Projectes en exposició pública

  • Suspensió potestativa de llicències i instruments de planejament derivat dins l’àmbit de la modificació puntual número 3 del poum a l’entorn del barri de l’estació

Suspensió que es fa amb la finalitat de procedir a realitzar els estudis previs a la tramitació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

  • Aprovació inicial de millora recollida d’aigües pluvials a zona verda, situada entre el carrer santa fe i el carrer Sant Marçal
  • Aprovació inicial de modificació puntual núm. 3 del Poum en l’entorn del Barri de l’Estació
  • Aprovació inicial Reforma d’urbanització del tram de vorera del carrer Surers
  • Consulta prèvia a l’aprovació de l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Riells i Viabrea
  • Consulta prèvia a la creació del Reglament regulador del Registre Sanitari Municipal d’activitats alimentàries

Projectes de reparcel·lació

  • Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística PAa-3. Sector Plemen.

Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística PAa-2. Sector Plemen.

Projectes d'urbanització

  • Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAa-3. Sector Plemen.

Aprovar inicialment el projecte dd'Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAa-2. Sector Plemen.