No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

Instància genèrica

IMPORTANT
Per poder presentar telemàticament qualsevol instància específica del catàleg de tràmits , només cal presentar una instància genèrica indicant a l'apartat d'exposició que "Vull presentar el Model d'instància (indicar el model escollit) en línia"  i l'apartat de sol.licitud que "Sol.licito sigui registrada aquesta presentació" i adjuntar-la com a document adjunt.
Recomanació per a l'annexió del document: Abans d'accedir a la instància genèrica telemàticament us recomanem que ompliu la instància específica del vostre tràmit, la firmeu i la guardeu al vostre ordinador o suport informàtic que tingueu. Una vegada fet aquest pas, entreu a la instància genèrica, seguiu els passos indicats i adjunteu el document al pas "Annexar documents - Documentació relacionada" Tot seguit ja la podeu tramitar. 

Novetats/tràmits actuals

A1 - Sol·licitud d'abonament a l'aparcament municipal Parc Hospitalari

PC1 -  Sol·licitud de targeta Transport Jove

Acció Social

AS2 - Gent gran - Sol·licitud carnet de transport públic

Activitats

Tràmits en línia (també permeten omplir les instàncies presencialment)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 
Comunicació prèvia d'obertura
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Declaració responsable d'obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Llicència ambiental (Annex II)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Models d'instàncies de tràmits presencials

AC7 - Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram(583.16 KB)
AC12 - Comunicació prèvia per exercici d'activitats sotmeses al decret 112/2010 d'espectacles públics i activitats recreatives (502.89 KB)
ACM1 - Sol·licitud de llicència municipal per a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari demanada pel titular de l'activitat (528.85 KB)
ACM2 - Memòria d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari(509.48 KB)
ACMS1 - Memòria sanitària per a carnisseries (12.78 KB)
ACMS2 - Memòria sanitària per a bars, rostisseries, restaurants, plats preparats (12.29 KB)
ACMS3 - Memòria sanitària per a comerç minorista d'alimentació (13.06 KB)

Administració General

AG3 - Sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat d'habitatge per obtenció NIE (571.05 KB)
AG4 - Sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge (reagrupament familiar)(580.27 KB)
AG5 - Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència (577.41 KB)
NE1 - Autorització o revocació de l'autorització per la notificació electrònica
IdCAT - Obtenció del cerfificat digital

Arxiu Municipal

AMS1 - Sol·licitud de reproducció de documents (436.93 KB)
AMS2 - Sol·licitud de préstec temporal de documentació per a mostres i exposicions (420.71 KB)
AMS5 - Sol·licitud de consulta d'expedients administratius d'accés restringit (420.25 KB)
AMS9 - Sol·licitud d'acceptació de donació de documentació a l'arxiu municipal(418.04 KB)

Cultura

CU2 - Sol·licitud d'utilització de la Sala Auditori La Mirona (377.34 KB)
CU3 - Sol·licitud de parada per la Fira de Sant Jordi (Entitat)
CU4 - Sol·licitud de parada per la Fira de Sant Jordi (Establiment)
CU5 - Sol·licitud d'utilització del Teatre de Salt (379.79 KB)

CU6 - Sol·licitud d'ús de l'equipament El Canal, Centre d'Arts Escèniques Salt-Girona
Inscripcions a activitats i cursos
Ús d'equipaments municipals per activitats esportives, culturals o de lleure

Ensenyament

EN1 - Sol·licitud de plaça a escola bressol (565.32 KB)

Factoria Cultural Com Cros

CC1 -Sol·licitud d'ús d'espais de la Factoria Cultural Coma Cros (407.11 KB)

Festes

FS1- Sol·licitud de préstec d'equipaments municipals
FS4 - Sol·licitud d'autorització d'acte per festa Festa Major
FS5 - Sol·licitud d'autirotzació d'acte i préstec d'equipaments
FS6 - Sol·licitud d'autorització de sopar de carrer per la Festa Major (426.64 KB)

REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

RE1 - Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

RE2 - Qüestionari d'entitats municipals

RE3 - Modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats

RE4 - Baixa al Registre Municipal d'Entitats

Gestió Tributaria

GT2 - Sol·licitud de de canvi de titularitat d'immoble i liquidació de plusvàlua(577.03 KB)
GT3 - Sol·licitud de devolució de la taxa de guals (567.91 KB)
GT4 - Sol·licitud de devolució de l'impost de vehicles de tracció mecànica (570.43 KB)

GT5 - Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica (584.02 KB)

GT6 - Sol·licitud de concessió de bonificació de la taxa de recollida d'escombraries(427.06 KB)

