No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

Instància genèrica

IMPORTANT
Per poder presentar telemàticament qualsevol instància específica del catàleg de tràmits , només cal presentar una instància genèrica indicant a l'apartat d'exposició que "Vull presentar el Model d'instància (indicar el model escollit) en línia"  i l'apartat de sol.licitud que "Sol.licito sigui registrada aquesta presentació" i adjuntar-la com a document adjunt.
Recomanació per a l'annexió del document: Abans d'accedir a la instància genèrica telemàticament us recomanem que ompliu la instància específica del vostre tràmit, la firmeu i la guardeu al vostre ordinador o suport informàtic que tingueu. Una vegada fet aquest pas, entreu a la instància genèrica, seguiu els passos indicats i adjunteu el document al pas "Annexar documents - Documentació relacionada" Tot seguit ja la podeu tramitar. 

Novetats/tràmits actuals

A1 - Sol·licitud d'abonament a l'aparcament municipal Parc Hospitalari

CU3 - Sol·licitud de parada per la Fira de Sant Jordi 2023 (Entitat)

CU4 - Sol·licitud de parada per la Fira de Sant Jordi 2023 (Establiment)

 

Acció Social

AS2 - Gent gran - Sol·licitud carnet de transport públic

Activitats

Tràmits en línia (també permeten omplir les instàncies presencialment)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (Llei 18/2020) 
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (Llei 18/2020)
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Llicència ambiental (Annex II)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Models d'instàncies de tràmits presencials

AC7 - Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram(583.16 KB)
AC12 - Comunicació prèvia per exercici d'activitats sotmeses al decret 112/2010 d'espectacles públics i activitats recreatives (502.89 KB)
ACM1 - Sol·licitud de llicència municipal per a espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari demanada pel titular de l'activitat (528.85 KB)
ACM2 - Memòria d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari(509.48 KB)
ACMS1 - Memòria sanitària per a carnisseries (12.78 KB)
ACMS2 - Memòria sanitària per a bars, rostisseries, restaurants, plats preparats (12.29 KB)
ACMS3 - Memòria sanitària per a comerç minorista d'alimentació (13.06 KB)

Administració General

AG3 - Sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat d'habitatge per obtenció NIE (571.05 KB)
AG4 - Sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge (reagrupament familiar)(580.27 KB)
AG5 - Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència (577.41 KB)
NE1 - Autorització o revocació de l'autorització per la notificació electrònica
IdCAT - Obtenció del cerfificat digital

Arxiu Municipal

AMS1 - Sol·licitud de reproducció de documents (436.93 KB)
AMS2 - Sol·licitud de préstec temporal de documentació per a mostres i exposicions (420.71 KB)
AMS5 - Sol·licitud de consulta d'expedients administratius d'accés restringit (420.25 KB)
AMS9 - Sol·licitud d'acceptació de donació de documentació a l'arxiu municipal(418.04 KB)

Cultura

CU2 - Sol·licitud d'utilització de la Sala Auditori La Mirona (377.34 KB)
CU3 - Sol·licitud de parada per la Fira de Sant Jordi 2023 (Entitat)
CU4 - Sol·licitud de parada per la Fira de Sant Jordi 2023 (Establiment)
CU5 - Sol·licitud d'utilització del Teatre de Salt (379.79 KB)

CU6 - Sol·licitud d'ús de l'equipament El Canal, Centre d'Arts Escèniques Salt-Girona
Inscripcions a activitats i cursos
Ús d'equipaments municipals per activitats esportives, culturals o de lleure

Ensenyament

EN1 - Sol·licitud de plaça a escola bressol (565.32 KB)

Factoria Cultural Com Cros

CC1 -Sol·licitud d'ús d'espais de la Factoria Cultural Coma Cros (407.11 KB)

Festes

FS1- Sol·licitud de préstec d'equipaments municipals
FS4 - Sol·licitud d'autorització d'acte per festa Festa Major
FS5 - Sol·licitud d'autirotzació d'acte i préstec d'equipaments
FS6 - Sol·licitud d'autorització de sopar de carrer per la Festa Major (426.64 KB 9

FS7 - Memòria simplificada per a actes i clebracions veïnals o associatives (menys de 500 persones)

REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

RE1 - Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

RE2 - Qüestionari d'entitats municipals

RE3 - Modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats

RE4 - Baixa al Registre Municipal d'Entitats

Gestió Tributaria

GT2 - Sol·licitud de de canvi de titularitat d'immoble i liquidació de plusvàlua(577.03 KB)

GT5 - Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica (584.02 KB)

GT6 - Sol·licitud de concessió de bonificació de la taxa de recollida d'escombraries(427.06 KB)

