Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
12/2021/HABITATGE-E Bases específiques reguladores dels ajuts de l'Ajuntament de Rubí per a despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social, corresponents a l'exercici 2021 Anotació: "S'adverteix que s'ha detectat un error a la base 27 i que es procedirà a eliminar el seu primer paràgraf, per tal que contempli el pagament dels ajuts un cop acceptat l'ajut, i no amb posterioritat la justificació. Aquest error serà esmenat a la major brevatat possible per l'òrgan competent". Certificat acord de la Junta de Govern Local aprovació bases Ajuts habitatge
Bases específiques reguladores dels ajuts per a despeses de l'habitatge de l'exercici 2021 (català)
Bases específicas reguladoras de las ayudas para gastos de vivienda del ejercicio 2021 (castellano)
147/2021 RRHH: Modificació plantilla juny 2021 Modificació RLT de juny 2021 Publicació al BOPB modificació RLT juny 2021
Certificat acord de la modificació RLT juny 2021
OOFF6 Modificació Ordenança Fiscal 6 Documents de l'expedient de la modificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de Rubí per a l'exercici 2021. 1- Instrucció impuls expedient
2- Informe tècnic modificació OOFF 6
3. text complet-modif OOFF 6.pdf
4. Informe_ambit_Hisenda-modif OOFF 6.pdf
5 Informe complementari_ambit_Hisenda i LLicencies -modif OOFF 6_.pdf
6. Informe Intervenció-modif OOFF 6.pdf
7. Proposta al ple-modif OOFF 6.pdf
8. Text OOFF_6.pdf
9. Informe Secretaria-modif OOFF 6.pdf
10.Certificat d'acords-modif OOFF 6.pdf
11.Anunci_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf
12.Publicació El Períodico_Anunci_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf
13.Publicació E-TAULER_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf
14.Publicació BOPB_Aprovació provisional-modif OOFF 6.pdf