En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

L’alcalde ostenta les competències executives i de gestió dels serveis i activitats pròpies de l’Ajuntament, així com també, la representació política del municipi.

Les competències són:

- Representar institucionalment el municipi.

- Representar el govern polític de l’Ajuntament.

- Dictar bans.

- Dictar resolucions.

- Dirigir el govern, els serveis municipals.

- Dirigir el personal que treballa a l’administració.

- Encarregar-se de la gestió econòmica i de l’execució del pressupost, inclosa la possibilitat de concertar operacions de crèdit, contractar i adquirir béns, fins a un 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com de vendre patrimoni, també en determinats casos.

- És autoritat en seguretat ciutadana, per tant, dirigir la Policia Local i encarregar-se d’adoptar les mesures excepcionals en cas de catàstrofe o similars.

- Exercir les potestats sancionadores i atorgar llicències municipals.

- Aprovar instruments menors de planejament i gestió urbanística.

Totes aquestes competències les trobem recollides a l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i a l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto IVAN GARCIA I MAIGÍ

IVAN GARCIA I MAIGÍ

ERC - AM

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:

Competències Ple Municipal:

El Ple, presidit per l'alcalde, està format per tots els regidors i les regidores de l'Ajuntament.

Les atribucions del Ple, les podem classificar per les matèries següents:

 1. Control i fiscalització
 2. Organització
 3. Urbanisme
 4. Normativa
 5. Econòmica - financera
 6. Serveis
 7. Relacions interadministratives
 8. Conflicte de competènciesi) Personal
 9. Defensa Jurídica
 10. Béns
 11. Operacions de crèdit
 12. Contractació i gestió de serveis
 13. Altres residuals i majories especials

Les competències del Ple, venen taxades a l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i a l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Ple, pot delegar determinades competències i atribucions o bé en l'alcalde o bé en la Junta de Govern Local, actualment, el Ple de l'Ajuntament de Roquetes no té delegada cap competència.

Horari de les sessions:

 • Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el darrer dimarts de cada mes, a les 19:00 hores, i si fos festiu, el primer dia feiner.
 • Prèvia consulta amb els Portaveus i per raons degudament motivades, l’alcalde podrà variar la data prevista per al Ple ordinari.
 • La sessió del Ple serà extraordinària quan ho decideixi l’alcalde o ho sol.liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de l’Ajuntament.

Registre de sessions plenàries:

 

 TAMBÉ PODEU CONSULTAR TOTS ELS PLENS DE L'AJUNTAMENT EN FORMAT AUDIOVISUAL FENT CLIC AQUÍ

Membres de l'òrgan de govern:
Foto IVAN GARCIA I MAIGÍ

IVAN GARCIA I MAIGÍ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto TERESA MORESO I GISBERT

TERESA MORESO I GISBERT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC OLLÉ I GARCIA

FRANCESC OLLÉ I GARCIA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SONIA ANDRADE RUIZ

SONIA ANDRADE RUIZ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto CINTA GARCIA VILANOVA

CINTA GARCIA VILANOVA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP CODORNIU I SUÑER

JOSEP CODORNIU I SUÑER

JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI CURTO I BEL

JORDI CURTO I BEL

JUNTS

Veure fitxa
Foto ANTONIO HURTADO I PRUÑONOSA

ANTONIO HURTADO I PRUÑONOSA

MOVEM

Veure fitxa
Foto DAVID POY I MARTÍNEZ

DAVID POY I MARTÍNEZ

MOVEM

Veure fitxa
Foto RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ GALLARDO

RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ GALLARDO

PSC-EPR-CP

Veure fitxa
Foto GEORGINA EBRI RODRÍGUEZ

GEORGINA EBRI RODRÍGUEZ

PSC-EPR-CP

Veure fitxa
Foto JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA

JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA

No adscrit

Veure fitxa
Funcions:

L’Alcalde mitjançant Resolució d’alcaldia número 2022-0000272, de data 2 de març de 2022, ha delegat en la Junta de Govern Local les competències que tot seguit es detallen, de conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3.

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, són facultat de l'alcalde les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Efectuar una delegació genèrica d’atribucions en la Junta de Govern Local en les matèries següents :

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

21.1.g) LRBRL

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de lloc de treball.

21.1.j) LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

21.1.o) LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent l’alcalde per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

21.1.q) LRBRL

Atorgar llicències d’obres, serveis i guals.