GT7 - Recurs de reposició contra percentatge de la bonificació de la taxa d'escombraries (561.5 KB)
GT8 - Domiciliació de rebuts en entitats bancàries (752.99 KB)
GT9 - Sol·licitud de bonificació del 50% en la quota de l'IBI d'immobles cedits a l'Oficina Local d'Habitatge (374.39 KB)
GT10 - Sol·licitud de bonificació del 50% en la quota de l'IBI d'immobles llogats a estudiants (375.99 KB)
GT11 - Sol·licitud de bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica per vehicles antics (419 KB)
GT12 - Sol·licitud de bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica no contaminants (421.88 KB)
GT15 - Sol·licitud de bonificació del 60% en la quota de l'IBI d'immobles titulars de famílies nombroses (390.07 KB)
GT16 - Sol·licitud concessió bonificació del preu públic de les escoles bressol(426.98 KB)

GT17 - Sol·licitud de bonificació de la taxa de llicència urbanística i comunicació prèvia de l'ICIO

 

Guals

GU1 - Sol·licitud d'autorització de reserva d'espai a la via pública (573.75 KB)
GU2 - Comunicació de transmissió de llicència de reserva d'espai a la via pública (423.64 KB)
GU3 - Sol·licitud d'ampliació de llicència de reserva d'espai a la via pública (563.75 KB)
GU4 - Sol·licitud de canvi de tipus de llicència de reserva d'espai a la via pública (572.48 KB)
GU5 - Sol·licitud de nova placa de reserva d'espai a la via pública (565.99 KB)
GU6 - Sol·licitud de construcció de gual a la via pública (568.06 KB)
GU7 - Sol·licitud de renúncia de reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles a la via pública (572.2 KB)
GU8 - Sol·licitud de renúncia de reserva d'espai a la via pública (422.85 KB)

Intervenció

Fitxa del creditor

Joventut

JV1 - Sol·licitud d'ús temporal i puntual d'equipaments juvenils de titularitat municipal

 

Medi Ambient

Sol·licitud de tala i replantació d'arbres (enllaç a gencat.cat)
MA3 - Sol·licitud d'accés al Parc de les Deveses amb vehicle motoritzat (417.57 KB)

MA4 - Sol·licitud de targeta magnètica de la Deixalleria Municipal

Mercats

MS1 - Sol·licitud d'informació sobre les convocatòries per autoritzar llocs de venda als mercats de venda no sedentària del municipi (417.7 KB)
MS2 - Sol·licitud d'ampliació de lloc als mercats de la via pública (575.11 KB)
MS3 - Comunicació de transmissió de llicència de lloc als mercats de la via pública (448.23 KB)

Obres

OB1 - Comunicació prèvia d'obres (544.44 KB)
OB2 - Sol·licitud de pròrroga de la llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres (562.45 KB)
OB3 - Comunicació de transmissió de llicència d'obres (567.32 KB)
OB5 - Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i construccions(386.87 KB)
OB6 - Sol·licitud de llicència urbanística (obres que requereixen projecte) (456.9 KB)
OB7 - Sol·licitud de certificació de compatibilitat urbanística (569.13 KB)
OB8 - Sol·licitud d'informe d'aprofitament urbanístic (576.43 KB)

Oficina Local d'Habitatge

OLH - Model orientatiu d'acta de reunió de comunitat de propietaris

OLH1 - Sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt. Exercici 2022

OLH2 - Comunicat d'inici d'obra de rehabilitació dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt. Exercici 2022

OLH4 - Comunicat final d'obra de rehabilitació dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt.- Exercici 2022

OLH5 - Compte justificatiu. Subvencions per a les actuacions en matèria de rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt. Exercici 2022

Padró d'Habitants

PH12 - Autorització per sol·licitar volants/certificats d'empadronament de terceres pesones

PH13 - Autorització a terceres persones per fer consultes/accedir a les dades personals que consten en el Padró Municipal d'Habitats

Presencialment

PH1 - Al·legacions renovació periòdica inscripció (563.36 KB)
PH2 - Recurs de reposició contra acord de baixa (570.29 KB)
PH5 - Sol·licitud de renúncia de baixa d'ofici (563.63 KB)
PH9 - Al·legacions a baixa d'ofici (562.56 KB)
PH10 - Sol·licitud de certificat d'empadronament històric (569.21 KB)
PH11 - Sol·licitud de volant d'empadronament històric (568.93 KB)

Electrònicament i presencial

Volant o certificat d'empadronament actual o històric

Policia Local

PL1 - Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda (428.24 KB)
PL2 - Sol·licitud de targeta d'aparcament transport col·lectiu per a persones amb mobilitat reduïda (379.01 KB)
PL3 - Sol·licitud de targeta d'armes (567.92 KB)
PL4 - Sol·licitud de renovació i certificació del permís municipal de conduir taxi (567.18 KB)
PL5 - Sol·licitud de certificat de titularitat del permís municipal de conduir taxi (561.13 KB)
PL6 - Sol·licitud de substitució d'autorització de vehicle destinat a taxi (568.61 KB)
PL7 - Sol·licitud d'adscripció de conductor assalariat a llicència de taxi (570.13 KB) 

