Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Espai puntual nou consultori mèdic local

Descripció Informació i expliació a la ciutadania de l'inici del projecte de construcció del nou consultori mèdic local

Més informació

Noticia reunió amb la ciutdania 17 novembre 2022

noticia reunió amb la ciutadania el 22 de novembre 2022

Espai puntual sobre la millora urbanística al carrer de la Riba

Descripció A l’acte van assistir-hi un nombre destacat de veïns i veïnes que van poder consultar i resoldre els seus dubtes directament amb l’alcaldessa sobre el projecte al carrer de la Riba

Més informació noticia 7 novembre 2022

Espai puntual trobada del projecte "Suport a les Associacions Comercials i Restauració del Vallès Occidental

Descripció

Representants del comerç del municipi van participar en aquesta trobada del projecte que pot aportar millores per a tots i totes les persones que fan créixer el teixit comercial de Viladecavalls. 

L'objectiu d'aquest projecte és generar espais que facilitin el coneixement entre les diferents associacions per tal de generar una comunitat on compartir experiències, coneixements i aconseguir enfortir i apoderar les associacions per tal de dinamitzar i impulsar el comerç, restauració i mercats municipals. Ofereix Sessions de formació i treball en xarxa, assessorament expert per revisar i millorar la mateixa acció i el suport a projectes conjunts que es vulguin posar en marxa. 

Més informació noticia 04 octubre 2022

Espai puntual “Rehabilitar és estalviar” sobre els ajuts europeus per a la rehabilitació d’immobles i habitatges

Descripció

Jornada oberta a tota la ciutadania i gratuïta i no cal inscripció prèvia per assistir-hi. Durant l’acte, les Oficines tècniques de rehabilitació (OTR) explicaran el que cal saber per sol·licitar la subvenció amb casos pràcticsel Consell Comarcal informarà sobre quin suport es pot donar des dels ajuntaments i el consell comarcali finalitzarà amb un torn de preguntes generals. 

Més informació

notícia 13 octubre 2022

noticia sessió informativa 8 novembre 2022

notícia informativa 2 novembre 2022

Espai Puntual nou episodi de males olors al barri de Can Trias

Descripció Les persones assistents van poder resoldre els seus dubtes amb les explicacions de l'alcaldessa, Cesca Berenguer acompanyada de tot l'equip de govern, va explicar al veïnat que va assistir a la reunió, que des del mateix divendres es va iniciar el procediment d'accions recollides a l'ordenança reguladora de les emissions i immissions d’olors, aprovada el setembre de 2021.

Més informació

noticia sessió 27 octubre 2022

 

 

Espai puntual de Mobilitat Urbana Sostenible de Viladecavalls
Elaboració de l'Ordenança General de Subvencions

Descripció

 

ANUNCI DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

L’Ordenança General de Subvencions de Viladecavalls es una norma que afecta als drets i interessos de les persones, per la qual cosa es publica el text del projecte de l’Ordenança General al portal web municipal, amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recollir totes les aportacions addicionals que puguin donar-se per altres persones o entitats (article 133.2 de la LPACAP).

El termini d’audiència serà de 15 dies hàbils, segons el que preveu l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Durant aquest termini els destinataris podran realitzar les aportacions que considerin oportunes. Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions mitjançant la presentació d’instància genèrica al registre general de l’Ajuntament de Viladecavalls.

 

Enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=830080001

Documents Consulta pública prèvia O.G. Subvencions
ANUNCI ORDENANÇA GENERAL SUBVENCIONS 133_2

Procés participatiu per a la definició dels equipaments juvenils a Viladecavalls. 2021. FINALITZAT

Descripció

L’any 2021 l’Ajuntament de Viladecavalls, des de la Regidoria de Joventut de Viladecavalls, va realitzar la petició a la Diputació de Barcelona del recurs d’un Pla de dinamització d’equipaments juvenils amb la voluntat promoure la participació dels i les joves a l’equipament ja existent i de recuperar referencialitat entre les adolescents.

