Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

||POUM|| ||MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS|| ||CATALEG MASIES||
||MAPA CAPACITAT ACUSTICA|| ||PROJECTES MUNICIPALS|| ||PLANS DERIVATS||
||PROJECTES REPARCEL·LACIÓ||

||PROJECTES D'URBANITZACIÓ||

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El planejament urbanístic és el conjunt d’instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar el sòl i regular les condicions de la seva transformació o, en el seu cas, conservació. El planejament urbanístic municipal abasta el model d’ordenació per tot un municipi i també abasta l’ordenació de diferents àmbits, referits a unes àrees urbanes o a unes zones més concretes del municipi mitjançant el planejament derivat.

Planejament vigent

Planejament en tràmit:

Poum

· Què es el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de vital importància que ordena urbanísticament el poble, en aquest cas el municipi de Vilobí d’Onyar.

El POUM estableix un seguit de regulacions, que de forma més o menys concreta, poden afectar a tots els veïns del municipi: ordenació d’espais públics (centres de salut, socials, escoles…), patrimoni arquitectònic, protecció del medi natural, espais lliures i zones verdes i mobilitat. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbanitzable o no urbanitzable i estableix les activitats que es poden dur a terme a cadascun d’ells.

Dins del POUM podem trobar diferents documents, d’entre els que destacaríem les normes urbanístiques, els plànols informatius, el catàleg de béns a protegir, l’agenda, l’avaluació econòmica de les actuacions…

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha iniciat la redacció del POUM, que donada la seva complexitat i la seva llarga durada s’aprofita per fomentar la participació dels seus vilatans durant tot el procés.

· En quina fase es troba la tramitació del POUM de Vilobí?

En data 26 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va aprovar el Programa de Participació Ciutadana del POUM de Vilobí d’Onyar. Entre setembre i desembre de 2016 es va iniciar el Procés de Participació Ciutadana per al POUM de Vilobí d’Onyar. En aquestes primeres sessions es van organitzar amb sessions informatives i tallers participatius.

Les sessions que es van organitzar i celebrar arran de l’inici de la participació ciutadana van ser:

Sessió informativa a la ciutadania:

El divendres 30 de setembre de 2016 es va dur a terme la primera sessió informativa a la ciutadania, acció amb la qual es donava el tret de sortida al procés participatiu.

En aquesta primera sessió es va realitzar una simple explicació sobre el procés de redacció d’un nou planejament urbanístic, enfocant la presentació, de manera prioritària, en els aspectes següents:

  • Explicar de manera planera tot el que fa referència a la revisió del POUM de Vilobí d’Onyar
  • Explicar en què consisteix la participació ciutadana vinculada a aquest procés.

Tallers de participació ciutadana:

Amb posterioritat a aquella primera reunió es va procedir a la preparació i posterior desenvolupament dels tallers participatius, els quals es van realitzar entre el 6 i el 27 d’octubre de 2016, individualitzats per a cada nucli (Vilobí, Salitja i Sant Dalmai), i reservant un taller exclusiu per a les urbanitzacions i veïnats en sòl no urbanitzable (Can Terrer, Cal Ferrer Pagès i veïnats de l’aeroport i de Can Bells).

Per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el posterior desenvolupament urbanístic del nou Pla, es va organitzar cadascun dels tallers en base a quatre grans blocs que han permès estructurar cadascuna de les jornades en quatre parts clarament diferenciades:

  • 1a Part. Model de poble
  • 2a Part. Necessitats i estratègies de creixement
  • 3a Part. Protecció del medi i usos en sòl no urbanitzable
  • 4a Part. Necessitats d’equipaments i espais lliures

L’obtenció de dades de cadascun dels tallers es va recollir i analitzar en l’”informe de resultats dels tallers participatius”.

Sessió informativa de retorn:

El divendres 2 de desembre de 2016 es va celebrar la sessió informativa de retorn a la ciutadania  on es van exposar els resultats dels tallers de participació ciutadana i les conclusions extretes per l’equip redactor, i alhora es va explicar com s’incorporarien les aportacions dels tallers al document del POUM i quina era la següent fase en matèria de participació ciutadana.

 

Programa de participació ciutadana per la redacció del POUM:

Al llarg del 2022 s’ha treballat en el Pla Pilot Estratègic Municipal d’Infraestructura Verda. Dins d’aquests treballs, s’han dut a terme un seguit de sessions de participació ciutadana sobre aspectes relacionats amb el Sòl No Urbanitzable del municipi.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2022, va acordar iniciar el procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal.

