En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

BASES I CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB CARÀCTER DEFINITIU UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (ÀMBIT JURÍDIC), EN RÈGIM FUNCIONARIAL, DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE. NÚM. EXP.: 2021/1043.

 

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2021 va aprovar les bases i convcoatòria per cobrir de manera definitiva, en règim funcionari de carrera, mitjançant oposició lliure, una plaça de “Tècnic/a Superior d’Administració especial (àmbit jurídic)” de l’Ajuntament de l’Aldea Grup A, Subgrup A1, nivell de titulació Grau o Llicenciatura en Dret, vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació.

 

A continuació es publiquen les bases.

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza en vint dies naturals a comptar des del dia següent a de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Anunci publicació al DOGC de la llista provisional persones admeses i excloses.

CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS DE GUÀRDIA MUNICIPAL NÚM. EXP.: 2021/769.

 

La Junta de Govern Local celebra en data 28 de maig de 2021, es va aprovar  la convocatòria, per procediment d’urgència, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball, de guàrdies municipals per a l’Ajuntament de L’Aldea, funcionaris interins, amb grup de classificació Altres agrupacions professionals (AP d’ara endavant), per a cobrir temporalment futures necessitats de guàrdies municipals d’aquest Ajuntament.

 

Totes les persones interessades en participar al procés selectiu poden presentar el model de sol·licitud fins el dia 25 de juny de 2021

 

A continuació es publiquen les anuncis a BOPT i DOGC que contenen les bases i el model de sol·licitud a presentar:

 

- Anunci BOPT

- Anunci DOGC

 

Anunci aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses:

 

- Anunci llista provisional

 

Anunci aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses:

 

- Anunci llista definitiva

 

Resultat prova de nivell B1 de català:

 

- Resultat

 

Resultat prova teòrica:

 

- Resultat exercici teòric

- Resultat exercici pràctic

PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU

 

CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU - ÀREA INTERVENCIÓ. NÚM. EXP.: 2020/859.

 

La Junta de Govern Local celebra en data 1 d'octubre de 2020, va aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu – Àrea d’Intervenció, personal laboral temporal, grup professional C2.

 

Totes les persones interessades en participar al procés selectiu poden presentar el model de sol·licitud fins el dia 22 d'octubre de 2020.

 

A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud a presentar:

 

- Model de sol·licitud

 

- Bases convocatòria

 

Anunci aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses:

 

- Anunci llista provisional

 

Anunci aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses:

 

- Anunci llista definitiva

 

Anunci referent a la puntuació de la prova de català:

 

- Anunci nivell C de català

 

RESULTAT PUNTUACIONS FINALS

______________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM FUNCIONARI DE CARRERA, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME". NÚM. EXP.: 2020/163.

 

La Junta de Govern Local celebrada en data 21 de febrer de 2020 ha aprovat les bases i la convocatòria per a proveir mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, en règim funcionari de carrera, una plaça de “Tècnic/a Superior d’Urbanisme”.

 

A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud:

 

- Bases de la convocatòria

 

- Model de sol·licitud 

 

- Publicació al DOGC

 

Decret de suspensió del termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de referència:

 

- Decret de suspensió del termini

 

Decret aixecament suspensió del termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de referència:

 

- Decret aixecament de suspensió del termini

 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

RESULTAT CONEIXEMENTS DE CATALÀ NIVELL C

ANUNCI PUNTUACIÓ TOTAL DEL CONCURS OPOSICIÓ

______________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC/A DELINEANT. NÚM. EXP.: 2019/1139.

 

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de novembre de 2019 ha aprovat les bases i la convocatòria per a constituir una borsa de treball de personal laboral Tècnic/a Delineant.

 

Totes les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins el dia 21 de novembre de 2019.

 

A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud:

 

- Bases de la convocatòria

 

- Model de sol·licitud 

 

Tot seguit es publica l'anunci de l'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses:

Anunci llista provisional

A continuació es publica l'anunci de l'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses:

- Anunci llista definitiva

A continuació es publica informació sobre el procés selectiu:

- Anunci resolució

ACTA DEL TRIBUNAL 

Acta núm. 1

______________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC/ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (ÀMBIT JURÍDIC). NÚM. EXP.: 2019/839.

