Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

0 Registres carregats

Calendari Fiscal 2019

Períodes per a l'ingrés dels padrons fiscals de l’any 2019:

A) PERÍODE VOLUNTARI

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

 • 1a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 5 de juliol
 • 2a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 3 d'octubre
 • 3a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 5 de novembre
 • 4a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 3 de desembre

Impost sobre béns immobles rústics (IBI)

 • Del 5 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 • De l'1 de març al 2 de maig

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 • Del 19 de setembre al 19 de novembre

Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)

 • Del 5 de setembre al 5 de novembre

Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)

 • Del 5 de juliol al 5 de setembre

Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)

 • Del 5 de setembre al 5 de novembre

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)

 • Pagament bimestral

Taxa de Clavegueram

 • Pagament bimestral

Nota: Optativament, per a l'IBI en el primer termini de cobrament es podrà abonar la totalitat de la quota anual.

B) PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.