¿Tienes dudas sobre tus impuestos? Consulta aquí las normas tributarias locales que regulan los precios públicos, las tasas y las prestaciones.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registros cargados
Ordenances municipals fiscals
1. Impost sobre béns immobles (modificada 2021)
2. Impost sobre activitats econòmiques (modificada 2020)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (modificada 2020)
4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (modificada 2020)
5. Impost sobre increment valor terrenys urbans (modificada 2022)
6. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans (modificada 2021)
7. Taxa de clavegueram
8. Taxa de cementiris municipals (modificada 2022)
9. Taxa per a llicències ambientals
10. Taxa per a serveis urbanístics (modificada 2020)
11. Taxa per a la llicència d’autotaxis
12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
13. Reguladora de taxes sobre utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (modificada 2022)
14. Taxa per a l’assistència i estada a la llar d’infants (modificada 2022)
15. Taxa per al subministrament d’aigua
16. Taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives i locals municipals (modificada 2022)
17. Taxa per a l’expedició de documents i activitats (modificada 2021)
18. Taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals
19. Reglamentació general dels preus públics (modificada 2022)
20. Contribucions especials
21. Gestió i recaptació
22. Taxa per la realització de les següents activitats, afectes a la circulació viària: trasllat de vehicles al dipòsit municipal i permanència de vehicles en dit dipòsit (modificada 2020)
23. Taxa reguladora del servei de recollida d'animals domèstics i estança, manutenció i tractament en establiments adients (NOVA 2021)
24. Taxa per la prestació del servei d'atenció integral a la gent gran d'àmbit rural (SAIAR) (NOVA 2022)

 

Darrera modificació ordenances fiscals: gener 2021