 

La Junta de Govern Local celebrada en data 12 d'agost de 2019 ha aprovat les bases i la convocatòria per a constituir una borsa de treball de personal Tècnic/a d'Administració General (Àmbit Jurídic).

 

Totes les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins el dia 27 d'agost de 2019.

 

A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud:

 

- Bases de la convocatòria

 

- Model de sol·licitud 

 

A continuació es publica l'anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses:

 

Transcorregut el termini per presentar al·legacions a la llista provisional, es publica el següent:

 

En data 16 de setembre de 2019 s'ha la prova de nivell C de català el resultat del qual ha esta el següent:

 

En data 17 de setembre s'ha realitzat la prova de coneixements de nivell bàsic de l'ACTIC el resultat del qual ha estat el següent:

 

En data 18 de setembre s'ha realitzar l'exercici corresponent a la base 8 B.1 de la convocatòria el resultat del qual ha estat el següent:

 

A continuació es fa pública la puntuació final del procés selectiu:

 

ACTES DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU

 

                                                                                                                                                              

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR ADMINISTRACIO (SERVEIS JURÍDICS), AMB CARÀCTER DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/293.

La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 va aprovar les bases i la convocatòria que ha de regir la selecció mitjançant concurs-oposició, torn lliure, una plaça de Tècnic Superior Administració (Serveis Jurídics) vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2019.

A continuació s'adjunten les bases:

La Junta de Govern Local celebrada en data 8 de maig de 2019, va acordar revocar i deixar sense efecte la presnt convocatòria. A continuació es publiquen els edictes de revocació:

                                                                                                                                                              

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA – CONCURS-OPOSICIÓ.

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs-oposició, torn lliure.

A continuació s'insereixen les bases publicades al BOPT i el model d'instància:

​La presentació de sol·licitud finalitzarà el dia 26 d'abril de 2019.

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA- PROVISIÓ PER PROMOCIO INTERNA DE DUES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ (PERSONAL FUNCIONARI).

La Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2019 va aprovar la convocatòria d'una promoció interna de personal funcionari mitjançant concurs oposició.

A continuació s'insereixen les bases

A continuació es publiquen anuncis referents a les llistes dels aspirants:

A continuació és publiquen els anuncis referents al resultat del procés de promoció interna:

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA – CONCURS PER VALORACIÓ DE MERITS. NÚM. EXP.: 2019/292.

La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 va aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits, de personal laboral temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2 (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de L’Aldea.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el proper dilluns 1 d'abril de 2019.

A continuació es publicquen les bases i el model de sol·licitud.

A continuació es publiquen anuncis referents a les llistes dels aspirants:

                                                                                                                                                       

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIO D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER UN/A OFICIAL DE 1º CONDUCTOR/A VEHICLE. CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM. EXP.: 2019/114. 

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 8 de febrer de 2019 ha aprovat les bases i la convocatòria per la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal per un/a oficial de 1º conductor/a vehicle. concurs-oposició. 

Tota la informació relativa a la convocatòria la podreu consultar a les bases que a continuació s'insereixen juntament amb el model de sol·licitud.

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 19 de febrer de 2019.

 

A continuació es publica el resultat de la prova de catala

​Tot seguit es publica per ordre descendent, la puntuació obtinguda per les persones aspirants a la convocatòria i que formaran la borasa de treball:

 

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA PER SELECIONAR QUATRE PLACES DE GUÀRDIA MUNICIPAL/VIGILANT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM. EXP.: 2018/1124.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 23 de novembre de 2018 ha aprovat les bases i la convocatòria, per seleccionar quatre places de guàrdia municipal/vigilant municipal en règim de funcionari de carrera pel sistema de concurs-oposició.

Tota la informació relativa a la convocatòria la podreu consultar a les bases que a continuació s'insereixen juntament amb el model de sol·licitud.

El termini de presentar les sol·licituds finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Oficial de l’Estat de l’extracte de la convocatòria. Atès que en data 10 de gener de 2019 ha sortit al BOE la darrera publicació de la convocatòria, el termini finalitzarà el dia 7 de febrer de 2019.