Alhora, va acordar aprovar el Programa de Participació Ciutadana, amb la finalitat de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en el procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilobí d’Onyar, i d’acord amb el que disposa l’article 22.3 i 101.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme es publica l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler municipal, per tal de que el seu contingut pugui ser objecte de consulta pública.

La consulta de la documentació es podrà realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar al c/Travessia del primer d’octubre de 2017, núm. 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dijous de les 16.30 a 18.30 hores i al web www.vilobidonyar.cat

Consulta el Programa de Participacíó Ciutadana del POUM aprovat pel Ple municipal de Vilobí d'Onyar, que té per objectiu crear els espais adients per a què la ciutadania del municipi pugui participar en la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar (POUM).


Suspensió potestativa de totes les tramitacions i llicències compreses a l'art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, referides a la implantació de parcs d'energies renovables en el sòl no urbanitzable de Vilobí d'Onyar, per tal d'estudiar-ne una modificació puntual de les NNSS de Vilobí d'Onyar  

Aquesta aprovació suposa la suspensió potestativa de totes les tramitacions i llicències compreses a l’art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, referides a la implantació de parcs d’energies renovablesa tot el sòl no urbanitzable, segons la delimitació recollida en el plànol adjunt, pel termini d’un any, sense perjudici de la seva ampliació en virtut de l’aprovació inicial de la modificació. Exceptuar d’aquesta suspensió les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum.


Modificació puntual de les NNSS del municipi de Vilobí d'Onyar en l'àmbit de la unitat d'actuació número 2 (UA.2) Salitja

Aquesta aprovació suposa la modificació puntual de les NNSS del municipi de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la unitat d’actuació número 2 (UA.2) Salitja


Modificació de les normes subsidiàries de planejament de Vilobí d'Onyar en l'àmbit del polígon d'actuació en sòl urbà no consolidat "Camp de la Rectoria 1 i 2" (en tràmit)

La modificació proposada pretén la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Vilobí d'Onyar referent al Polígon d'actuació en sòl urbà no consolidat "Camp de la Rectoria 1 i 2", situat al nucli de Sant Dalmai 


Modificació puntual de les NNSS per la connexió amb la xarxa d'aigua potable del municipi de Caldes de Malavella i Conveni urbanístic entre l'ajuntament de Caldes de Malavella, d'una banda, i l'ajuntament de Vilobí d'Onyar, de l'altra, relatiu al subministrament d'aigua abastada del municipi de Caldes de Malavella al municipi de Vilobí d'Onyar, que s'integrarà a la "Modificació puntual de les NNSS de Vilobí d'Onyar - per la connexió a la xarxa d'aigua potable de Caldes de Malavella"

La modificació proposada pretén la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Vilobí d'Onyar


Catàleg de Masies

Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai

Aprovat en Ple en sessió de 23 de gener de 2020, el text refós del Pla Especial del Catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d'Onyar, que comprèn els pobles de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai

 


Mapa de capacitat acústica

Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Vilobí d’Onyar

El Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Vilobí d’Onyar es va aprovar inicialment pel Ple de data 27 d’octubre de 2011, anunci publicat al D.O.G.C. núm. 6005 de data 15/11/2011 , al B.O.P. de Girona núm. 219 de data 16/11/2011, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal. Aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Vilobí d’Onyar mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 307/2011 el 29 de desembre de 2011

L’objectiu principal d’aquest projecte era l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de Vilobí d’Onyar, Sant Dalmai i Salitja, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl. La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, corresponia a l’ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi.

  1. Informe de l’oficina tècnica municipal.
  2. Memòria d’elaboració.
  3. Mapa acústic (nucli de Vilobí).
  4. Mapa acústic (nucli de Salitja).

Projectes Municipals

En aquest apartat podreu trobar els projectes municipals recents, tant els que ja estan executats com els que estan en tràmit, per tal de facilitar la informació i la participació dels ciutadans als projectes que estem duent a terme.

En curs

Aprovats definitivament:Projectes de reparcel·lació

En curs


Plans Derivats

En curs

Pla Especial Urbanístic per la implantació d'un llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable 

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar_APROVAT INICIALMENT 2021 

 

Aprovats definitivament:


Projectes d'urbanització 

En curs