L’objectiu ha estat definir la dinamització de l’equipament juvenil, així com, vincular la joventut de Viladecavalls al Punt Jove, comptant amb la participació del col·lectiu jove i, per tant, apostant per reforçar les polítiques de joventut a nivell municipal.

El pla analitza quines són les demandes i necessitats concretes de les persones joves de Viladecavalls en relació a aquest espai. En aquest sentit, s’ha considerat imprescindible habilitar diferents canals participatius:

Entrevistes (PDF)

Sessions participatives (PDF)

Qüestionari en línia. Veure notíca web municipal

Resultats

Enquesta sobre la percepció ciutadana de Viladecavalls. 2021. FINALITZAT

Descripció

La Diputació de Barcelona ha publicat un nou visor interactiu. El Dibaròmetre, que crea una imatge de la percepció de la ciutadania envers els municipis, serveis i ajuntaments de la província, conformada d’una enquesta representativa segons el tram de població de cada municipi, de menys de 10.000 habitants.

Notícia al web municipal, clicar aquí

Podeu veure les dades representatives del tram de Viladecavalls en el següent enllaç: https://dibarometre.diba.cat/#/8300

ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ACTUACIÓNS D’ÚS DEL SÒL. 2021. FINALITZAT

Descripció

Mitjançant Decret d’alcaldia 2020DECR000585 es va incoar l’expedient per a l’aprovació de la modificació de la Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions  d’ús del sòl, a fi d’adaptar-la a la normativa vigent en aquesta matèria, així mateix es va nomenar la comissió redactora que es va modificar posteriorment mitjançant el decret 2020DECR001134.

L’Ajuntament de Viladecavalls disposa d’una ordenança reguladora de la intervenció municipal en l’ús del sòl que es va aprovar el 2013. Amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordenança s’han produït modificacions i/o noves aprovacions de normativa de rang superior  i per tant, cal modificar la ordenança per tal d’adaptar-la  a la normativa vigent i reglar algun aspecte puntual que no queda regulat en cap normativa , que facilitaria l’activitat administrativa. L’aprovació de la  modificació de l’ordenança permetrà també simplificar l’activitat administrativa i facilita les actuacions  en  l’ús del sòl que puguin emprendre les persones interessades. 

Aquest ajuntament considera necessari, per tant,  la modificació de l’ordenança reguladora de la intervenció municipal en l’ús del conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EXPOSICIÓ PÚBLICA PROJECTE

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA

 

Més informació

Els suggeriments o aportacions es poden enviar mitjançant correu a l’adreça:

participacio@viladecavalls.cat

El termini d’audiència serà de deu dies hàbils, de conformitat amb l’article 82.2 de la LPACAP, durant els quals les persones destinatàries podran realitzar les aportacions que considerin oportunes.

Ordenança reguladora per la prevenció i el control dels mosquits, i particularment el mosquit tigre. 2021. FINALITZAT

Descripció

L’Ajuntament de Viladecavalls vol aprovar una ordenança reguladora per la prevenció i el control dels mosquits, i particularment el mosquit tigre.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d’elaboració de les normes amb rang reglamentari, i per donar compliment a allò que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança, es fa una consulta pública prèvia per recavar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es poden veure afectades per la mateixa, sobre els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa, la necessitat i la oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració ordenança reguladora per la prevenció i el control dels mosquits, i particularment el mosquit tigre.

 

MEMÒRIA PER A L’ORDENANÇA REGULADORA PER LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT EL MOSQUIT TIGRE.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

  • L’estiu del 2004 es va detectar per primer cop la presència de l’espècie de mosquit Aedes albopictus, més conegut com a mosquit tigre, al nostre país. Des de llavors s’ha pogut detectar la seva presència en nombre significatiu per determinades zones del nostre municipi.