En data 15 de febrer de 2019 ha sortit publicat al BOPT la llista provisional d'admesos i exclosos que a continuació s'insereix:

A continuació és publiquen els resultats de la prova de nivell de català.

​Tot seguit es publica la llista d'aspirants que han superat l'exercici teòric.

​PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, ÀREA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM. EXP.: 2018/1064.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 31 d'octubre de 2018 ha aprovat les bases i la convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a cobrir un lloc d'auxiliar administratiu a l'àrea d'intervenció.

Tota la informació relativa a la convocatòria la podreu consultar a les bases que a continuació s'insereixen juntament amb el model de sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 9 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC DELINEANT PER L’ÀREA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, MITJANÇANT EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC. NÚM. EXP.: 2018/1059.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 31 d'octubre de 2018 va aprovar les bases i la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de mèrits, un lloc de tècnic delineant, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC.

A continuació s'insereixen les bases de la convocatòria i el model d'instància per participar a aquesta selecció.

Per poder participar en aquest concurs de mèrits, cal estar inscrit al Servei Català d'Ocupació - SOC.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 8 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                          

CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE CONSERGE DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU 2018. 

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció per cobrir un lloc de treball de conserge de la piscina municipal durant la temporada d’estiu 2018. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i el model d'instància, i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds.

Resultats del procés selectiu:

___________________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE PROCÉS SELECTIU PER COBRIR CINC LLOCS DE TREBALL DE MONITORS DE PISCINA.

 Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció de 5 monitors aquàtics per a la temporada d’estiu de la piscina municipal. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i model d'instància i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds. 

Resultats del procés selectiu:

                                                                                                                                              __ 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR TRES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL  EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 13 de setembre de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir 3 places de vigilants municipals.

En data 5 d'octubre ha sortit publicat al Butletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 193, l'anunci de la convocatòria.

D'acord amb l'anunci publicat al BOE núm. 264 de data 31 d'octubre de 2017 informem que el termini per presentar-se a la convocatòria de tres places de vigilant municipal finalitzarà el proper dia 20 de novembre de 2017.

A continuació s'adjunten les bases i el model d'instància:

Aquí podràs trobar tots els tràmits relacionats amb la convocatòria:

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ ADSCRIT AL SERVEI DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.

La Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2017 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un auxiliar administratiu en règim de funcionari interí.

 

ANUNCI PUNTUACIÓ FINAL DE L'ASPIRANT QUE HA SUPERAT LA PROVA

 

ANUNCI RELACIO ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LES PROVES DE CATALÀ I LA PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA

 

ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

 

ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

 

RECTIFICACIÓ ERRADA NIVELL CATALÀ

bases

 

 

 

RESULTAT PROCESOS SELECTIUS ANTICS

 

RESULTAT DE LA SELECCIÓ D’UN OPERARI DE BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA  AMB DEDICACIÓ COMPLERTA I RÈGIM LABORAL. 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 3 d'agost de 2017 va aprovar la convocatòria  per a la provisió d’un lloc de treball d’operari de brigada municipal d’obres i serveis.

A continuació es publica l'anunci de la puntuació definitiva per la provisió d'un lloc de treball d'operari de la Brigada Municipal.

ANUNCI PUNTUACIÓ DEFINITIVA

 

CANVI DATA PROVA DE SELECCIÓ

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

 

 

RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL  PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ I TORN LLIURE, PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL, EN ELS CASALS DE VACANCES ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Als efectes d’allò previst en el punt setè de les bases que regeixen la selecció de personal laboral temporal pel sistema de concurs oposició i torn lliure, per constituir una borsa de treball, per tal d’atendre les necessitats de personal concretes en el Casal de Vacances organitzat per l’Ajuntament de L’Aldea, es fa pública la puntuació final assolida pels aspirants que han participat en dit procés selectiu en el següent enlláç:

 

PUNTUACIÓ FINAL BORSA DE TREBALL

 

Poden consultar l'històric de l'expedient als següents enllaços:

BASES SELECCIÓ

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS / EXCLOSOS

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/EXCLOSOS