No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

Pla de mesures antifrau

Descripció Aquest document reforça el compromís municipal amb la lluita contra el conflicte d’interès, el frau i la corrupció.

Àmbit Alcaldia

Documents Pla de mesures antifrau

Protocol sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l'espai públic i contextos d'oci

Descripció Aquest document és un instrument que permet actuar davant de casos d'assetjament i violències sexuals. Tot i que es planteja com un protocol centrat en l'àmbit juvenil és extrapolable a tota la població.

Àmbit Igualtat

Documents Protocol municipal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l'espai públic i contextos d'oci

IV Pla de prevenció de consums i conductes addictives

Descripció El IV Pla de prevenció de consums i conductes addictives 2022-2026, és un document que dona continuïtat al III Pla de prevenció de drogodependències el Turó, de Castellbisbal. El canvi de nom d'aquest document, respon a la voluntat d'abordar de forma integral qualsevol classe d'addicció, posant l'èmfasi en el consum de tòxics i en l'ús excessiu de pantalles, que són, en aquests moments, els dos àmbits que des d'un punt de vista social, estan afectant més a la salut integral, a Castellbisbal i arreu del territori.

Àmbit Serveis Socials

Documents IV Pla de prevenció de consums i conductes addictives del municipi de Castellbisbal

Pla de Protecció Civil Municipal de Castellbisbal

Descripció L’objecte d'aquest Pla és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Àmbit Protecció Civil

Documents Pla de Protecció Civil Municipal de Castellbisbal

Pla Especial urbanístic per al desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions

Descripció La finalitat d'aquest Pla especial és donar compliment a les necessitats de cobertura i serveis de les telecomunicacions al municipi de Castellbisbal alhora que es millora l’impacte paisatgístic i mediambiental de les instal·lacions necessàries per al seu bon funcionament.

Àmbit Medi Ambient, Activitats i Indústria

Documents Pla especial urbanístic per al desenvolupament de les infraestructures de telecomunciacions

Pla d'Inspeccions i control d'activitats

Descripció En el Pla d'inspeccions i control d'activitats (2018-2020) es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses als règims de llicència, comunicació, declaració responsable i d’aquelles activitats no subjectes a cap règim d’intervenció municipal diferent de les intervencions en matèria urbanística.

Àmbit Indústria i Activitats

Documents Pla d'inspeccions i control d'activitats

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Descripció El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castellbisbal (2016 - 2021) vol ser un pla estratègic que aporti eines suficients per tal d’ordenar les xarxes dels diferents modes de transport i promocioni la mobilitat sostenible i segura. També espera poder aconseguir un planejament molt més coherent en el desenvolupament del municipi, així com molt més efectiu pel que fa a la seva execució.

Àmbit Mobilitat

Documents Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Pla Local de Salut

Descripció Instrument que ordena el procés de millora de l'entorn per fer del municipi un context més saludable. És un document que inclou la planificació, l'ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública en l'àmbit municipal. Ofereix una fotografia d'on es troba el municipi en matèria de salut i planteja cap a on vol anar i de quina manera arribar-hi.

Àmbit Sanitat i Salut Pública

Documents Pla Local de Salut

Pla Local de Prevenció de Residus

Descripció Eina estratègica que ha de guiar les accions de reducció de residus al municipi. La finalitat del document és contribuir amb als objectius de prevenció de residus que ha assumit el Govern de la Generalitat a través del PRECAT20 (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya).

Àmbit Medi Ambient

Documents Pla Local de Prevenció de Residus

Pla Local de Joventut

Descripció El Pla Local de Joventut és una eina de treball que analitza la realitat juvenil de Castellbisbal i planifica les polítiques de joventut entre el 2029 i el 2022 amb la implicació de les diferents àrees municipals. El passat 31 d’octubre de 2022, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, es va aprovar per majoria absoluta la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2019-2022. La pròrroga respon a la necessitat de poder acabar de desplegar el pla, que s’ha vist afectat per la pandèmia de la COVID-19 així com a la necessitat de iniciar al llarg de l’any 2023 una avaluació de les polítiques de joventut i una nova diagnosis en aquest nou escenari post-pandèmic que ens permeti establir les bases del que serà el nou Pla Local de Joventut.

Àmbit Joventut

Documents Pla Local de Joventut

II Pla d'Igualtat de Gènere

Descripció document que inclou les polítiques públiques en matèria de gènere per dur a terme entre el 2017 i el 2021 a la nostra població.

Àmbit Igualtat

Documents II Pla d'Igualtat de Gènere

Pla Local d'Habitatge

Descripció Instrument de planificació que analitza la situació de l’habitatge del municipi i inclou la voluntat i els compromisos de l’Ajuntament en matèria d’habitatge.

Àmbit Habitatge

Documents Pla Local d'Habitatge. Pla d'acció

Pla estratègic del Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Descripció El Pla estratègic és un instrument de planificació i gestió que permet definir i estructurar, sectorialment i cronològica, les principals línies d'actuació del Servei d'Arxiu i Gestió Documental mitjançant la identificació de projectes i accions a realitzar durant un període de temps concret.

Àmbit Arxiu Municipal

Documents Pla estratègic del Servei d'Arxiu i Gestió Documental. 2017-2022

Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic

Descripció Aquest pla esdevé una eina que ha de permetre l’adaptació del municipi a les seves pròpies vulnerabilitats davant els impactes que causa el canvi climàtic. A més, el document proposa mesures concretes per enfortir la capacitat d’adaptació davant l’actual situació de crisi climàtica i defineix accions per minimitzar els efectes negatius del canvi climàtic al municipi.

Àmbit Medi Ambient

Documents Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic