Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
OOFF 1_2023 Aprovació inicial modificació ordenança 1_2023 Documents de l'expedient de modificació de l'Ordenança núm.1/2022 1. Instruccio impuls expedient urgencia ordenança general.pdf
2. Informe Tresoreria_Oficina Ingressos.pdf
3. Proposta Resolució Comissió.pdf
4. OF_1 GENERAL.pdf
5. Informe de Secretaria.pdf
6. Proposta acord Ple.pdf
7. Anunci aprovacio provisional modificacio OF 1.pdf
8. Certificat Acords.pdf
OOFF 2023 Aprovació inicial de les ordenances Fiscals 2023 Documents de l'expedient per a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals 2023 1. Instrucció impuls expedient OF 2023.pdf
3 Informe Tresoreria OF 2023.pdf
4.1 Informe Oficina Ingressos.pdf
4.2 Informe Taxes prestacio OF 2023.pdf
5.1 Proposta_ple_aprovacio_provisional.pdf
5.2 Informe Proposta al ple.pdf
6. Informe de Secretaria.pdf
7. Resolució comissió Informativa.pdf
8. Certificat Acords.pdf
9_Anunci_aprovacio_provisional_OOFF 2023.pdf
FITXA COSTOS PP LLAR CA N'ALZAMORA.pdf
FITXA COSTOS PP VAIXELLA.pdf
Informe OF 1 GENERAL.pdf
Informe OF 12 (pista front tenis).pdf
Informe OF 12 INSTAL ESPORT.pdf
Informe OF 14 CERIMONIES.pdf
Informe OF 14 Mercat.pdf
Informe OF 14 TiC.pdf
Informe OF 17 LLICENCIES URBA.pdf
Informe OF 19 LLICENCIA ACTI.pdf
Informe OF 25 MERCAT.pdf
Informe OF 26 SERVEI GRUA.pdf
Informe OF 39 GUAL.pdf
Informe OF 6 ICIO.pdf
Informe OF 9 RUBI FORMA V2.pdf
Informe PP FESTA MAJOR.pdf
Informe PP FESTA MAJOR.pdf
Informe PP FP.pdf
Informe PP LLAR CA N'ALZAMORA.pdf
Informe PP VAIXELLA.pdf
OF_1 GENERAL.pdf
OF_1 GENERAL.pdf
OF_12 ESPORTS.pdf
OF_14 APROFITAMENT DOMINI PUBLIC.pdf
OF_17 LLICENCIES URBAN.pdf
OF_14 APROFITAMENT DOMINI PUBLIC.pdf
OF_19 LLICENCIES ACTIVI.pdf
OF_25 MERCAT.pdf
OF_26 GRUA.pdf
OF_39 GUALS.pdf
OF_6 ICIO.pdf
OF_7 IIVTNU.pdf
OF_9 RUBI FORMA.pdf
PP_LLAR RESIDENCIA DE CA NALZAMORA.pdf
PP_VENDA I LLOGUER DE VAIXELLA AMBIENTALEMNT SOSTENIBLE.pdf
23/2022/SCIDC-E Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de Rubí Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de Rubí 2022-2026 Certificat Acord Pla Cooperació 2022-26.pdf
Edicte Pla de Cooperació 2022-26.pdf
2/2022/SCIDC-E Pròrroga del Pla Local Joventut Pròrroga del Pla Local de Joventut 2018-2021 Acord aprovació Pla Local Joventut 2021.pdf
Aprovació pròrroga pla local joventut 2018-21.pdf
Certificat Acord aprovació Pla Local Joventut.pdf
Pla Local Joventut 2018-21.pdf
Proposta Resolució Comissió Pla Joventut.pdf
15/2022/HABITATGE-E Convocatòria d'ajuts per a obres de reforma i condicionament d'habitatges lloguer social

 Certificat de l’acord de JGL de 8 de setembre, d’aprovació de la Convocatòria d’ajuts per a obres de reforma i condicionament d’habitatges inclosos en la Borsa de Mediació per Lloguer Social.