GT7 - Recurs de reposició contra percentatge de la bonificació de la taxa d'escombraries (561.5 KB)
GT8 - Domiciliació de rebuts en entitats bancàries (752.99 KB)
GT9 - Sol·licitud de bonificació del 50% en la quota de l'IBI d'immobles cedits a l'Oficina Local d'Habitatge (374.39 KB)
GT10 - Sol·licitud de bonificació del 50% en la quota de l'IBI d'immobles llogats a estudiants (375.99 KB)
GT11 - Sol·licitud de bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica per vehicles antics (419 KB)
GT12 - Sol·licitud de bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica no contaminants (421.88 KB)
GT13 - Sol·licitud de bonificació en la taxa de recollida d'escombraries per la utilització de la deixalleria municipal (378.54 KB)
GT15 - Sol·licitud de bonificació del 60% en la quota de l'IBI d'immobles titulars de famílies nombroses (390.07 KB)
GT16 - Sol·licitud concessió bonificació del preu públic de les escoles bressol(426.98 KB)

GT17 - Sol·licitud de bonificació de la taxa de llicència urbanística i comunicació prèvia de l'ICIO

GT18 - Sol·licitud de bonificació dels preus públics dels casals d'estiu

Guals

GU1 - Sol·licitud d'autorització de reserva d'espai a la via pública (573.75 KB)
GU2 - Comunicació de transmissió de llicència de reserva d'espai a la via pública (423.64 KB)
GU3 - Sol·licitud d'ampliació de llicència de reserva d'espai a la via pública (563.75 KB)
GU4 - Sol·licitud de canvi de tipus de llicència de reserva d'espai a la via pública (572.48 KB)
GU5 - Sol·licitud de nova placa de reserva d'espai a la via pública (565.99 KB)
GU6 - Sol·licitud de construcció de gual a la via pública (568.06 KB)
GU7 - Sol·licitud de renúncia de reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles a la via pública (572.2 KB)
GU8 - Sol·licitud de renúncia de reserva d'espai a la via pública (422.85 KB)

Intervenció

Fitxa del creditor

Joventut

JV1 - Sol·licitud d'ús temporal i puntual d'equipaments juvenils de titularitat municipal

 

Medi Ambient

Sol·licitud de tala i replantació d'arbres (enllaç a gencat.cat)
MA3 - Sol·licitud d'accés al Parc de les Deveses amb vehicle motoritzat (417.57 KB)

MA4 - Sol·licitud de targeta magnètica de la Deixalleria Municipal

Mercats

MS1 - Sol·licitud d'informació sobre les convocatòries per autoritzar llocs de venda als mercats de venda no sedentària del municipi (417.7 KB)
MS2 - Sol·licitud d'ampliació de lloc als mercats de la via pública (575.11 KB)
MS3 - Comunicació de transmissió de llicència de lloc als mercats de la via pública (448.23 KB)

Obres

OB1 - Comunicació prèvia d'obres (544.44 KB)
OB2 - Sol·licitud de pròrroga de la llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres (562.45 KB)
OB3 - Comunicació de transmissió de llicència d'obres (567.32 KB)
OB5 - Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i construccions(386.87 KB)
OB6 - Sol·licitud de llicència urbanística (obres que requereixen projecte) (456.9 KB)
OB7 - Sol·licitud de certificació de compatibilitat urbanística (569.13 KB)
OB8 - Sol·licitud d'informe d'aprofitament urbanístic (576.43 KB)

Padró d'Habitants

Presencialment

PH1 - Al·legacions renovació periòdica inscripció (563.36 KB)
PH2 - Recurs de reposició contra acord de baixa (570.29 KB)
PH5 - Sol·licitud de renúncia de baixa d'ofici (563.63 KB)
PH9 - Al·legacions a baixa d'ofici (562.56 KB)
PH10 - Sol·licitud de certificat d'empadronament històric (569.21 KB)
PH11 - Sol·licitud de volant d'empadronament històric (568.93 KB)

Electrònicament i presencial

Volant d'empadronament actual
Volant d'empadronament històric
Volant de convivència actual
Volant de convivència històric

Policia Local

PL1 - Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda (428.24 KB)
PL2 - Sol·licitud de targeta d'aparcament transport col·lectiu per a persones amb mobilitat reduïda (379.01 KB)
PL3 - Sol·licitud de targeta d'armes (567.92 KB)
PL4 - Sol·licitud de renovació i certificació del permís municipal de conduir taxi (567.18 KB)
PL5 - Sol·licitud de certificat de titularitat del permís municipal de conduir taxi (561.13 KB)
PL6 - Sol·licitud de substitució d'autorització de vehicle destinat a taxi (568.61 KB)
PL7 - Sol·licitud d'adscripció de conductor assalariat a llicència de taxi (570.13 KB)
PL8 - Al·legacions a denúncies de circulació (414.03 KB)
PL9 - Sol·licitud de canvi de titularitat del permís municipal de conduir taxi (583.38 KB)
PL10 - Sol·licitud de targeta d'armes de 4ª categoria lúdico-esportives d'airsoft i paintball (574.06 KB)
PL11 - Autorització d'ocupació de via pública (no relacionada amb obres)

