Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

D'acord amb el Pla Normatiu per a l'any 2022, aprovat pel Ple municipal en data 22/02/2022, us detallem tot seguit la normativa que està en tràmit d'aprovació: 

 

Projecte d’ordenança reguladora sobre la transparència i administració electrònica:

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa d’una ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica aprovada en data 23 de febrer de 2012. En vista a que, amb posterioritat a aquesta data ha aparegut normativa diversa que regula més específicament aquest àmbit, com la lleis de transparència, tant estatal com autonòmica, les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic, cosa que fa necessària adaptar-la a la nova realitat.

 

Documentació a consultar: 

Informe de la necessitat d'aquesta norma 

Decret nova consulta pública prèvia 

 

Un cop acabat el termini de consulta pública prèvia atorgat de 20 dies, podeu consultar l'informe de les aportacions que ha fet la ciutadania: INFORME DE VALORACIÓ

 

Projecte del Reglament per a l'ús dels horts urbans  

L'Ajuntament, des de l'any 2015 desenvolupa el projecte d'horts urbans situats a la zona de Mas Cabanyes (avinguda Europa), consistent en la diposició de 44 parcel·les destinades a l'horticultura d'esbarjo per a l'autoconsum. 

Es considera necessari regular l'ús i el procediment per a l'adjudicació d'aquestes parcel·les per millorar el seu funcionament. 

 

Documentació a consultar: 

Informe de la necessitat de regular aquesta matèria 

Decret consulta pública prèvia 

 

Un cop acabat el termini de consulta pública prèvia atorgat de 20 dies, podeu consultar l'informe de les aportacions que ha fet la ciutadania: INFORME

 

Projecte d’ordenança fiscal reguladora de les taxes d'estacionament limitat de vehicles 

 

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té la voluntat de gestionar de manera directa el servei de control de l'estacionament de vehicles a les vies públiques reservades a tal efecte, per la qual cosa és necessari establir les taxes que s'aplicaran, mitjançant una ordenança fiscal. 

 

Documentació a consultar: 

Memòria del regidor 

Decret d'Alcaldia d'iniciar la consulta pública prèvia 

 

Un cop acabat el termini de consulta pública prèvia atorgat de 20 dies, podeu consultar l'informe de les aportacions que ha fet la ciutadania: INFORME

 

Reglament de la Biblioteca municipal, Octavi Viader i Margarit  

L'Ajuntament ha posat en marxa el procés d'elaboració del reglament de funcionament de la Biblioteca municipal. Abans de la redacció d'aquest reglament s'efectua un període de consulta pública prèvia, fins el dia 6 de setembre, per tal que la ciutadania pugui opinar sobre el futur text normatiu que regularà el funcionament de la biblioteca.

Podeu fer arribar els vostres suggeriments o propostes segons l'exposat anteriorment i, si voleu, podeu participar en aquesta ENQUESTA

 

Documentació per a la vostra consulta: 

Memòria de la Regidoria 

Decret consulta pública prèvia

Reglament vigent

 

 

 

Ordenança reguladora de contaminació acústica 

L'Ajuntament ha posat en marxa el procés de revisió de l'Ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica.

Abans de la redacció d'aquesta ordenança s'ha efectuat un període de consulta pública prèvia de 20 dies hàbils, per tal que la ciutadania pugui aportar les seves suggerències o opinions sobre aquesta matèria a regular. 

 

Documentació per a la vostra consulta: 

Memòria de la Regidoria

Decret consulta pública prèvia

Informe de valoració de les aportacions

 

Ordenança reguladora de circulació

L'Ajuntament ha posat en marxa el procés de revisió de l'Ordenança municipal de circulació. 

Abans de la redacció d'aquesta ordenança, s'ha efectuat una consulta pública prèvia per tal que la ciutadania pugui aportar les seves suggerències o opinions sobre aquesta matèria.  

 

Documentació per consultar: 

Memòria del regidor 

Decret consulta pública prèvia

Valoració aportació ciutadania

 

Reglament de participació dels regidors/res i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipals 

L'Ajuntament ha iniciat el procediment per regular la participació dels regidors i regidores i dels grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipals. 

En data 22 de febrer de 2022, el Ple municipal va constituir la Comissió d'estudi encarregada d'elaborar aquest text normatiu. 

 

Documentació per a la vostra consulta: 

Certificat acord Ple constitució Comissió d'estudi