Acord JGL subvencions reforma habitatges lloguer social
244/2022/RRHH-E Modificació del conveni col.lectiu- 2022 Modificació del Conveni Col.lectiu (2010-2011) Modificació Conveni Col.lectiu 2022
62/2022/Gerencia-E Pla Estratègic de Subvencions 2023 Aprovació del Pla Estratègic 2023. Decret 4781/2022 Pla Estratègic Subvencions 2023
Decret 4781_2022 PES 2023.pdf
Pla Igualtat 2021-2025 Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Rubí 2021-2025 Pla d'Igualtat intern de l' Ajuntament de Rubí 2021-2025 Pla d'Igualtat 2021-2025
Certificat Acord Ple aprovació Pla d'Igualtat 2021-2025
3214/2022 DECRET Ordenança de bon veïnatge i ús de l'espai públic. Modificació de l'article 45 de l'Ordenança de bon veïnatge i ús de l'espai públic. Aprovació modificació ordenança bon veïnatge
13/2022/HABITATGE-E Ordenança Ajuts habitatge per la lluita contra l'exclusió social Ordenança Ajuts Habitatge per a l'exclusió social Acta Comissió d'Estudi.pdf
Certificat Acord Ple.pdf
Informe Jurídic Despeses Generals.pdf
Informe Tècnic aprovació bases despeses habitatge.pdf
Ordenança reguladora_de_les_Bases_AJUTS_DESPESES_HABITATGE.pdf
Decret 1466/2022 Aprovació Definitiva Reglament Llar Residència Ca n'Alzamora Decret d'aprovació definitiva i publicació al BOP de la modificació del Reglament de la Llar Residencial Ca n'Alzamora Decret aprovació Reglament REsidència Can Alzamora
Publicació BOP Reglament Residència Ca n'Alzamora
125/2022/HISENDA-E Modificació Preus Públics Escoles Bressol 2022 Modificació del Preu públic per a l’any 2022, pel servei de les escoles bressol municipals 1 Instruccio expedient.pdf
2. Informe tècnic econòmic preu públic EB.pdf
3. Proposta Servei modificació preus bressol 2022.pdf
4. Acord marc signat.pdf
5. Orientacions XEBM.pdf
6. PP Servei Escoles Bressol.pdf
7. Informe Oficina Ingressos.pdf
8. Informe proposta al ple.pdf
9. Informe Secretaria.pdf
10. Proposta comissió informativa.pdf
11. Proposta Resolució comissió informativa.pdf
12. Certificat dels Acords Modificació Preus Escola Bressol
13.Anunci aprovació modificació preus escola bressol
37/2022/GERENCIA-E Bases i Ordenança Reguladora de les Subvencions Entitats incrites al REC. Bases i Ordenança Reguladora de les Subvencions per a entitats incrites al REC a l'Ajuntament de Rubí. Anunci BOPB Bases Subvencions.pdf
Bases subvencions entitats inscrites REC.pdf
Informe jurídic bases subvencions entitats.pdf
Actes Comissió Tècnica Subvencions.pdf
Comissió Bases Subvencions.pdf
Edicte Aprovació Ordenança Bases Subvencions Entitats.pdf
141/2022/PERSONES-E Pla local per a la inclusió social Aprovació del Pla Local per a la inclusió social Acord de Ple del Pla Local per a la inclusió social
Pla Local per a la inclusió social
Pla Director Cooperació Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de Rubí 2022-2026 Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de Rubí 2022-2026 Pla Director de cooperació de Rubí 2022_2026
Exp. 8/2022/HABITATGE-E Ordenança Reguladora de les Bases Subvencions Obres de Reforma i Condicionament d'Habitatges Ordenança Reguladora de les Bases Subvencions per a Obres de Reformes i condicionament d'Habitatges Inclosos en la Borsa de Mediació de lloguer Social. 05 04 2022 acta 2a comissió estudi bases subv reforma.pdf
2022 05 26 certificat acord Ple.pdf
20220426 Bases Generals Subvencions obres pisos BMLLS.pdf
20220426 Informe tècnic_jurídic bases Reforma Habitatges.pdf
Decret 2973/2022 Aprovació del Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2022 Aprovació del Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2022 Certificat resolució del Programa habitatges buits 2022
Programa d'inspecció d'habitatges buits a Rubí 2022
Decret Alcaldia 3078/2022 Pla de contingència en cas de malalties transmissibles emergents d'alt risc de Rubí. Pla de contingència en cas de malalties transmissibles emergents d’alt risc de Rubí. Pla de contingència municipals malaltia emergent alt risc de transmissió de Rubí
Decret Alcaldia 3078_2022 Pla de contingència de malalties d'alt risc de transmissió
Decret Resolució 2973/2022 Inspecció d'Habitatges buits a Rubí 2022 Decret resolució 2973/2022 i Programa Inspecció d'Habitatges buïts a Rubí 2022 Certificat resolució 2973- 2022
Programa inspecció habitatges buits a Rubí 2022
Acord Ple 31/03/2022 II Pla de Salut de Rubí 2022-2027 II Pla de Salut de Rubí per al període 2022-2027 Acord de Ple II Pla de Salut de Rubí 2022-2027
II Pla de Salut de Rubí 2022-2027
54/2021/Territori-E Aprovació inicial Reglament aparcament regulat en calçada de Rubí Aprovació inicial del Reglament de l'aparcament regulat en calçada de Rubí Aprovació Inicial Reglament Aparcament
100/2020/Territori-E Aprovació inicial Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de Rubí Aprovació inicial de l'Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de Rubí Aprovació inicial Ordenança de Mobilitat
Bases Reguladores Ajuts Habitatge de Lloguer Bases Reguladores Ajuts a l'Habitatge de Lloguer per a joves i families monoparentals

Aprovació Inicial Bases Reguladores dels Ajuts de l'Ajuntament de Rubí per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i families monoparentals. 

