Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Consell Municipal d’Infants

Descripció El Consell Municipal d'Infants és un projecte educatiu que es va iniciar l'any 2006 i en el qual participen infants de sisè curs de les diferents escoles del municipi. Durant els quinze anys de funcionament, els participants han après sobre el seu municipi i el funcionament democràtic, a més d'aportar idees i fer propostes per millorar el Masnou.

Més informació

Podeu ampliar-ne la informació consultant aquest enllaç de la pàgina web.

Consell Municipal del Patrimoni Cultural

Descripció

El Consell Municipal del Patrimoni Cultural del Masnou és un òrgan sectorial de participació ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu i assessor.

Les seves competències, funcions i activitats es desenvolupen en l’àmbit de la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural del Masnou.

Són membres del Consell: l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament del Masnou o el regidor o regidora en qui delegui, que n’exercirà la presidència. El regidor o regidora competent en matèria de patrimoni cultural, que n’exercirà la vicepresidència. Un mínim de set i un màxim de quinze persones de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o interès legítim amb el patrimoni cultural. Han de ser nomenades pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, prèvia consulta als grups municipals.

Més informació

En aquest enllaç podeu consultar el Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.

Modificació del reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural, publicat al BOPB el 20 de febrer de 2018

Alhora podeu consultar l'anunci de nomenament dels membres del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.

 

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2023:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2022:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2021:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2020:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2019:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2018:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2017:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2016:

Documents del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de l'any 2015:

Consell Municipal de Promoció Econòmica

Descripció

El Consell Municipal de Promoció Econòmica és un òrgan de participació amb funcions de debat, assessorament, proposta i altres formes de col·laboració amb l’Ajuntament en l’àmbit del foment del desenvolupament socioeconòmic del territori, que té com a eixos principals la millora de l’ocupació, la consolidació del teixit empresarial, i la dinamització turística i comercial, així com totes aquelles iniciatives relacionades amb les entitats representatives dels sectors comercial, de restauració, empresarial i turístic del municipi.

Més informació

 

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2023:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2022:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2021:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2020:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2019:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2018:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2017:

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de Promoció Econòmica de l'any 2016:

 

 

Consell d'equipament "Ca n'Humet"

Descripció

Equipament municipal juvenil  "Ca n'Humet" està destinat al foment de la participació i l'organització d'activitats cíviques, socials, culturals i de lleure.

Aquest equipament disposa de sales d'estudi, de reunions, espai de trobada, bucs d'assaig, espai per a entitats i una placeta exterior.

Les funcions del consell d’equipament  de "Ca n'Humet" tenen caràcter consultiu i són les següents:

 • Vetllar pel respecte i el compliment del Reglament dels Equipaments Cívics del Masnou
 • Proposar activitats per tal d’elaborar la programació de cada equipament
 • Fer propostes i efectuar el seguiment dels aspectes bàsics de l’organització i del funcionament de cada equipament
 • Vetllar per la bona convivència entre les persones i entitats usuàries de cada equipament i resoldre els conflictes que puguin sorgir
 • Coordinar i promoure l’intercanvi d’experiències amb altres equipaments cívics del municipi
 • Aquelles altres que li pugui encarregar l’Ajuntament del Masnou

Més informació

Actes Consell equipament "Ca n'Humet" any 2019:

Actes Consell equipament "Ca n'Humet" any 2018:    

Actes Consell equipament "Ca n'Humet" any 2017:    

Actes Consell equipament "Ca n'Humet" any 2016:

Actes Consell equipament "Ca n'Humet"  any 2015:

Actes Consell equipament "ca n'Humet"  any 2014:

Consell d'equipament "Els Vienesos"

Descripció

Les funcions del consell d’equipament tenen caràcter consultiu i són les següents:

 • Vetllar pel respecte i el compliment del Reglament dels Equipaments Cívics del Masnou
 • Proposar activitats per tal d’elaborar la programació de cada equipament
 • Fer propostes i efectuar el seguiment dels aspectes bàsics de l’organització i del funcionament de cada equipament
 • Vetllar per la bona convivència entre les persones i entitats usuàries de cada equipament i resoldre els conflictes que puguin sorgir
 • Coordinar i promoure l’intercanvi d’experiències amb altres equipaments cívics del municipi
 • Aquelles altres que li pugui encarregar l’Ajuntament del Masnou

Més informació

Actes Consell equipament "Els Vienesos" any 2019:

Actes Consell equipament "Els Vienesos" any 2018:

Actes Consell equipament "Els Vienesos" any 2017:

Actes Consell equipament "Els Vienesos" any 2016:

Actes Consell equipament "Els Vienesos" any 2015:

Actes Consell equipament "Els Vienesos" any 2014:

Consell Escolar Municipal

Descripció El Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte relacionat amb l'ensenyament de nivell no universitari dins l'àmbit municipal.

