Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

D'acord amb el Pla Normatiu per a l'any 2022, aprovat pel Ple municipal en data 22/02/2022, us detallem tot seguit la normativa que està en tràmit d'aprovació: 

 

Projecte d’ordenança reguladora sobre la transparència i administració electrònica :

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa d’una ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica aprovada en data 23 de febrer de 2012. En vista a que, amb posterioritat a aquesta data ha aparegut normativa diversa que regula més específicament aquest àmbit, com la lleis de transparència, tant estatal com autonòmica, les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic, cosa que fa necessària adaptar-la a la nova realitat.

 

Documentació a consultar: 

Informe de la necessitat d'aquesta norma 

Decret nova consulta pública prèvia 

 

Un cop acabat el termini de consulta pública prèvia atorgat de 20 dies, podeu consultar l'informe de les aportacions que ha fet la ciutadania: INFORME DE VALORACIÓ

 

Projecte del Reglament per a l'ús dels horts urbans  

L'Ajuntament, des de l'any 2015 desenvolupa el projecte d'horts urbans situats a la zona de Mas Cabanyes (avinguda Europa), consistent en la diposició de 44 parcel·les destinades a l'horticultura d'esbarjo per a l'autoconsum. 

Es considera necessari regular l'ús i el procediment per a l'adjudicació d'aquestes parcel·les per millorar el seu funcionament. 

 

Documentació a consultar: 

Informe de la necessitat de regular aquesta matèria 

Decret consulta pública prèvia 

 

Un cop acabat el termini de consulta pública prèvia atorgat de 20 dies, podeu consultar l'informe de les aportacions que ha fet la ciutadania: INFORME

 

Aprovació de Reglaments relatius al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 

 

En data 28 d'abril de 2022, el Ple municipa ha aprovat incialment els acords següents: 

1r. Derogació dels estatuts del Servei municipal Museu d'Història de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, i en conseqüència dissoldre l'òrgan especial d'administració, els òrgans de direcció del Museu: Director i Consell d'Administració; i dissoldre la Junta Tècnica del Museu, i modificar el nom del servei que passa a ser Servei Municipal Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. 

 

2n. El Reglament de funcionament intern del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 

 

3r. El Reglament del Consell assessor de Patrimoni cultural de la ciutat. 

 

Documentació a consultar: 

Expedient en informació pública  

 

Fins el dia 28 de juny, està en període d'informació pública per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions que considerin. 

 

El el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments durant aquest termini, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 

 

Projecte d’ordenança fiscal reguladora de les taxes d'estacionament limitat de vehicles 

 

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té la voluntat de gestionar de manera directa el servei de control de l'estacionament de vehicles a les vies públiques reservades a tal efecte, per la qual cosa és necessari establir les taxes que s'aplicaran, mitjançant una ordenança fiscal. 

 

Documentació a consultar: 

Memòria del regidor 

Decret d'Alcaldia d'iniciar la consulta pública prèvia 

 

Participa mitjançant aquesta enquesta