Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Ordenances Fiscals
Ordenances municipals fiscals
  1. Impost sobre béns immobles
  2. Impost sobre activitats econòmiques
  3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  5. Impost sobre increment valor terrenys urbans
  6. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
  7. Taxa de clavegueram
  8. Taxa de cementiris municipals
  9. Taxa per a llicències ambientals
  10. Taxa per a serveis urbanístics
  11. Taxa per a la llicència d’autotaxis
  12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
  13. Reguladora de taxes sobre utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
  14. Taxa per a l’assistència i estada a la llar d’infants
  15. Taxa per al subministrament d’aigua
  16. Taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives i locals municipals
  17. Taxa per a l’expedició de documents i activitats
  18. Taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals
  19. Reglamentació general dels preus públics
  20. Contribucions especials
  21. Gestió i recaptació
  22.Taxa per a trasllat o permanència de vehicles al dipòsit municipal