- Informe Jurídic
- Informe tècnic Aprovació Bases
- Informe intervencio.pdf
- Bases especifiques_reguladores
- Certificat Acord Ple 31 03 2022
- Aprovació Ordenança reguladora subvencions.pdf
Decret Alcaldia 1058/2022 Pla Estratègic de Subvencions- PES 2023 Plas Estratègic de Subvencions (PES) per al 2023
Reglament 22/2022 Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Rubí Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Rubí- Febrer 2022 Reglament Sindicatura Municipal de Greuges Rubi.pdf
38/2022 RRHH-E Modificació de la RLT i plantilla febrer 2022 Modificació de la RLT i plantilla de 2022. Exp. 38/2022 Certificat Acord modificació RLT i plantilla febrer 2022
Edicte Modificació RLT i plantilla febrer 2022
22/2022/HISENDA-E Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana exercici 2022 Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana exercici 2022 1 Instruccio impuls expedient.pdf
2. Exp. 22-2022. Informe Econòmic.pdf
3 Exp. 22-2022. Informe Intervenció.pdf
4. Exp. 22-2022. Proposta OOFF 7.pdf
5. Exp. 22-2022. Informe jurídic.pdf
6. Exp. 22-2022. Informe proposta.pdf
7. Exp. 22-2022. Proposta Comissió.pdf
8 .Exp. 22-2022. Resolució Comissió.pdf
9.Exp. 22-2022 Acord 2_03_2022.pdf
10. Exp. 22-2022. Anunci_provisional.pdf
11.Exp. 22-2022. OOFF num 7.pdf
12.Exp. 22-2022. Publ. BOPB.pdf
13.Exp. 22-2022. Publ. El Periódico.pdf
14. Publicació OOFF-7 E-Tauler
17/2021/Relacions-E Modificació ordenança Bon veïnatge i ús espai públic Modificació de l'Ordenança Municipal de Bon veïnatge i l'ús de l'espai públic en data 15/12/2021 Modificació Ordenança Municipal de Bon veinatge i ús de l'espai públic
Decret Alcaldia 5848/2021 Modificació del Pla Estratègic de Subvencions Modificació del Pla Estratègic de Subvencions, novembre 2021 Certificat modificació PES nov 2021
Decret Alcaldia modificació PES, nov-2021
Pla Estratègic de subvencions novembre 2021
315/2021 Modificació del Reglament del Servei de la Residència Ca n'Alzamora Modificació del Reglament del Servei i de Règim interior de la Llar Residència Ca n'Alzamora Exp. 315-2021 Acord 25-11-2021.pdf
Exp. 315-2021 Acta 22_10.pdf
Exp. 315-2021 Acta 26_10.pdf
Exp. 315-2021 Informe Jurídic.pdf
Exp. 315-2021 Informe Intervenció.pdf
Exp. 315-2021 Nota de Conformitat.pdf
Exp. 315-2021 Reglament pag.93-99.pdf
Exp. 315-2021 Informe Tècnic.pdf
Exp. 315-2021 Informe Econòmic.pdf
Exp. 315-2021 Edicte 10-12-2021
296/2021 RRHH Modificació de la RLT i plantilla novembre 2021 Modificació de la RLT i plantilla novembre de 2021 Certificat Acord modificació RLT i plantilla novembre de 2021
Publicació BOP RLT Novembre 2021
Subv.Cooperació Aprovació Convocatòria de les Bases de Subvencions per a projectes de cooperació Aprovació de la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions recollides a les “Bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Rubí per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament" Aprovació convocatòria de subvencions de cooperació
OOFF2022 Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per al 2022 Documents de l'expedient per l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2022 1. Instrucció Ordenances Fiscals 2022.pdf
2. Memòria Regidora Ordenances Fiscals 2022.pdf
3.1 Informe_ambit_Hisenda Ordenances Fiscals 2022.pdf
3.2 Informe Taxes prestacio Ordenances Fiscals 2022.pdf
3.3. Informe Tresoreria Ordenances Fiscals 2022.pdf
4. Informe de Secretaria Ordenances Fiscals 2022.pdf