 

  • Aquesta espècie de mosquit s’ha adaptat molt bé al nostre territori, ha colonitzat nous hàbitats i ha criat en petites masses d'aigua, naturals o artificials, estancades i tancades, com ara bidons, gerros, plats de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus de recipients que els recorden el seu hàbitat original, constituït per forats inundats en troncs d’arbres. Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties endèmiques en alguns països tropicals i, en alguns casos, en països europeus, a Catalunya no s’ha constatat la transmissió de malalties. Tanmateix, és una espècie forana de mosquit que cal controlar i prevenir-ne la presència i proliferació pels efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població. És una espècie diürna i molt activa que fa múltiple picades i ocasiona moltes molèsties. L'alta presència de mosquits en zones del municipi que els són propícies fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per poder dur-hi a terme les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de la salut i el respecte al medi ambient.

 

  • El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les seves implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Atesa la importància d’aquest problema, els municipis, com a gestors del risc per a la salut de les persones tal com s’assenyala a l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, han d’actuar dins de les seves competències municipals, gestionant els riscos presents en el medi, vetllant per la salubritat pública envers les plagues, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient.

 

  • L’Ajuntament de Viladecavalls no disposa de cap ordenança reguladora en aquest àmbit amb l’objectiu d’evitar i minimitzar el risc per a la salut mitjançant mesures de prevenció i control.

 

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

  • A la vista de lo exposat en l’apartat anterior, és necessari aprovar una ordenança que reguli mesures de prevenció, control, actuacions, prohibicions i intervenció de l’Ajuntament de Viladecavalls, en els casos que es consideri necessari a causa del mosquits i mosquits tigre.

 

  • El marc competencial es troba regulat a Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut de Catalunya, com a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i concordants.

 

  • Així mateix, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, atribueix al municipi la potestat normativa per dictar ordenances dins l'àmbit de les seves competències entre les que s’inclou la protecció del medi ambient i la protecció de la salubritat pública (apartats b) i j) respectivament de l’article 25.2).

 

Els objectius de la norma:

  • La ordenança prevista tindrà per finalitat establir les mesures necessàries de control de les poblacions de mosquits i, prioritàriament, de l’espècie Aedes albopictus per tal de minimitzar els efectes negatius que aquests mosquits puguin ocasionar a la població, limitar-ne l’abundància i la densitat, reduir-ne l’àrea de distribució o impedir-ne la dispersió, en tot el terme municipal de Viladecavalls, d’acord amb la legislació estatal i autonòmica.
  • En aquest sentit, quedaran incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del mosquit tigre o d’altres espècies ubicades al municipi de Viladecavalls i s’establiran uns criteris generals per a la regulació de les aigües estancades i unes actuacions generals a ser respectades i acomplertes per els subjectes afectats per la ordenança, a fi i efecte, d’evitar i neutralitzar els possibles focus de proliferació de mosquits, en especial el mosquit tigre (Aedes albopictus), incloent situacions específiques corresponents a espais i activitats que, per la seves característiques, poden ser un focus important i habitual de cria de mosquits.
  • Així mateix, la ordenança haurà d’incloure el règim de control i intervenció administrativa i el règim sancionador.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No es detecten solucions alternatives regulatòries o no regulatòries que puguin substituir els efectes de l’ordenança que es vol establir, sense perjudici de les actuacions informatives, educatives i de mediació que es puguin promoure des del Consistori en aquesta matèria.

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA PROJECTE

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA

Més informació Durant el període de vint dies següents a la publicació d’aquest edicte, els ciutadans i ciutadanes, les organitzacions i les associacions que ho vulguin, poden fer arribar les seves opinions a la bústia de correu electrònic següent: participacio@viladecavalls.cat

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS. 2021. FINALITZAT

Descripció

El municipi de Viladecavalls vol reconèixer les activitats, les realitzacions o les trajectòries de persones i entitats que ho mereixin. En conseqüència, en ús de les atribucions dels ajuntaments establertes en els articles 50.24, 189, 190 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Ajuntament de Viladecavalls es proposa elaborar un Reglament d’honors i distincions, que tingui per objecte establir les diferents tipologies d’honors i distincions de què disposarà el municipi de Viladecavalls per reconèixer i honorar aquells ciutadans i ciutadanes, institucions i entitats que hagin excel·lit en els seus respectius àmbits i hagin contribuït al prestigi del municipi i dels valor ciutadans que la defineixen i li són propis.

