La seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera, és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Ajuntament de Tordera en l'exercici de les seves competències.

L'Ajuntament determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica a través de l'Ordenança d'administració electrònica aprovada el 16 de febrer de 2019.

La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través de la xarxes de telecomunicacions que determinin i facin públiques l'Ajuntament i, en tot cas, a través del següent apartat del web municipal https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera

En el cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a l'Ajuntament que necessàriament han de residenciar-se en una seu electrònica i el certificat de seu electrònica sigui propi de l'ens que presta el servei, l'Ajuntament pot reconèixer la referida seu com a pròpia i autortizarà el referit certificat. L'aprovació correspon a l'Alcaldia, que n'autoritzarà el certificat. El decret d'Alcaldia es publicarà a la seu electrònica.