DA 2a.9 LCSP

L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l’article 100.1, no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

 

SEGON. Efectuar a favor dels regidors una delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la matèria següent:

 

TITULAR DE LA COMPETÈNCIA

REGIDOR EN QUI ES DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

Alcalde

Ma. Teresa Moreso Gisbert

Hisenda i Dinamització Econòmica

Alcalde

Núria Altadill Zaragoza

Urbanisme, Llicències d'activitat i contractes

Alcalde

Sonia Andrade Ruiz

Turisme, Esports i Gestió Ambiental

Alcalde

Cinta Garcia Vilanova

Qualitat de Vida, Política de dones , Igualtat i Joventut

Alcalde

Francesc Ollé García

Educació, Cultura , Festes i Comunicació

 

Horari de les sessions:

Les juntes de govern, es duran a terme els dimarts no festius a les 18 hores, en la sala de Comissions de l'Ajuntament, i amb una periodicitat de cada quinze dies com a mínim (art. 112 del ROF). Aquesta periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

 

Registre de sessions:

Podeu llegir les actes de la Junta de Govern Local en  aquest enllaç.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto IVAN GARCIA I MAIGÍ

IVAN GARCIA I MAIGÍ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto TERESA MORESO I GISBERT

TERESA MORESO I GISBERT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC OLLÉ I GARCIA

FRANCESC OLLÉ I GARCIA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SONIA ANDRADE RUIZ

SONIA ANDRADE RUIZ

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

Les funcions dels Tinents d'Alcalde són:

 • Substituir a l’Alcalde o Alcaldessa, d’acord amb l’ordre de prelació establert en el Decret de nomenament, en la totalitat de les seves funcions, en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves funcions.
 • Desenvolupar les funcions delegades que expressament li hagin sigut atribuïdes per l’Alcalde o Alcaldessa.

El seu règim jurídic es troba regulat a l'article 20.a) de la Llei 7/1985, reguladora de Bases del Règim Local i l'article 69 del Reglament Orgànic Municipal.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto TERESA MORESO I GISBERT

TERESA MORESO I GISBERT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC OLLÉ I GARCIA

FRANCESC OLLÉ I GARCIA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SONIA ANDRADE RUIZ

SONIA ANDRADE RUIZ

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

Igualment, informaran d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern, i de l'Alcalde, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.

Les Comissions Informatives duran a terme les severes reunions d'acord amb la perdiodicitat establerta per a les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local.

 • La Comissió Informativa d’Hisenda i Dinamització Econòmica
 • La Comissió Informativa d’Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes
 • La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Serveis i Béns
 • La Comissió Informativa d’Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana
 • La Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut 
 • La Comissió Informativa d’Educació, Cultura, Festes i Comunicació
 • La Comissió Informativa de Turisme, Esports i Gestió Ambiental
 • Comissions informatives Especials: Comissió Especial de Comptes.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda i Dinamització Econòmica estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Titular: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
  • Titular: Sr. Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sra. Sònia Andrade Ruiz (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
 • Secretària: Sra. Carmen Liberal Llamas.

 

La Comissió Informativa d’Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Sònia Andrade Ruiz (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Sr.Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretària: Sra. Immaculada Vilaubí Gisbert.

 

La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Serveis municipals i Béns estarà integrada per les persones següents:

 • President i responsable: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular: Sra. Sònia Andrade Ruiz (ERC-AM)
  • Titular: Sra.Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Sr.Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretari: Sr. Joan Soler Ferré.

 

La Comissió Informativa d’Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana estarà integrada per les persones següents:

 • President i responsable: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Titular: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
  • Titular: Sr. Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
 • Secretari: Maria Teresa Marches Piñol.

La Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones, Igualtat i Joventut estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Sr. Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sra. Sònia Andrade Ruiz (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretària: Sra. Encarna Llusià Tafalla.

La Comissió Informativa d’Educació, Cultura, Festes i Comunicació estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
  • Titular: Sr. Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
 • Secretària: Sra. Josefa Arbona Orti.

La Comissió Informativa de Turisme, Esports i Gestió Ambiental estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Ivan Garcia Maigí
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. Sònia Andrade Ruiz (ERC-AM)
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Sr.Joaquim Llopis Colomina (Regidor no adscrit)
  • Suplent: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretària: Sra. Lourdes Madero Díaz.

Comissions Informatives Especials: Les comissions informatives especials són les que el Ple acordi constituir per a un assumpte concret, atenent a les seves característiques especials.

