Projectes en exposició pública

 • Informe tècnic de la comissió de preus de Catalunya
 • Modificació del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable
 • Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana
 • Pla especial urbanístic d’assignació d’usos d’equipament en l’entorn del Molí d’en Joia
 • Pavimentació de la Plaça del Mercat - Polígon Industrial Sud-oest
 • Millora recollida d’aigües pluvials a zona verda

Documentació tècnica “Actuacions de Millora recollida aigües pluvials a zones verdes” dins la Urbanització d’Ordenació, al terme municipal de Riells i Viabrea.

 • Memòria d’establiment i implantació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi de Riells i Viabrea.
 • Suspensió potestativa de llicències i instruments de planejament derivat dins l’àmbit de la modificació puntual número 3 del poum a l’entorn del barri de l’estació

Suspensió que es fa amb la finalitat de procedir a realitzar els estudis previs a la tramitació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 • Aprovació inicial de modificació puntual núm. 3 del Poum en l’entorn del Barri de l’Estació
 • Consulta prèvia a l’aprovació de l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Riells i Viabrea

Projectes de reparcel·lació

 • Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística PAa-3. Sector Plemen.

Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística PAa-2. Sector Plemen.

Projectes d'urbanització

 • Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAa-3. Sector Plemen.

Aprovar inicialment el projecte dd'Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAa-2. Sector Plemen.