Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Encara no saps quines són les festes generals i locals d'aquest municipi? No cal que busquis més perquè aquí les trobaràs totes.

Es fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.

Concepte de dies hàbils i inhàbils als efectes de còmput de terminis:

En aquells supòsits en què els terminis s'assenyalin per dies, i sempre que per llei o normativa europea no s'expressi una altra cosa:

- Es consideren dies inhàbils als efectes de còmput de terminis els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (els corresponents a les festes laborals i locals).

- Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, sempre i quan no siguin festius.

Calendari oficial de festes laborals i locals per a l'any 2019 a Barberà del Vallès:

 • 1 de gener, Cap d'any
 • 19 d'abril, Divendres Sant
 • 22 d'abril, Dilluns de Pasqua Florida
 • 23 d'abril (festa local)
 • 1 de maig, Festa del Treball
 • 24 de juny, Sant Joan
 • 8 de juliol, Festa Major (festa local)
 • 15 d'agost, l'Assumpció
 • 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
 • 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
 • 1 de novembre, Tots Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 25 de desembre, Nadal
 • 26 de desembre, Sant Esteve

Calendaris de festes generals i locals a Catalunya publicat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 Normativa relacionada:

- Capítol II del títol III de la de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

- ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019. (DOGC 7677, de 02/08/2018)

- ORDRE TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. (DOGC 7776, de 28/12/2018)