Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Informació relativa als estatuts vigents que regulen les organitzacions (empresa públiques, associació, institució, etc.), amb especial detall del seu funcionament intern, membres, drets i obligacions , així com el règim econòmic o disciplinari.

0 Registres carregats

L'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en sessió de 10 d’abril de 2019, va aprovar els Estatuts de l’entitat, d’acord amb el text aprovat per ACORD GOV/22/2018, de 26 de juny, pel qual s'aprovà la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós el text publicat al DOGC Núm. 7652 - 28.6.2018, CVE-DOGC-A-18177116-2018.

 

Pots consultar l’actual text vigent dels Estatus del Consorci aquí: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7652/1683488.pdf

 

Els anuncis per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’aprovació definitiva han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de maig de 2019 (CVE 2019015145) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7866 de 3 de maig de 2019 (CVE-DOGC-A-19114066-2019).

 

Aquest nou text ha incorporat algunes modificacions per tal d’adaptar-lo a la legislació vigent, a les reformes administratives que s’han succeït els darrers anys, a l’actualització i concreció de les competències del Consorci i a l’adaptació als canvis organitzatius de l’entitat.