PL8 - Al·legacions a denúncies de circulació (414.03 KB)

PL9 - Sol·licitud de canvi de titularitat del permís municipal de conduir taxi (583.38 KB)
PL10 - Sol·licitud de targeta d'armes de 4ª categoria lúdico-esportives d'airsoft i paintball (574.06 KB)
PL11 - Autorització d'ocupació de via pública (no relacionada amb obres)

PL12 - Baixa de vehicle retirat amb grua i ingressat al dipòsit municipal de Salt

Protecció de Dades de Caràcter Personal

PD1 - Sol·licitud de l'exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal (416.79 KB)
PD2 - Sol·licitud de l'exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal (419.47 KB)
PD3 - Sol·licitud de l'exercici del dret de cancel·lació de dades de caràcter personal (419.08 KB)
PD4 - Sol·licitud de l'exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal (419.08 KB)
PD5 - Comunicació de queixa per tractament de dades de caràcter personal per part de persona interessada o afectada (416.84 KB)
PD6 - Comunicació de queixa per tractament de dades de caràcter personal (General) (413.97 KB)

PD8 - Autorització de drets d'imatge

Protocol

PRC1 - Sol·licitud per celebrar matrimoni civil a l'Ajuntament de Salt (517.24 KB)
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Recursos Humans

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

 

Salut

Animals de Companyia

SL1 - Alta - baixa al cens caní (425.82 KB)
SL3 - Sol·licitud/Renovació llicència tinença i conducció d'animals perillosos (478.79 KB)

Cementiri

CM1 - Sol·licitud de concessió de dret funerari (564.19 KB)
CM2 - Sol·licitud de canvi de titularitat de nínxol (571.62 KB)
CM3 - Sol·licitud de traspàs de titularitat de nínxol (571.59 KB)
CM4 - Sol·licitud de reversió del dret funerari a favor de l'Ajuntament (569.62 KB)
CM5 - Sol·licitud d'actualització del dret funerari (628.91 KB)
CM6 - Sol·licitud de certificat pel trasllat de restes (637.49 KB)
CM7 - Sol·licitud de duplicat del títol de nínxol (565.64 KB)

CM8 - Sol·licitud de col·locació de làpida

 

Subvencions

SV3 - Sol·licitud de subvencions d'entitats per a activitats (434.22 KB)
SV5 - Sol·licitud de subvencions a associacions per a activitats de dinamització comercial (427.43 KB)

SV5 - Declaració responsable d'exempció de l'IVA (annexar a sol·licitud SV5)
SV8 - Compte_Justificatiu

SV9 - Subvencions a locals comercials per a la instal·lació de terrasses de bar: taules, cadires i para-sols

ES-SV - Sol·licitud de subvencions per a entitats esportives

 

Tresoreria - Recaptació

TR1 - Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària  (474.61 KB)
TR3 - Domiciliació de rebuts en entitats bancàries (573.8 KB)
TR4 - Sol·licitud de certificat individual (585.99 KB)
TR5 - Formulari d'acceptació (585.73 KB)
TR6 - Autorització per consulta de dades fiscals (408.15 KB)
AE1 - Autorització consulta interadministrativa (561.15 KB)

Vialitat

VP1 - Sol·licitud de llicència de rasa o cala a la via pública (574.85 KB)
VP2 - Autorització de la via pública amb motiu d'obres (422.94 KB)
VP3 - Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'un aparell elevador (grua) (573.92 KB)
VP4 - Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una bastida a la via pública (567.22 KB)
VP5 - Sol·licitud de llicència per taules i cadires a la via pública (469.83 KB)
VP6 - Sol·licitud de llicència d'ocupació esporàdica de la via pública amb motiu d'obres(414.97 KB)
VP7 - Sol·licitud d'admissió al procediment de selecció per a l'adjudicació de les llicències temporals d'ocupació de la via pública per a la venda de productes pirotècnics (610.53 KB)
VP8 - Sol·licitud d'autorització per a la venda de productes pirotècnics (569.42 KB)
VP9 - Sol·licitud d'instal·lació de rètols, veles i altres elements a la via pública (823.81 KB)
VP10 - Sol·licitud de baixa de rètols, veles i altres elements a la via pública (570.97 KB)
VP11 - Sol·licitud de transmissió d'autorització per instal·lació de rètols, veles i altres elements a la via pública (571.74 KB)
VP12 - Sol·licitud de llicència per a la col·locació de cartelleres, tòtems i tanques publicitàries(720.72 KB)

Viver

VIV1 - Sol·licitud d'admissió al viver d'empreses creativoculturals (438.26 KB)

VIV2 - Sol·licitud per l'ocupació del local SALT XEF, incubadora de negocis gastrnòmics