 

L’acció de distingir determinats ciutadans, ciutadanes i entitats, i en conseqüència, atorgar-los els honors que són inherents a aquesta distinció, té per a l’Administració una doble motivació. Suposa, d’una banda, el reconeixement públic als mèrits de les persones i entitats distingides, i de l’altra, un estímul per a la realització d’accions que comporten un benefici per a la comunitat.

 

De conformitat amb l’article 191 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els requeriments i tràmits necessaris per a la concessió d’honors i distincions s’han de determinar mitjançant un reglament especial. 

 

No es detecten solucions alternatives regulatòries o no regulatòries que puguin substituir els efectes de l’ordenança que es vol establir.

 

ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA

Més informació

Durant el període de vint dies següents a la publicació d’aquest edicte, els ciutadans, les organitzacions i les associacions que ho vulguin, poden fer arribar les seves opinions a la bústia de correu electrònic següent:

 

vdcv.participacio@viladecavalls.cat

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS. 2021 FINALITZAT

Descripció

L’Ajuntament de Viladecavalls vol aprovar l’ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i de prevenció d’incendis.

 

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang reglamentari, i per donar compliment a allò que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança, es fa una consulta pública prèvia per recavar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es poden veure afectades per la mateixa, sobre una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa, la necessitat i la oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i de prevenció d’incendis la següent

Més informació

- Anunci

- Ordenança  (avantprojecte)

Exposició pública projecte

Anunci aprovació definitiva

FINALITZAT - 2020 - Ordenança reguladora de la prestació patrimonial no tributària derivada de la prestació del servei públic de subministrament d'aigua potable

Descripció

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang reglamentari, i per donar compliment a allò que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança, es fa una consulta pública prèvia per recavar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es poden veure afectades per la mateixa, sobre una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa, la necessitat i la oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària derivada de la prestació de subministrament d’aigua potable. 

 

-Anunci

-Anunci aprovació definitiva

Més informació

Durant el període de vint dies següents a la publicació d’aquest edicte, els ciutadans, les organitzacions i les associacions que ho vulguin, poden fer arribar les seves opinions a la bústia de correu electrònic següent:

 

vdcv.participacio@viladecavalls.cat

FINALITZAT - 2020 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA ALS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA PERDUTS O ABANDONATS AL MUNICIPI DE VILADECAVALLS

Descripció

Tenint en compte que l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal de recollida, acollida i assistència als animals domèstics de companyia perduts o abandonats, és una norma que afecta als drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte d’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectat i recavar totes les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres per altres persones o entitats (article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

 

- Anunci i avantprojecte

-Anunci aprovació definitiva

Més informació

Podeu presentar les vostres propostes a:

participacio@viladecavalls.cat

FINALITZAT - 2020 - Ordenança reguladora de les emissions i immissions d’olors de determinades activitats del municipi de Viladecavalls

Descripció

L’Ajuntament vol aprovar l’ordenança reguladora de les emissions i immissions d’olors de determinades activitats del municipi de Viladecavalls.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang reglamentari, i per donar compliment a allò que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança, es fa una consulta pública prèvia per recavar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es poden veure afectades per la mateixa, sobre una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa, la necessitat i la oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança reguladora de les emissions i immissions d’olors de determinades activitats del municipi de Viladecavalls

 

-Anunci

-Memòria

-Avantprojecte

-Aprovació definitiva

Més informació vdcv.participacio@viladecavalls.cat

FINALITZAT - 2020 - Enquesta satisfacció de Serveis Socials

Descripció

L’opinió dels veïns i veïnes de Viladecavalls és un dels elements de principal valor per l’Ajuntament per tal de donar la millor resposta a les necessitats ciutadanes i continuar millorant els serveis municipals.