PL12 - Baixa de vehicle retirat amb grua i ingressat al dipòsit municipal de Salt

Protecció de Dades de Caràcter Personal

PD1 - Sol·licitud de l'exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal (416.79 KB)
PD2 - Sol·licitud de l'exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal (419.47 KB)
PD3 - Sol·licitud de l'exercici del dret de cancel·lació de dades de caràcter personal (419.08 KB)
PD4 - Sol·licitud de l'exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal (419.08 KB)
PD5 - Comunicació de queixa per tractament de dades de caràcter personal per part de persona interessada o afectada (416.84 KB)
PD6 - Comunicació de queixa per tractament de dades de caràcter personal (General) (413.97 KB)

PD8 - Autorització de drets d'imatge

Protocol

PRC1 - Sol·licitud per celebrar matrimoni civil a l'Ajuntament de Salt (517.24 KB)
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Recursos Humans

RRHH6 - Model de sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de Personal

RRHH10 - Model de sol·licitud d'admissió de 3 places d’agent de la policia local mobilitat horitzontal

RRHH12 - Model de sol·licitud promocio economica A2

RRHH13 - Model de sol·licitud d'admissió de 6 places administratiu/va (O.P.O 2018 i O.P.O 2019) i creació d'una borsa de treball

RRHH14- Model de sol·licitud pel procés selectiu de mestre/a d'escola bressol

RRHH15- Model de sol.licitud pel procés selectiu de Tècnics/ques Auxiliars de Joventut

Relació de mèrits-cursos (annex a la sol·licitud d'admissió RRHH6)

Relació de mèrits-serveis prestats (annex a la sol·licitud d'admissió RRHH6)

 

Salut

Animals de Companyia

SL1 - Alta - baixa al cens caní (425.82 KB)
SL3 - Sol·licitud/Renovació llicència tinença i conducció d'animals perillosos (478.79 KB)

Cementiri

CM1 - Sol·licitud de concessió de dret funerari (564.19 KB)
CM2 - Sol·licitud de canvi de titularitat de nínxol (571.62 KB)
CM3 - Sol·licitud de traspàs de titularitat de nínxol (571.59 KB)
CM4 - Sol·licitud de reversió del dret funerari a favor de l'Ajuntament (569.62 KB)
CM5 - Sol·licitud d'actualització del dret funerari (628.91 KB)
CM6 - Sol·licitud de certificat pel trasllat de restes (637.49 KB)
CM7 - Sol·licitud de duplicat del títol de nínxol (565.64 KB)

Subvencions

SV3 - Sol·licitud de subvencions d'entitats per a activitats (434.22 KB)
SV5 - Sol·licitud de subvencions a associacions per a activitats de dinamització comercial (427.43 KB)
SV8 - Compte_Justificatiu
ES-SV - Sol·licitud de subvencions per a entitats esportives

Tresoreria - Recaptació

TR1 - Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària (-1.200 euros) (474.61 KB)
TR2 - Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària (+1.200 euros) (486.63 KB)
TR3 - Domiciliació de rebuts en entitats bancàries (573.8 KB)
TR4 - Sol·licitud de certificat individual (585.99 KB)
TR5 - Formulari d'acceptació (585.73 KB)
TR6 - Autorització per consulta de dades fiscals (408.15 KB)
AE1 - Autorització consulta interadministrativa (561.15 KB)

Vialitat

VP1 - Sol·licitud de llicència de rasa o cala a la via pública (574.85 KB)
VP2 - Autorització de la via pública amb motiu d'obres (422.94 KB)
VP3 - Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'un aparell elevador (grua) (573.92 KB)
VP4 - Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una bastida a la via pública (567.22 KB)
VP5 - Sol·licitud de llicència per taules i cadires a la via pública (469.83 KB)
VP6 - Sol·licitud de llicència d'ocupació esporàdica de la via pública amb motiu d'obres(414.97 KB)
VP7 - Sol·licitud d'admissió al procediment de selecció per a l'adjudicació de les llicències temporals d'ocupació de la via pública per a la venda de productes pirotècnics (610.53 KB)
VP8 - Sol·licitud d'autorització per a la venda de productes pirotècnics (569.42 KB)
VP9 - Sol·licitud d'instal·lació de rètols, veles i altres elements a la via pública (823.81 KB)
VP10 - Sol·licitud de baixa de rètols, veles i altres elements a la via pública (570.97 KB)
VP11 - Sol·licitud de transmissió d'autorització per instal·lació de rètols, veles i altres elements a la via pública (571.74 KB)
VP12 - Sol·licitud de llicència per a la col·locació de cartelleres, tòtems i tanques publicitàries(720.72 KB)

Viver

VIV1 - Sol·licitud d'admissió al viver d'empreses creativoculturals (438.26 KB)

VIV2 - Sol·licitud per l'ocupació del local SALT XEF, incubadora de negocis gastrnòmics