Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Les assignacions dels regidors/es:

- L’Alcaldessa de la corporació, la Sra.  Imma Ferret Raventós, exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial (85%, 32 hores setmanals) i percep la retribució bruta anual de 40.071,46 EUR.

Aquest mandat, els regidors i regidores que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva:

  • Regidora Esther Marmaneu Domingo:

    Matèries relacionades amb cultura i festes, patrimoni, turisme, igualtat, comunicació, transparència i participació ciutadana.

    Dedicació exclusiva amb retribució bruta anual de 30.642,88 EUR.

  • Regidora MªFilomena Martínez Bravo:

    Matèries relacionades amb serveis socials, gent gran, sanitat, consum, habitatge, cooperació, obres i manteniment. Dedicació exclusiva amb retribució bruta anual de 30.642,88 EUR.

La resta de regidors/es reben retribucions per assistència als diversos òrgans de govern, i es consigna la quantitat màxima en cas que assisteixin a la totalitat de les sessions previstes a l'any.
Per tant, els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, percebran els següents imports per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats:

a) Per assistència al Ple de l'Ajuntament tots els regidors percebran la quantitat de 391,82 EUR, si bé no es percebran mes de 8 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior i en el que resta de l'any 2019 no es podran percebre més de 4, encara que el nombre de sessions a les quals s'assisteixi fos superior.

b) Per assistència a la Comissió Informativa General de l'Ajuntament en qualitat de membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 253,70 EUR, si bé no es percebran mes de 8 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior i en el que resta de l'any 2019 no es podran percebre més de 4, encara que el nombre de sessions a les quals s'assisteixi fos superior.

c) Per assistència a la Junta de Govern Local, en qualitat de membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 233,64 EUR, si bé no es percebran mes de 48 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior.

 

Per Decret d'Alcaldia núm. 149 de data 26 d'agost de 2019 es va nomenar, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019, al Sr. Raül Casado Ruiz, com a  personal eventual de confiança de l’Alcaldia, amb les obligacions i drets econòmics establerts pel Ple extraordinari de data 1 de juliol de 2019, de 34.650 euros anuals.

Raül Casado Ruiz

Nascut el 25 de desembre de 1989 a Vilafranca del Penedès. Degut a que gran part de la seva família resideix a Sant Cugat, hi manté una relació molt estreta des de ben petit, estant-hi empadronat  i vinculat al teixit associatiu del poble des de sempre.

És Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialista en Dret de l’Esport per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ha exercit com advocat en pràctiques a la Fundació FICAT i actualment és administratiu a temps parcial a la Federació de Penyes del FC Barcelona de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf.

Pel que fa a la seva trajectòria política, ha estat 2n tinent d’alcalde i Regidor de Cultura i Festes, Hisenda i Compres, Salut i Consum, Comerç i Turisme, Joventut i Esports de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a les sigles del PSC-PM (2013-2019). Actualment, és regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. A la vegada, exerceix com a Conseller Comarcal d'Esports de l’Alt Penedès des de l’any 2015 fins l’actualitat.

És President de la Penya Blaugrana de Sant Cugat Sesgarrigues des de la seva constitució, i també membre del Ball de Diables Sexes Foc, monitor del futbol base i membre de l’Associació d'Assistència Social Sant Adjutori de la mateixa localitat.

 

Xarxes Socials:

Facebook: Raül Casado Ruiz

Instagram: raulcasadoruiz

Contacte:

coordinador@smmonjos.cat

raulcasadoruiz@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Publicació al BOPB de les retribucions dels càrrecs electes, tant per dedicacions totals o parcials com per assistències.