No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

27-02-2023 Pla Local de Salut de Tordera

Descripció El Pla Local de Salut és un instrument de planificació en salut que s'orienta al desenvolupament d'un procés compartit per a la millora de la salut. El Pla de salut recull la planificació, l'ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal.

Documents Pla local de Salut 2022-2026 aprov_definitiva 27-2-2023

27-10-2022 Pla de Mesures Antifrau

Descripció Aquest Pla de Mesures Antifrau preveu mesures d'enfortiment de la integritat i de prevenció, detecció , correcció i persecció de les irregularitat, el frau, la corrupcoó i els conflictes d'interessos s'aplicaran als actors de la gestió, l'execució o la destinació dels fons europeus (alts càrrecs, personal eventual, empleats públics que participin en expedient que compte amb finançament procedent de fons europeus; beneficiaris privats, socis contractistes que siguiin finançades amb fons europeus).

Documents Pla de Mesures Antifrau. Aprovat per Ple de 27-10-2022 diligenciat.pdf

10-08-2022 Pla Local d'Habitatge de Tordera

Descripció El Pla Local d’Habitatge és un estudi que té una doble funció. D’una banda, constitueix l’instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de les competències pròpies de l’ajuntament. Per altra banda, constitueix un instrument de planificació i programació en desenvolupament de la legislació d’habitatge, amb la funció de determinar les propostes municipals en política d’habitatge i constituir la proposta marc per a concertar aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya, tal i com ve definit en els articles 10 i 14 de la Llei del Dret a l’habitatge. Per tot plegat, cal tenir molt en compte que és un document viu, amb un òrgan de supervisió i seguiment que podrà redefinir les estratègies d’actuació al llarg del seu període de vigència si la realitat del municipi divergeix de manera significativa dels objectius fixats inicialment.

Documents PLA LOCAL D'HABITATGE TORDERA

29-04-2022 Pla Estratègic de Subvencions

Descripció El Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció.

Àmbit Exercici pressupostàri 2022

Documents Pla Estratègic de Subvencions

29-01-2020 Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Descripció El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantirn la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Àmbit Regidoria Seguretat i Protecció Civil

Documents DUPROCIM -còpia complerta pública diligenciat -

23-01-2019 Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes (2017-2021)

Descripció Un Pla d’igualtat que té com a objectiu remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre treballadors i treballadores de l’Ajuntament, en tots els seus àmbits.

Àmbit Regidoria de Recursos Humans

Documents Pla igualtat oportunitats. Aprov. inicial Ple 25 octubre 2018_SIGNAT.pdf

30-08-2018 Pla Local de Prevenció de residus municipals (2018-2020)

Descripció L’objectiu d’aquest Pla és desenvolupar una estratègia de prevenció de residus municipals que permeti millorar el comportament ambiental del municipi, de manera compromesa amb la sostenibilitat i amb l’estalvi de recursos naturals. D’altra banda també permetrà donar continuïtat, organització i un marc de referència a les actuacions puntuals que es porten a terme al municipi, per formar part d’una estratègia global.

Àmbit Regidoria de Medi Ambient

Documents Pla_prevenció_residus_Tordera. Aprovat per Ple de 30-8-2018_signat.pdf

30-08-2018 Pla local de de Joventut Tordera (2018-2021) prorrogat fins el 2022

Descripció El Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021 (PLJT d’ara endavant) és un document elaborat amb la voluntat d’orientar i planificar les polítiques de joventut del municipi durant els propers quatre anys i que substitueix l’anterior Pla Local de Joventut 2013/14-2017.

Àmbit Regidoria de Joventut

Documents Diagnosi Pla Local Joventut de Tordera 2018-2021. Aprovat per Ple de 30-8-2018_signat.pdf
Pla Local Joventut Tordera 2018-2021. Aprovat per Ple de 30-8-2018_signat.pdf

Les directius estratègiques de les polítiques públiques de l'Ajuntament de Tordera es reflecteixen en l'acord de la present legislatura (2019-2023) i en el PLA DE MANDAT MUNICIPAL, que s'explica a continuació:

PLA DE MANDAT MUNICIPAL

El pla de mandat municipal té molt present d'on venim, la nostra història recent, el context de crisi que hem patit els últims anys, la transformació social i demogràfica del nostre poble, passant per una reflexió sobres les possibilitats que tenim davant i que es diferencien de la resta per convertir-les, finalment, en oportunitats que permetin guanyar en competitivitat i autenticitat.

