SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE LA SEU-E

La seu electrònica de l’Ens Ajuntament de Tordera, és accessible des de l’adreça https://www.seu-e.cat/web/tordera/. L'Ens és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir sota aquesta adreça.

¿Quins mecanismes d’identificació i signatura podeu utilitzar a través d’aquesta seu electrònica?

Per als tràmits amb ciutadans i empreses s'acceptarà l’ús de sistemes d’identificació i signatura basats en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya amb un nivell de seguretat substancial (3) o superior, d’acord amb la Llista d’entitats i certificats classificats: https://suport-altresserveis.aoc.cat/hc/ca/articles/4405993260701-Certificats-admesos-pel-validador-del-Consorci-AOC 

En particular, aquesta seu electrònica admet els certificats electrònics reconeguts o qualificats emesos, entre d’altres, pels següents Prestadors de serveis de certificació:

 

Podeu consultar la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança a nivell estatal i europeu a través dels següents enllaços: 

 

La validació dels sistemes d’identificació i signatura basat en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis de confiança s’efectua a través del Validador del Consorci AOC. 

També s’admetran els següents sistemes de clau concertada: idCat mòbil, mobile connect i cl@ve (permanent i PIN24H).

L'Ajuntament de Tordera té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera. L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquestat adreça.

També reconeix com a pròpies i integrants de la Seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
URL: Perfil del Contractant
Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tràmits electrònics:
URL: Tràmits electrònics
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació

Servei de verificació de documents electrònics:
URL: Verificació de documents electrònics
Emès per a : Ajuntament de Tordera
Emès per: Agència Catalana de Certificació

Factures electròniques:
URL: Factures electròniques
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació

Notificacions electròniques:
URL: Notificacions electròniques
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tauler d'edictes electrònic (properament estarà en funcionament):
URL: Tauler d'anuncis
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació

Sistemes d'identificació i autentificació

En els tràmits i serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d'alguns dels certificats digitas reconeguts. Els certificats admesos per accedir a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera són:

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatura electròniques amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb nivell 3 o superior.

Segell electrònics d'òrgan emprats o cedits

L'Ajuntament de Tordera, disposa de segells electrònics emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a l'Ajuntament de Tordera, per efectuar algunes actuacions administratives automatitzades, com serien:

  • Generació de còpies autentificades de qualsevol document emès per l'Ajuntament o presentat en el registre generatld'entrada de l'Ajuntament.
  • Notificacions electròniques
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes
  • RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores)
  • Via Oberta