La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

Per a cada lloc de treball s’ha d’indicar, com a mínim:
- La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
- Les característiques essencials del lloc, incloses, si escau, les funcions específiques atribuïdes.
- Els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball.
- El complement de destinació assignat i el complement específic corresponent.
- La forma de provisió del lloc de treball.

La relació de llocs de treball, que s'aprova amb el pressupost anual, pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

 
  2020 2019 2018 2017 2016 2015
Anunci BOPT i Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms [PDF]

[PDF]

[PDF] [PDF] [PDF]  
Relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms (RLT) [XLS] [XLSX] [XLSX] [PDF] [XLSX]  [XLS] [PDF] [XLS]
Anuncis de les modificacions de l'RLT  

1/2019 [PDF]

2/2019 [PDF]

1/2018 [PDF]

2/2018 [PDF]

3/2018 [PDF]

1/2017 [PDF]

2/2017 [PDF]

3/2017 [PDF]

4/2017 [PDF]

1/2016 [PDF]

2/2016 [PDF]

1/2015 [PDF]

2/2015 [PDF]