Personal directiu d’aquest Ajuntament

Número:

1

Denominació:

Director General

Grup:

A1

Nivell 30

Retribucions:

Total brut anual: 101.523,99 € anuals

Dedicació:

Disponibilitat total (24h/365 dies)

Funcions:

Impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta de les diverses àrees de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la Corporació  i la normativa vigent.

 

Resolució 2062_2023. Cessament Director General

Resolució 4365_2022. Modificació objectius Director General

Resolució 4185_2021. Ratificació ple renovació Director General (20-01-2022)

Rendiments de comptes Direcció General