Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Resum Data de publicació Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 28-03-2018 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017 15-12-2017 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2016 19-09-2016 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015 21-12-2015 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2014 28-03-2014 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2013 12-04-2013 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2012 16-05-2012 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2011 08-08-2011 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2010 16-04-2010 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2009 22-07-2009 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 1996 17-07-2009 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2008 14-07-2008 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2007 20-11-2007 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2006 26-09-2006 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2005 04-11-2005 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2004 11-08-2004 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2003 07-03-2003 Enllaç
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2002 31-12-2001 Enllaç

Calendari Fiscal 2018

Períodes per a l'ingrés dels padrons fiscals de l’any 2018:

A) PERÍODE VOLUNTARI

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

 • 1a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 5 de juliol
 • 2a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 3 d'octubre
 • 3a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 5 de novembre
 • 4a fracció de la quota anual: del 2 de maig al 3 de desembre

Impost sobre béns immobles rústics (IBI)

 • Del 3 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 • De l'1 de març al 4 de maig

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 • Del 17 de setembre al 19 de novembre

Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)

 • Del 3 de setembre al 5 de novembre

Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)

 • Del 3 de juliol al 5 de setembre

Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)

 • Del 3 de setembre al 5 de novembre

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)

 • Pagament bimestral

Taxa de Clavegueram

 • Pagament bimestral

Nota: Optativament, per a l'IBI en el primer termini de cobrament es podrà abonar la totalitat de la quota anual.

B) PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.