 • Es manté la Comissió Especial de Comptes que té la mateixa composició que la Comissió Informativa d’Hisenda i Dinamització Econòmica (article 127 del ROF).

Horari de les sessions:

Aquestes comissions duran a terme les seves reunions d’acord amb la periodicitat establerta per a les sessions plenàries.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto IVAN GARCIA I MAIGÍ

IVAN GARCIA I MAIGÍ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto TERESA MORESO I GISBERT

TERESA MORESO I GISBERT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC OLLÉ I GARCIA

FRANCESC OLLÉ I GARCIA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SONIA ANDRADE RUIZ

SONIA ANDRADE RUIZ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto CINTA GARCIA VILANOVA

CINTA GARCIA VILANOVA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP CODORNIU I SUÑER

JOSEP CODORNIU I SUÑER

JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI CURTO I BEL

JORDI CURTO I BEL

JUNTS

Veure fitxa
Foto ANTONIO HURTADO I PRUÑONOSA

ANTONIO HURTADO I PRUÑONOSA

MOVEM

Veure fitxa
Foto DAVID POY I MARTÍNEZ

DAVID POY I MARTÍNEZ

MOVEM

Veure fitxa
Foto RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ GALLARDO

RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ GALLARDO

PSC-EPR-CP

Veure fitxa
Foto GEORGINA EBRI RODRÍGUEZ

GEORGINA EBRI RODRÍGUEZ

PSC-EPR-CP

Veure fitxa
Foto JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA

JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA

No adscrit

Veure fitxa
Funcions:

L’Ajuntament de Roquetes forma part de diversos organismes, o està integrat en òrgans d’ altres administracions o ens, motiu pel qual, es necessari establir els membres de la Corporació que ostentaran la representació en cadascun d’ells.

Fonaments de dret

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Assemblea General de Mancomunitat Tortosa-Roquetes (10 membres per municipi, incloent com a membres nats els respectius alcaldes)

Membre nat alcalde: Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)

Membres (9):

 • Sra. Ma. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
 • Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
 • Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
 • Sra. Nuria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
 • Sra. Sònia Andrade Ruiz (ERC-AM)
 • Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
 • Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
 • Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Sr. Joaquim Llopis Colomina ( Regidor no adscrit)

 

 • Fundació privada Massís dels Ports: Sr. Ivan Garcia Maigí
 • Junta Rectora del Parc Natural dels Ports: Sr. Francesc A. Gas Ferré
 • Reserva Nacional de Caça: Sr. Francesc A. Gas Ferré
 • Agrupació Defensa Forestal: Sr. Ivan Garcia Maigí
 • Fundació Privada Observatori de l’Ebre: Sr. Francesc Ollé Garcia
 • Consell Escolar IES Roquetes: Sr.Francesc Ollé Garcia
 • Consell Escolar CEIP Marcel.lí Domingo: Sr. Francesc Ollé Garcia
 • Consell Escolar CEIP Raval de Cristo: Sr. Francesc Ollé Garcia
 • Consell Escolar de la ZER Montcaro: Sr. Francesc Ollé Garcia
 • Consorci TDT: Sr. Ivan Garcia Maigí
 • Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: Sra. Maria Teresa Moreso Gisbert i Sr. Ivan Garcia Maigí.
 • Assemblea General extraordinària del Consell Esportiu del Baix Ebre: Sr. Ivan Garcia Maigí
 • Comissió Mixta de Gestió Forestal Sostenible: Sr. Ivan Garcia Maigí
Membres de l'òrgan de govern:
Foto IVAN GARCIA I MAIGÍ

IVAN GARCIA I MAIGÍ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto TERESA MORESO I GISBERT

TERESA MORESO I GISBERT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC OLLÉ I GARCIA

FRANCESC OLLÉ I GARCIA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

NÚRIA ALTADILL ZARAGOZA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SONIA ANDRADE RUIZ

SONIA ANDRADE RUIZ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto CINTA GARCIA VILANOVA

CINTA GARCIA VILANOVA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JORDI CURTO I BEL

JORDI CURTO I BEL

JUNTS

Veure fitxa
Foto ANTONIO HURTADO I PRUÑONOSA

ANTONIO HURTADO I PRUÑONOSA

MOVEM

Veure fitxa
Foto RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ GALLARDO

RAMÓN JOAQUÍN MARTÍNEZ GALLARDO

PSC-EPR-CP

Veure fitxa
Foto JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA

JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA

No adscrit

Veure fitxa

Convocatòries de sessions del Ple

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Accedeix