No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

Organisme competent / Responsable

Ajuntament.

 

Àrea que tramita

Serveis generals.

 

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania.

 

Qui el pot demanar

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

 

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Sol·licitud del dret d'accés a la informació pública (tràmit electrònic)

 

Període de l'any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

 

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment.

 

Requisits previs

a) Identificació del sol·licitant

b) Concreció de la informació que es sol·licita

c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions

d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

 

Preu

L’accés a la informació pública és gratuït.

No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

 

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

 

Documentació a aportar

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 

Impresos del tràmit

Imprès de sol·licitud d'accés a la informació pública.

 

Normativa

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

• Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 

Termini de resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

 

Silenci administratiu

La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori .

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu


Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

 

Sol·licitud del dret d'accés a la informació pública (tràmit electrònic)

 

Si vols descarregar el model de sol·licitud de dret d'accés:

Model de sol·licitud del dret d'accés.pdf

Model de sol·licitud del dret d'accés.docx

 

Estadístiques Dret d'Accés: