Projectes en exposició publica

  • Pla Director del Servei d'Abastament d'Aigua potable

El Pla Director del servei d’abastament d'aigua potable és un element bàsic de planificació que prepara el sistema d'abastament per afrontar amb garanties les demandes futures d'aquest recurs.

  • Reglament del Servei Municipal d'aigua

El Reglament del Servei Municipal d'aigua és l'instrument a partir del qual es regula la prestació del servei públic d’abastament d’aigua al municipi de Riells i Viabrea.

  • Suspensió potestativa de llicències i instruments de planejament derivat dins l’àmbit de la modificació puntual número 3 del poum a l’entorn del barri de l’estació

Suspensió que es fa amb la finalitat de procedir a realitzar els estudis previs a la tramitació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

  • Projectes d’obra local

Projectes d’obres aprovats inicialment i que està prevista la seva execució.