Continuem treballant en el desplegament i qualitat dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Viladecavalls, que tenen les oficines ubicades al c/Antoni Soler i Hospital, des d’on recollim les vostres demandes d'informació i gestió a través de diferents canals, com són, presencial, telefònic o telemàtic.

Amb la voluntat d’arribar millor a tota la ciutadania, ara també, s’ofereix l’opció de participar emplenant el formulari de valoració disponible a:

FINALITZAT - 2020 - Enquesta satisfacció Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Descripció

L’opinió dels veïns i veïnes de Viladecavalls és un dels elements de principal valor per l’Ajuntament per tal de donar la millor resposta a les necessitats ciutadanes i continuar millorant els serveis municipals.
Continuem treballant en el desplegament i qualitat del Servei d’Atenció ciutadana, actualment des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ubicada al c/Antoni Soler i Hospital, 7-9, des d’on es recullen les demandes ciutadanes d'informació i gestió a través de diferents canals, com són, presencial, telefònic o telemàtic.

Amb la voluntat d’arribar millor a tota la ciutadania, ara també, s’ofereix l’opció de participar emplenant el formulari de valoració disponible a:

• Enllaç directe: http://bit.ly/enquesta_oac
• Pàgina web de l’Ajuntament: https://www.viladecavalls.cat/

FINALITZAT - 2020 - ORDENANÇA ESPECÍFICA DEL RECÀRREC DE FINS EL 50% SOBRE L'IBI PER A HABITATGES DESOCUPATS

Descripció

De conformitat amb allò que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu estratègic expressat en el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, d’incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer, s’obre una consulta pública per millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, a través del portal web de l’Ajuntament, amb caràcter previ a l'elaboració d’una ordenança fiscal específica de recàrrec de fins al 50% sobre la quota líquida de l’impost de béns immobles, respecte dels habitatges que es troben desocupats amb caràcter permanent i de  forma injustificada; ordenança que té el seu suport en l’article 72.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Es demana l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura ordenança sobre:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

 

c) Els objectius de la norma.

 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats, en el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de la publicació d’aquest anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Moció aprovada pel Ple municipal de 30 de gener de 2020

Esborrany d'ordenança

 

 

Més informació

Podeu aportar les vostres propostes mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Al registre electrònic de l'Ajuntament de Viladecavalls de forma presencial o telemàticament mitjançant el tràmit d'instàcia genèrica a través del següent link:

https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html

o

https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=auth&redirect_uri=https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/forms_base/validresponse.asp&response_type=code&client_id=tramits2.seu.cat&approval_prompt=auto&codiens=0830080001

 

Així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. b) de la LLei 39/2015

A les oficines de correus

A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

 A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

FINALITZAT - 2020 - Procés de consulta sobre la construcció d’un nou equipament sociocultural a la plaça Roc Blanc de Can Trias

Descripció

Per tal de complementar la xarxa actual d’equipaments públics de Can Trias, es planteja la possibilitat de construir un nou equipament sociocultural dedicat a l’activitat veïnal i associativa del barri. És per això que des de l’ajuntament iniciem un procés de consulta, amb l’objectiu que els veïns i veïnes de Can Trias pugueu decidir sobre la necessitat o no de construir aquest equipament

PREGUNTA: Vols que es construeixi un nou equipament sociocultural a la plaça del Roc Blanc de Can Trias?

Informació sobre procés de consulta:

ANUNCI  DE CONVOCATÒRIA

PLATAFORMA DE VOTACIÓ I PREGUNTES FREQÚENTShttps://consulta.viladecavalls.cat

Informació sobre el projecte:

1.MEMÒRIA

2.PLECS

3.PRESSUPOST

4.ESTUDI SEGURETAT I SALUT

5.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

 

RESULTATS DE LA CONSULTA

 

 

Més informació

Com puc votar?

Per Internet

Podeu votar a través d’aquest portal web   https://consulta.viladecavalls.cat mitjançant qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tauleta, ordinador, etc.) amb connexió a Internet.

