Órganos de contratación Disponible en: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

¿Qué entidad u órgano es responsable de la contratación? Aquí puedes consultar todos los datos del mismo, incluidos el teléfono y la dirección electrónica de la persona de contacto, y donde se tienen que presentar las ofertas.

 

 

Departament Central de Contractació

Pl. Assemblea de Catalunya, s/núm. - 08911 Badalona

Tel. 93 4643113

Perfil del contractant

Instrucció de funcionament de la mesa permanent de contractació 

Òrgan competent

Tipus Limits

1ª Teniente de Alcalde i regidor de l'Àmbit d'Hisenda i Serveis a les Persones

Contractes menors

 

Tinents d’alcalde

Obres, Subministraments, Serveis, Gestió Serveis Públics, Administratius especials i privats

Fins a 200.000 € i durada no superior a  4 anys

Junta de Govern Local

Obres, Subministraments, Serveis, Gestió Serveis Públics, Administratius especials i privats

Superior a 200.000 € i fins a 6.000.000 €.

El contracte no pot superar el 10% dels recursos ordinaris del pressuposts ni els 4 anys de durada.

Junta de Govern Local

Adquisició béns immobles

Alienació patrimoni i drets subjectes a la legislació patrimonial rada.

Fins a 3.000.000 € que no excedeixin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i no siguin béns declarats de valor històric o artístic.

Ajuntament Ple

Obres, Subministraments, Serveis, Gestió Serveis Públics, Administratius especials i privats

A partir de 6.000.000 € independentment de la durada del contracte i els de quantia inferior quan superin el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost o la seva durada sigui superior a 4 anys. 

Ajuntament Ple

Concessions obres públiques

Contractes col·laboració entre Sector públic i privat

Cap, independentment del valor estimat i la durada.

Ajuntament Ple

Adquisició béns immobles

Alienació patrimoni i drets subjectes a la legislació patrimonial

Sector públic i privat

A partir de 3.000.000 € o bé quan superin el límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o bé quan es tracti de béns declarats de valor històric o artístic.