Personal eventual d’aquest Ajuntament

Número:

1

Denominació:

Coordinador i assessor dels mitjans de comunicació municipals

Grup:

A2

Nivell 22

Retribucions:

Total brut anual: 38.660,20€ anuals

Dedicació:

100% (35 hores setmanals)

Funcions:

Coordinació i assessorament dels mitjans de comunicació municipals, amb tasques diferents de les pròpies de l’estructura administrativa.