Si teniu qualsevol dubte o incidència us podeu desplaçar al punt informatiu situat a les dependències municipals de la OAC o enviar un correu electrònic a participacio@viladecavalls.cat

Presencialment

Podeu dipositar el vostre vot a la urna que trobareu a l’entrada del centre cívic Paco Cano en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 18h.

Què necessito per votar?

Només necessiteu introduir el DNI (8 dígits+lletra sense espais ni guions) o, en el cas de no tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+lletra sense espais ni guions) o el passaport (si no teniu DNI o NIE caldrà posar el número de passaport tal i com es va entrar en el registre d’empadronament de l’Ajuntament).

 

També haureu d’indicar la vostra data de naixement. El format amb el qual s’ha d’introduir la data de naixement és aquest: DD/MM/AAAA (per exemple 03/02/1980).

Fins quan puc votar?

El període per votar començarà el 3 de febrer i finalitzarà el 16 de febrer (ambdós inclosos)

 

FINALITZAT - 2019 - REGLAMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

Descripció

-DECRET

-MEMÒRIA

-REGLAMENT

Més informació

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de la bústia ciutadana al web municipal:
https://www.viladecavalls.cat/bustia-ciutadana 

 

FINALITZAT - 2017 - PROJECTE DE REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERE CALDERS

Descripció

Sotmetre a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de reglament, la regulació relativa al Reglament d’ús de la Biblioteca Pere Calders, durant un termini de vint dies. La documentació que reuneix tota la informació precisa a l’efecte comprèn la Memòria de la nova regulació i l’esborrany inicial d’Ordenança, que s’adjunten com Annex I i II

 

Més informació

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de la següent bústia de correu electrònic:

b.viladecavalls.pc@diba.cat

L' AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS DISPOSA DELS CONSELLS SECTORIALS:

Consell Municipal de la Cultura de Viladecavalls. Aprovació i normes de funcionament (PDF)

Consell Municipal de la Infància de Viladecavalls. Creació i funcions (PDF)

Podeu consultar les actes a continuació:

Anys anteriors:

____________________________________________________

INFORMACIÓ: 

Els consells municipals de participació

Què són?

Els consells consultius es basen en un grup estable format per representants de grups i entitats de tots els sectors del municipi (i en ocasions també, ciutadania a títol individual) per portar a terme el seguiment, la consulta i/o la formulació de propostes en relació a l'acció de govern en matèries concretes d'abast municipal.

Qui hi participa?

Poden participar-hi entitats i associacions.
En algunes comissions, també persones a títol individual inscrites prèviament.
Personal tècnic municipal que s'encarrega de la dinamització dels debats, així com de garantir-ne el bon funcionament.

Com participar-hi?

Els consells s'han de reunir com a mínim un cop l'any per tal de debatre l'estat del municipi en els temes de la seva competència.
Es poden crear comissions de caràcter permanent o temporal sobre matèries concretes, així com grups de treball de caràcter temporal per afrontar temes que el ple del consell consideri necessaris.

Consells sectorials municipals

Què són?

Són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d'estimular, canalitzar i integrar la participació de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització ajuntament-ciutadania.
Les seves funcions són presentar iniciatives, debatre, informar, valorar i proposar als òrgans de govern, de manera no vinculant, l'aprovació d'activitats pròpies de cada Consell.
La competència per a la creació, organització, modificació o extinció dels Consells Sectorials correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l'acord de creació, el Ple establirà la seva composició, així com podrà facultar-lo per dotar-se d'un reglament propi.
Presidirà els Consells Sectorials un membre de la Corporació, nomenat per l'alcalde/essa.

 

-Enquesta digital per conèixer els hàbits de trasnport de la ciutadania 2018

-Les aportacions ciutadanes obtingudes mitjançant un procés participatiu donen forma al projecte del centre d'Arts Escèniques de Viladecavalls 2018

-El procés participatiu per a la creació d'un viver d'empreses a Viladecavalls conclou que no és una prioritat del municipi 2018

-Procés participatiu per a la creació d'un centre de recursos a Viladecavalls 2017