No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Març de 2023. /3 3

Data d'inici de la sessió 28-03-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00 h.

Lloc Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

ALCALDIA
1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 2/2023, de
data 28 de febrer de 2023

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT
2. Aprovar, si procedeix, la Declaració institucional del 8 de març de 2023. Dia
internacional de les Dones
3. Aprovar, si procedeix, la Moció de rebuig a l’assetjament escolar i en suport
a la diversitat i a la inclusivitat, que presenta el grup municipal de MOVEM
Roquetes
4. Aprovar inicialment, si procedeix, el Pla Local de Joventut 2023-2026

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES
5. Aprovar, si procedeix, l’acta corresponent a les operacions de delimitació,
entre els termes municipals de Roquetes i Santa Bàrbara, i documents
complementaris
6. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Roquetes, per a la reordenació de zones verdes i
equipaments de la zona Urbanització Torre d’En Gil

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i del Decret d’Alcaldia número 2023-
336, referent al Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2024-2026
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia i de l’informe d’Intervenció referent al
compliment del principi d’estabilitat pressupostària de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2022, de la regla de la despesa i del límit del deute
9. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a l’exercici 2022, previst a
l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, d’informació de resolucions
adoptades d’objeccions i omissió de la preceptiva fiscalització

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
10. Acta Junta de Govern Local núm. 7/2023, de data 21 de febrer de 2023
11. Acta Junta de Govern Local núm. 8/2023, de data 28 de febrer de 2023
12. Acta Junta de Govern Local núm. 9/2023, de data 14 de març de 2023
13. Acta Junta de Govern Local núm. 10/2023, de data 16 de març de 2023

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
14. Decrets d’Alcaldia del núm. 290 al núm. 448, de 2023

Mocions de control

Precs i preguntes

Documents Decret-convocatoria-Ple-3-2023.pdf

Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Febrer de 2023. 2

Data d'inici de la sessió 28-02-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00 h.

Lloc Sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l'esborrany de l'acta del Ple ordinari núm. 1/2023, de data 31 de gener de 2023.

URBANISME, LLICÈNCIES D'ACTIVITAT I CONTRACTES

2. Aprovar, si procedeix, la declaració de les obres sol·licitades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Parc Natural dels Ports, relatives a instal·lacions pel maneig de fauna, com a obres d'especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

3. Aprovar, si procedeix, la Moció per a la visibilització de les dones amb endometriosi, que presenta el Grup Municipal d'ERC

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ

4. Aprovar, si procedeix, la Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

5. Aprovar, si procedeix, l'adhesió al Manifest en suport al nou hospital de les Terres de l'Ebre, que presenta el Grup Municipal d'ERC

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

6. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

7. Donar compte del Període Mig de Pagament, d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2022

8. Donar compte de l'Informe del compliment dels terminis de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local 9. Acta Junta de Govern Local núm. 2/2023, de data 17 de gener de 2023

10. Acta Junta de Govern Local núm.3/2023, de data 24 de gener de 2023

11. Acta Junta de Govern Local núm.4/2023, de data 31 de gener de 2023

12. Acta Junta de Govern Local núm.5/2023, de data 7 de febrer de 2023

13. Acta Junta de Govern Local núm. 6/2023, de data 14 de febrer de 2023 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

14. Decrets d'Alcaldia del núm. 101 al núm. 289, de 2023

Mocions de control

Precs i preguntes 

 

Documents Convocatoria-Ple-2_2023.pdf

Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Novembre de 2022 20/2022

Data d'inici de la sessió 01-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

El dimarts 29 de novembre de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 20/2022, corresponent al mes de novembre.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple ordinari núm.17/2022, de data 25 d’octubre de 2022 de data 8 de novembre de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple extraordinari i urgent núm.19/2022, de data 22 de novembre de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

QUALITAT DE VIDA, POLITICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

 1. Aprovar, si procedeix, el Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones 25/11/2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar, si procedeix, la moció per la millora del finançament de l’administració local que presenten els grups municipals d’ERC, Junts, Movem i PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 1. Aprovar, si procedeix, l’increment retributiu addicional de l’1,5% al Personal Eventual, atès la Resolució del 24 d’octubre de 2022, de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.