Més informació

Podeu consultar el Reglament del Consell Escolar Municipal al següent enllaç

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2023:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2022:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2021:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2020:
Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2019:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2018:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2017:

Documents del Consell Escolar Municipal de l'any 2016:

Consell de la Vila

Descripció

És el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants municipals debaten els assumptes públics de la vila.

Més informació

Convocatòries i actes del Consell de la Vila del mandat 2019-2023:

Convocatòries i actes del Consell de la Vila del mandat 2015-2019:

Adjunt trobareu la publicació relativa a l'Aprovació definitiva del Reglament del Consell de la Vila:

Adjunt trobareu la publicació relativa a l'Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell de la Vila, publicat al BOPB el 21 de febrer de 2018.

Consell de Benestar Social

Descripció

El Consell de Benestar Social del Masnou és l’òrgan col·legiat de participació comunitària en matèria de serveis socials al municipi.

Són objectius d’aquest Consell:

 • Crear un espai de participació comunitària per a l’assessorament i la consulta en matèria de serveis socials al municipi.
 • Crear un espai estable de reflexió i deliberació sobre temes estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials.
 • Promoure la complementarietat i la sinergia entre les administracions públiques i les entitats privades de caràcter social i mercantil que desenvolupen la seva activitat al Masnou en l’àmbit de serveis socials, per tal que es donin respostes efectives a les necessitats de la ciutadania.

Les seves funcions són de caràcter consultiu i de debat. També ha d’actuar com a marc formal per a la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats socials i per a formular propostes d’actuació des de les instàncies cíviques i socials a la regidoria de Benestar Social.

El Consell és integrat per:

 • L’alcalde o alcaldessa, que el presideix.
 • La regidora delegada de Benestar social, que n’exerceix la vicepresidència. 
 • Sis representants dels grups polítics municipals.
 • Dues persones representants dels usuaris i usuàries de serveis propis dels serveis socials municipals.
 • Set persones representants d’associacions i entitats d’iniciativa social del Masnou.
 • Una persona representant d’una entitat prestadora de serveis de caràcter social per a l’Ajuntament.
 • Cinc tècnics i tècniques municipals i un funcionari que exerceix com a secretari (sense vot).
 • A més, es compta amb la col·laboració de la Treballadora Social de l’ABS del Masnou com a membre convidada atès que es coneixedora de les problemàtiques socials del municipi.

El Consell va entrar en funcionament a inicis de l’any 2013 i s’ha reunit periòdicament des de la seva creació, en plenari i també en alguna comissió creada per algun tema en concret. Va canviar la seva composició l’any 2015, d’acord amb el seu reglament de funcionament.

En les seves reunions, el Consell ha anat fent seguiment de les actuacions desenvolupades des de la regidoria de Benestar social, fent aportacions i suggeriments, per exemple a partir del coneixement periòdic de l’Observatori Social del Masnou, i mitjançant la formulació de preguntes i propostes.

En particular, el Consell ha tingut un paper destacat en l’execució dels plans especials d’acció social dels anys 2013 i 2014, també es van debatre aspectes relacionats amb la garantia alimentària infantil, l’inici de la creació del Centre de Distribució d’Aliments, i especialment, en l’elaboració del Protocol Municipal per a la prevenció del maltractament a la gent gran, que es va treballar en una comissió creada a tal efecte i que es va aprovar pel Ple de la corporació el desembre de 2015.

Podeu consultar el reglament del Consell de Benestar Social al següent enllaç.

Més informació

Documents del Consell de Benestar Social del Masnou de l'any 2022:

Documents del Consell de Benestar Social del Masnou de l'any 2021:

Documents del Consell de Benestar Social del Masnou de l'any 2020:

Documents del Consell de Benestar Social del Masnou de l'any 2018:

Documents del Consell de Benestar Social del Masnou de l'any 2017: