1. TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Normativa

Planimetria

2. MODIFICACIONS DE NORMES SUBSIDIÀRIES

Podeu consultar les modificacions de Normes Subsidiàries accedint al següent enllaç.

- Modificació ampliació sector UA-16 Friselva:

Document 1.- Memòria

Document 2.- Normes urbanístiques

Document 3.- Documentació gràfica

Document 4.- Resum exposició pública

Document 5.- Document ambiental estratègic

Document 6.- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

Document 7.- Estudi d'integració i impacte paisatgística

Document 8.- Estudi hidràulic del rec de Cal Queco

Plànol àmbit suspensió llicències i de tramitació de procediments

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial esmena

Edicte El Punt aprovació inicial esmena

- Modificació de qualificacions urbanístiques en els àmbits sector mercat i sector ponent:

Text de la modificació 

Plànol àmbit suspensió llicències i de tramitació de procediments

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt ampliació termini informació pública

Edicte BOP ampliació termini informació pública

- Modificació qualificació parcel·la nucli antic com a sistema d'equipament públic:

Text de la modificació

Plànol àmbit suspensió llicències i de tramitació de procediments

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

- Modificació equipaments, sector mercat:

Text de la modificació

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt aprovació inicial

- Modificació sector Camp Quart - Amplicació equipament:

Text de la modificació

Plànol àmbit suspensió de llicències i de tramitació de procediments

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

ModificacIó sector activitats econòmiques "Hostal Nou":

Text de la modificació

Plànol àmbit suspensió de llicències i de tramitació de procediments

- Modificació qualificacions urbanístiques en els àmbits sector mercat i sector de ponent:

Text de la modificació

Plànol àmbit suspensió de llicències i de tramitació de procediments

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Certificat acord Ple desistiment tramitació

- Modificació límit entre la zona "Industrial 1000 Central" i "Industrial 800 Central" del Polígon Central UA8:

          Text de la modificació

          Plànol àmbit suspensió de llicències i de tramitació de procediments

          Edicte BOP aprovació inicial

          Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP ampliació exposició pública

Edicte El Punt ampliació exposició pública

- Modificació àmbit del PEU Abras:

Text de la modificació

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt aprovació inicial

Text refós de la modificació

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació zona ciutat jardí intensiva sector Camp Quart - article 91:

Text de la modificació

Document comprensiu

Plànol àmbit suspensió de llicències i de tramitació de procediments

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació UA13 Can Ribot - UA14 Mas Vilà:

Text de la modificació

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

- Modificació per permetre passos d'instal·lacions sobre la via pública:

Text de la modificació

Edicte BOP aprovació inicial

- Modificació unificació normativa UA4-PA16 sector Friselva:

Text de la modificació

Edicte BOP aprovació inicial

Text refós de la modificació

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació UA-8 (correcció errada material):

Text de la modificació

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació articles 63, 65, 91 i 123 (tanques parcel·les urbanes):

Text de la modifcació

Plànol àmbits suspensió de llicències i de tramitació de procediments

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació alçada reguladora de la zona industrial parcel·les 1000m²:

Text de la modificació

Plànol àmbits suspensió de llicències i de tramitació de procediments

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació Annex 2 - Normativa específica del Polígon industrial:

Text de la modificació

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació UA-1 Friusa:

Text de la modificació (part 1)

Text de la modificació (part 2)

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació regulació entre límits entre zona verda UA6-Camp Quart i equipament UAD4-Polígon Ponent:

Text de la modificació

Edicte DOGC aprovació definitiva

Diligència rectificació error material

- Modificació ampliació instal·lacions Frigorífics Costa Brava, SA:

Text de la modificació

Annex Text de la modificació

Informe de sostenibilitat ambiental

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

Estudi d'impacte i integració paisatgística

Document comprensiu sobre el contingut de la modificació puntual

Conveni urbanístic

Edicte BOP aprovació Conveni urbanístic

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació article 144 - Condicions d'edificació en sòl no urbanitzable:

Text de la modificació

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació UA Friusa, Roberlo i Acebsa:

Text de la modificació

Plànol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

- Modificació ciutat jardí intensiva:

Text modificació

Edicte El Punt aprovació inicial

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte DOGC aprovació definitiva

3. PLANEJAMENT DERIVAT

Modificació Pla especial de millora urbana Frigorífics Costa Brava:

Memòria descriptiva

Plànol delimitació àmbit suspensió de llicències i tramitació de procediments

Plànol identificació àmbit de l'ordenació i resum de l'abast de l'alteració

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte El Punt aprovació inicial

4. GESTIÓ URBANÍSTICA

Reparcel·lació UA-15 Frigorífics Costa Brava:

Estatuts Junta de compensació

Bases d'actuació Junta de compensació

Edicte BOP aprovació inicial

Edicte BOP aprovació definitiva

Operació jurídica complementària de la reparcel·lació de la UA Camp Quart

Operació jurídica complementària

Reparcel·lació sector UA-16 Friselva

Projecte de reparcel·lació

Anunci diari El Punt informació pública

Anunci BOP informació pública

Reparcel·lació PAU-15 Frigorífics Costa Brava:

Projecte de reparcel·lació

Annex I relació finques registrals 

Annex II conveni urbanístic

Annex III taxació 

Anunci diari El Punt

Anunci BOP 

Anunci BOP aprovació definitiva

Anunci El Punt aprovació definitiva

5. PROJECTES D'ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable vinculat a la zona urbana industrial NORFRISA

Projecte

Edicte BOP

Acord CTU aprovació definitiva

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per al sistema de bombament d'aigua del nou pou núm. 3 sector industrial FRISELVA

Projecte

Estudi d'impacte i integració paisatgística (Annex 1)

Avantprojecte (Annex 2)

Edicte BOP

Acord CTU aprovació definitiva

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a canvi de traçat del camí de la Grenyana

Projecte

Edicte BOP

Acord CTU aprovació definitiva

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per al desplaçament i substitució del Centre de Transformació Intempèrie GE38113 situat al veïnat del Regàs

Projecte

Estudi impacte i integració paisatgística (EIIP)

Edicte BOP

Acord CTU aprovació definitiva