APROVAT PER MAJORIA

Vots a favor: ERC, JUNTS, regidor no adscrit.

Vots d’abstenció: PSC.

Vots en contra: MOVEM.

 1. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del TERCER trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera

 1. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al TERCER trimestre 2022
 2. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al TERCER trimestre 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Acta de la Junta de Govern Local núm. 21/2022, de data 11 d’octubre de 2022
 2. Acta de la Junta de Govern Local núm. 22/2022, de data 25 d’octubre de 2022
 3. Acta de la Junta de Govern Local núm. 23/2022, de data 8 de novembre de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1627 al núm. 1846 de 2022

Donar compte de les Resolucions de Presidència

 1. Donar compte de les Resolucions de Presidència del núm. 68 al núm. 77/2022

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES

Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Desembre de 2022. 21/2022

Data d'inici de la sessió 28-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00 h.

Lloc Sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 20/2022, de data 29 de novembre de 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

2. Acta de la Junta de Govern Local núm. 24/2022, de data 22 de novembre de 2022

3. Acta de la Junta de Govern Local núm. 25/2022, de data 29 de novembre de 2022

4. Acta de la Junta de Govern Local núm. 26/2022, de data 2 de desembre de 2022 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

5. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 1847/2022 al núm. 2028/2022

6. Donar compte de les resolucions de Presidència, del núm. 78/2022 al núm. 95/2022

Mocions de control

Precs i preguntes

Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Gener de 2023. 1

Data d'inici de la sessió 31-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l'esborrany de l'acta del Ple ordinari núm. 21/2022, de data 27 de desembre de 2022

URBANISME, LLICÈNCIES D'ACTIVITAT I CONTRACTES

2. Declarar, si procedeix, les obres sol·licitades per la Fundació Observatori de l’ Ebre, com a obres d’especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies culturals

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

3. Aprovar, si procedeix, el Pla Estratègic de Subvencions 2023

4. Aprovar, si procedeix, l'increment del 2'5% de les retribucions del personal eventual, per a l'exercici 2023

5. Aprovar, si procedeix, la Moció per constituir un òrgan de govern de gestió del fons nuclear, que presenta el grup municipal del PSC

6. Aprovar, si procedeix, la delegació de competències, en la Diputació de Tarragona, relatives al Projecte Extensió de la Via Verda de la Val de Zafan, des de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre, i el conveni corresponent

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

7. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació de les Bases específiques que regulen l'atorgament de subvencions excepcionals, adreçades a atendre situacions d'urgència social, de l'Ajuntament de Roquetes

8. Aprovar, si procedeix, la Moció per demanar la implantació dels estudis universitaris de medicina a les Terres de l'Ebre, que presenta el grup municipal del PSC

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

9. Acta de la Junta de Govern Local núm. 27/2022, de data 20 de desembre de 2022

10. Acta de la Junta de Govern Local núm. 28/2022, de data 27 de desembre de 2022

11. Acta de la Junta de Govern Local núm. 1/2023, de data 10 de gener de 2023

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

12. Decrets d'Alcaldia del núm. 2029 al núm. 2122 de 2022

13. Decrets d'Alcaldia, del núm. 1 al núm. 100 de 2023 Donar compte de la Resolució de Presidència

14. Resolució de Presidència núm. 96/2022

 

Mocions de control Precs i preguntes

 

 

Documents convocatoria-ple-1-2023.pdf

També us pot interessar:

 CONSULTA TOTS ELS PLENS DE L'AJUNTAMENT EN FORMAT AUDIOVISUAL FENT CLIC AQUÍ