Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern:

L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.