  • De l'emergència social a l'autonomia personal

L’acció de govern vol avançar cap a un model de serveis socials que garanteixi el benestar amb polítiques que mantinguin una visió circumstancial de l’assistència: l’ajuda social no és una finalitat en si mateixa, sinó un primer pas cap a la recuperació de l’autonomia personal.  La feina és la millor garantia per a gaudir d’autonomia personal.

I per poder tenir feina són necessaris dos ingredients: que es generin oportunitats i que estiguem preparats per aprofitar-les.  Generar feina passa per l’activació del sector privat, per donar-li suport i facilitats fiscals que afavoreixin la seva gestió diària i la gestió de noves contractacions, en base a crear les condicions necessàries per aprofitar els avantatges i potencialitats de les que disposa Tordera.

Per altra banda, tenir persones formades és fonamental per estar a primera línia a l’hora de capitalitzar el context de recuperació. Per aquest motiu cal avançar en la millora de la formació per adults,  promoure cursos formatius i itineraris per tal que, qui ho necessiti, disposi i aprofiti les possibilitats de millorar la seva autonomia i integració al món professional.

De l'emergència social a l'autonomia personal (vídeo)

  • Un Ajuntament eficient. Un poble participatiu.

L’Ajuntament és un actor més a la vida local i aquests anys ha de passar de tenir un paper protagonista a un paper dinamitzador.  Un poble participatiu és garantia d’una gestió transparent. La coresponsabilitat de la ciutadania amb l’acció de l’Ajuntament generen unes dinàmiques que garanteixen anar més enllà del concepte de transparència per passar a un concepte de gestió compartida. Treballar conjuntament una visió de poble amb els agents socials i econòmics del municipi és garantia de transparència i també d’iniciatives eficients i amb garantia d’èxit al llarg termini. 

L’acció de govern vol passar doncs, per liderar i fomentar l’empenta de noves iniciatives, alineant-se, facilitant i donant suport en allò que sigui possible, amb aquells agents del municipi que impulsin propostes que siguin beneficioses per al conjunt de Tordera.

En aquesta línia de coresponsabilitat desenvolupem projectes compartits com el Rebost solidari, la Fira Mercat del Ram i els acords amb l'empresariat local i els nous emprenedors que permetin aprofitar els recursos del nostre poble per convertir-los en nous productes de dinamització turística i econòmica.

Un Ajuntament eficient. Un poble participatiu (vídeo)

  • Tordera, un lloc on viure bé

Hem de seguir treballant per millorar la qualitat de vida de les persones que vivim a Tordera. Això passa per encetar un nou relat de poble, que admeti les limitacions i sobretot que reivindiqui tot allò que ens defineix i ens diferencia. La nostra història ens uneix a l’agricultura i la ramaderia. L’acció de govern passa per preservar la identitat local, potenciant tot allò que generi oportunitats entre les empreses del primer sector i les propostes que afavoreixin el coneixement de la cultura, les llegendes i les tradicions locals. La reivindicació de figures il•lustres nascudes a Tordera com Prudenci Bertrana o la difusió en diferents formats de llegendes com les de Pere Botero ens ajudaran a consolidar el relat de poble que ens uneix i ens distingeix.

Per altra banda, els carrers, les places i els parcs és on compartim la vida els veïns del poble i per això és necessari un compromís de coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els ciutadans per mantenir-los nets i segurs. Només així, amb responsabilitat compartida, podrem disposar d’aquests espais en les millors condicions.  I més enllà de carrers i places tenim un entorn natural i fluvial privilegiat, fàcilment accessible des de qualsevol punt del municipi. De la mateixa manera, la nostra situació geogràfica, la proximitat amb Barcelona i Girona, presenta grans avantatges. Hem de reconèixer aquest fet i posar-lo en valor ja que aporta un tret diferencial i positiu a Tordera i presenta grans avantatges. Treballar en línies i projectes que permetin atreure activitat econòmica aprofitant les dinàmiques que genera Barcelona, Girona o la gran població estacional de la Costa del Maresme o Costa Brava, a escassos minuts de casa nostra, centraran part del projecte de futur del municipi a l’entorn del seu riu i del seu territori natural.

Tordera, un lloc on viure bé (vídeo)