En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-ne tota la informació relacionada.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, ÀREA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM. EXP.: 2018/1064.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 31 d'octubre de 2018 ha aprovat les bases i la convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a cobrir un lloc d'auxiliar administratiu a l'àrea d'intervenció.

Tota la informació relativa a la convocatòria la podreu consultar a les bases que a continuació s'insereixen juntament amb el model de sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 9 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC DELINEANT PER L’ÀREA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, MITJANÇANT EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC. NÚM. EXP.: 2018/1059.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 31 d'octubre de 2018 va aprovar les bases i la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de mèrits, un lloc de tècnic delineant, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC.

A continuació s'insereixen les bases de la convocatòria i el model d'instància per participar a aquesta selecció.

Per poder participar en aquest concurs de mèrits, cal estar inscrit al Servei Català d'Ocupació - SOC.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 8 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                          

CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE CONSERGE DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU 2018. 

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció per cobrir un lloc de treball de conserge de la piscina municipal durant la temporada d’estiu 2018. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i el model d'instància, i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds.

Resultats del procés selectiu:

___________________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE PROCÉS SELECTIU PER COBRIR CINC LLOCS DE TREBALL DE MONITORS DE PISCINA.

 Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció de 5 monitors aquàtics per a la temporada d’estiu de la piscina municipal. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i model d'instància i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds. 

Resultats del procés selectiu:

                                                                                                                                              __ 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR TRES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL  EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 13 de setembre de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir 3 places de vigilants municipals.

En data 5 d'octubre ha sortit publicat al Butletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 193, l'anunci de la convocatòria.

D'acord amb l'anunci publicat al BOE núm. 264 de data 31 d'octubre de 2017 informem que el termini per presentar-se a la convocatòria de tres places de vigilant municipal finalitzarà el proper dia 20 de novembre de 2017.

A continuació s'adjunten les bases i el model d'instància:

Aquí podràs trobar tots els tràmits relacionats amb la convocatòria:

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ ADSCRIT AL SERVEI DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.

La Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2017 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un auxiliar administratiu en règim de funcionari interí.

 

ANUNCI PUNTUACIÓ FINAL DE L'ASPIRANT QUE HA SUPERAT LA PROVA

 

ANUNCI RELACIO ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LES PROVES DE CATALÀ I LA PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA

 

ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

 

ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

 

RECTIFICACIÓ ERRADA NIVELL CATALÀ

bases

 

 

 

RESULTAT PROCESOS SELECTIUS ANTICS

 

RESULTAT DE LA SELECCIÓ D’UN OPERARI DE BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA  AMB DEDICACIÓ COMPLERTA I RÈGIM LABORAL. 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 3 d'agost de 2017 va aprovar la convocatòria  per a la provisió d’un lloc de treball d’operari de brigada municipal d’obres i serveis.

A continuació es publica l'anunci de la puntuació definitiva per la provisió d'un lloc de treball d'operari de la Brigada Municipal.

ANUNCI PUNTUACIÓ DEFINITIVA

 

CANVI DATA PROVA DE SELECCIÓ

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

 

 

RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL  PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ I TORN LLIURE, PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL, EN ELS CASALS DE VACANCES ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Als efectes d’allò previst en el punt setè de les bases que regeixen la selecció de personal laboral temporal pel sistema de concurs oposició i torn lliure, per constituir una borsa de treball, per tal d’atendre les necessitats de personal concretes en el Casal de Vacances organitzat per l’Ajuntament de L’Aldea, es fa pública la puntuació final assolida pels aspirants que han participat en dit procés selectiu en el següent enlláç:

 

PUNTUACIÓ FINAL BORSA DE TREBALL

 

Poden consultar l'històric de l'expedient als següents enllaços:

BASES SELECCIÓ

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS / EXCLOSOS

LLISTA DEFINITICA ADMESOS/EXCLOSOS