5.1. Proposta per a la comissió informativa Ordenances Fiscals 2022.pdf
5.2. Resolució Comissió informativa Ordenances Fiscals 2022.pdf
6-Ordenança Fiscal_3.pdf
7-Ordenança fiscal_4.pdf
8-Ordenança Fiscal_9.pdf
9-Ordenança fiscal_16.pdf
10-Ordenança fiscal_17.pdf
11-Ordenança fiscal_18.pdf
12-Ordenança fiscal_19.pdf
13-Ordenança fiscal_22.pdf
14-Ordenança fiscal_24.pdf
15-Ordenança fiscal_25.pdf
16-Ordenança fiscal_26.pdf
17-Ordenança fiscal_39.pdf
18-Informe juridic ord fiscal 16 Taxa recollida escombraries.pdf
19-Informe Tecnic RubiBrilla_20210909_Informe tecnic IAE.pdf
20-Informe Tecnic 6 i 17 ICIO i Taxa llicencies urbanistiques.pdf
21-Informe Tecnic 26 Taxa retirada de vehicles.pdf
22-Informe Tecnic ord fiscal 16 Taxa recollida escombraries.pdf
23-Informe Tecnic ord fiscal 17 i 18 Planejament i Gestio urbanistica.pdf
24-Informe Tecnic ord fiscal 19 Llicencies activitats.pdf
25-Informe Tecnic ord fiscal 24 Taxa Tinença animals.pdf
26-Informe Tecnic ord fiscal 25 Taxes mercat municipal.pdf
27-Informe Tecnic ord fiscal 39 Taxes tramitació movilitat PMR.pdf
28-Informe Tecnic Ord Fiscal 14 i OF 21.pdf
29-Informe Tecnic ord fiscal 16 economic Taxa recollida escombraries.pdf
30-Informe Tecnic ord fiscal 18 certificats padró.pdf
31-Informe Tecnic RubiBrilla_20210909_Informe tecnic IBI.pdf
Anunci_aprovacio_provisional_OOFF 2022.pdf
Certificat Acords_ OOFF 2022.pdf
Publicacio BOPB_ OOFF 2022_ 05-10-21.pdf
Publicacio E-Tauler_ OOFF 2022 _05-10-21.pdf
Publicacio el Periódico_ OOFF 2022_4-10-21.pdf
Esports Modificació de les Bases de Subvencions per a la pràctica de l'esport federat, les activitats esportives d'inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius escolars dels menors d'edat del municipi Bases de subvencions esportives modificades Bases, text consolidat (subvencions esports)
Bases, text consolidat (subvencions esports)
12/2021/HABITATGE-E Bases específiques reguladores dels ajuts de l'Ajuntament de Rubí per a despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social, corresponents a l'exercici 2021 Certificat acord de la Junta de Govern Local aprovació bases Ajuts habitatge
Bases específiques reguladores dels ajuts per a despeses de l'habitatge de l'exercici 2021 (català)
Bases específicas reguladoras de las ayudas para gastos de vivienda del ejercicio 2021 (castellano)
Certificat acord de la Junta de Govern Local aprovació bases Ajuts habitatge
147/2021 RRHH: Modificació plantilla juny 2021 Modificació RLT de juny 2021 Publicació al BOPB modificació RLT juny 2021
Certificat acord de la modificació RLT juny 2021
OOFF6 Modificació Ordenança Fiscal 6 Documents de l'expedient de la modificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de Rubí per a l'exercici 2021. 1- Instrucció impuls expedient
2- Informe tècnic modificació OOFF 6
3. text complet-modif OOFF 6.pdf
4. Informe_ambit_Hisenda-modif OOFF 6.pdf
5 Informe complementari_ambit_Hisenda i LLicencies -modif OOFF 6_.pdf
6. Informe Intervenció-modif OOFF 6.pdf
7. Proposta al ple-modif OOFF 6.pdf
8. Text OOFF_6.pdf
9. Informe Secretaria-modif OOFF 6.pdf
10.Certificat d'acords-modif OOFF 6.pdf
11.Anunci_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf
12.Publicació El Períodico_Anunci_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf
13.Publicació E-TAULER_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf
14.Publicació BOPB_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf