El Marc General del Personal Eventual pel mandat 2019-2023 és el següent, amb dedicació plena i preferent en tots els casos:

 

Plaça/LLoc de treball Núm. Places Retribucions brutes
Cap del Gabinet de la Presidència 1 70.000€
Cap del Gabinet de la Vicepresidència 1 70.000€
Assessor/a de Govern 6 38.000€
Coordinador/a d'activitats 4 40.000€
Secretari/ària 6 35.000€
Assessor/a 5 30.000€
Auxiliar de Grup 4 20.000€

A aquesta taula cal aplicar el següent segons l'acord del Ple de 28 de febrer de 2020: "Aplicar per al personal eventual de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms l’increment retributiu del 2,00 per cent a partir de l’1 de gener de 2020 d’acord amb l’establert al Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic."

Detall de les retribucions brutes del personal eventual: juliol a desembre de 2019 [xls], any 2020 [xls], gener a juny de 2021 [xls]

 

Publicació al BOPTCVE2021-03896 de l'11-05-2021 de renúncia i nomenament de personal eventual

Publicació al BOPTCVE 2021-03895 de l'11-05-2021 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPTCVE 2021-02990 del 14-04-2021 de renúncia i nomenament de personal eventual

Publicació al BOPTCVE 2021-01241 del 19-02-2021 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPTCVE 2021-00028 del 08-01-2021 del nombre de llocs de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al segon semestre de 2020

Publicació al BOPTCVE 2020-01612 del 06-03-2020 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPTCVE 2020-01569 del 05-03-2020 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2020-01564 del 04/03/2020 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2020-00448 del 24/01/2020 del nombre de llocs de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al mes de gener de 2020

Publicació al BOPT CVE 2020-00123 del 15/01/2020 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2019-11224 del 19/12/2019 de nomenament de personal eventual

Publicació  al BOPT CVE 2019-09790 del 5/11/2019 de nomenaments de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2019-09777 del 5/11/2019 de nomenaments de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2019-07492 del 7/08/2019 del Marc General del personal eventual de la Diputació de Tarragona, mandat 2019-2023