Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

 Les RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES es poden trobar als Acords de les Juntes de Govern al següent enllaç: 

https://www.seu-e.cat/web/arenysdemunt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

RESOLUCIONS JUDICIALS

Podeu consultar a continuació les resolucions judicials en les quals l'Ajuntament d'Arenys de Munt és part processal. 

Alguna informació que conté dades personals ha estat ocultada, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.

Any 2023

Sentència Procediment  ordinari  249_2018F

Sentència Procediment  ordinari  428_2019E

Any 2022

Sentència Procediment ordinari 249/2018 -F

Sentència Procediment abreujat 395/2020 -BR Sra. A.F.G.

Sentència Procediment ordinari 488/2019-E Sentència Sra. ME.V.B.

Sentència núm. 1085/2022 Recurs Gas Natural

Any 2021

Sentència Procediment ordinari 399-2016-C - Sra. E.S.S. i Sr. JM.J.G.

Sentència Procediment abreujat 337-2019-I - Sra. A.M.G.

Sentència Sra. S.A.S

Sentència Sr.T.L

Sentència Sr. JR.S.V

Sentència SOREA

Sentència Administración General de Estado

Sentència ASADE

Any 2020

Sentència Proc. ord. 317-15-E

Sentència Proc. abreujat 189-18-C Sra. S.M.A

Sentència EUC L'AJUP

Any 2019

Auto 214-19  Proc. ord. 44-18-C

Auto 267-19 Proced. abreujat 442-17-A

Auto 329-19 Proc. ord. 265-16-A

- Sentència núm. 112/2019, de data 7-5-2019, del Jutjat contenciós administratiu núm.14 de Barcelona, en procediment ordinari 357/2017 BY

/documents/27801/9584227/Sent%C3%A8ncia+112-2019+sobre+proc+357-2017+SAD+licitaci%C3%B3.pdf/5768e786-d3d4-4543-aab3-d98cedf744b2

- Sentència núm. 131/2019 del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, en procediment abreujat 140/2018M

/documents/27801/9584227/Sent%C3%A8ncia+131-2019+sobre+responsabilitat+patrimonial+MPCC.PDF/c0f111ce-e502-4f48-aa93-69d58b4ec71a

Anys Anteriors

- Sentència 106-2015 del Jutjat contenciós administratiu 10 BCN i Sentència 64/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

/documents/27801/7005007/Sent%C3%A8ncia+106-15+del+Jutjat+Cont.+Adm.+n%C3%BAm.+10+BCN+i+Sent%C3%A8ncia+64-17+del+Tribunal+Superior+de+Just%C3%ADcia+de+Catalunya.pdf/51e7ed41-2fb9-4650-9247-1dcb821e6c6d

- Sentència núm. 1/2016 de 5/01/2016 del Jutjat Social 2 de Mataró

/documents/2474803/3424603/Sent%C3%A8ncia+5012016+R.G..pdf/8acf9446-4fc3-4b5f-9fa9-9c8e9586b640

- Decret núm. 7/2016 de 3/02/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona

/documents/2474803/3424603/Decret+Desistiment+SECE.pdf/101dc822-580c-47e8-9cc4-b8beea20b5d7

- Sentència núm.84/16 de 15/02/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera.

/documents/2474803/3424603/Sent%C3%A8ncia+I.A.+def.pdf/adce9889-71b5-4e0c-9f88-ff9e06fb43a0

- Sentència núm.60/16 de 26/02/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona

/documents/2474803/3424603/Sent%C3%A8ncia+S+i+S+def.pdf/973cd970-c2ab-4933-89ef-0d3f11827562

- Acta de conciliació de data 29/04/2016 del Jutjat Social 1 de Mataró en procediment d'acomiadament 138/2016-C

/documents/2474803/3424603/Acta+conciliaci%C3%B3+acomiadament+AAL.pdf/03b31ba8-8908-4ee1-9471-518cd313045d

- Acta de conciliació de data 29/04/2016 del Jutjat Social 2 de Mataró en procediment de modificació sustancial de condicions laborals 132/2016-M

/documents/2474803/3424603/Acta+conciliaci%C3%B3+modificaci%C3%B3+condicions+AAL.pdf/930c98ab-2a87-4f3c-beac-140faf057913

- Sentència núm.356/2016 del Jutjat Social 1 de Mataró en procediment d'acomiadament 136/2016-D

/documents/2474803/3424603/Sentencia+M.P+Social+1+Matar%C3%B3.pdf/7847a1f2-ed08-4f70-81f7-ea49bdf02dd1

- Sentència núm.821/2017 del Tribunal Superior de Justícia, secció 3a sala Contenciós Administrativa en procediment de rotllo apel.lació 231/2015 S (respecte el recurs ordinari 191/2013 Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona)

/documents/27801/8761138/st+821-2017+collsacreu+anonimitzada.pdf/8b1cb6f8-4ef5-4439-8d1d-b9c3d14cf9c4

- Sentència núm. 42/2018 del Jutjat Administratiu 16 de Barcelona en procediment ordinari 18/2015 B2

/documents/27801/8761138/st+42-2018+millenium+anonimitzada.pdf/16d9f511-1705-4952-a9f4-fb08f9aea697

- Sentència núm.119/2018 del Jutjat Administratiu 8 de Barcelona en procediment ordinari 317/2015 E

/documents/27801/8761138/ST+119-2018+Can+Sagrera+anonimitzat.pdf/020a9171-c32e-4d8f-af9b-4dba41fc53c4

- Sentència núm.160/2018 del Jutjat Administratiu 16 de Barcelona en procediment ordinari 199/2014 B2

/documents/27801/8761138/st+160-2018+ajup+anonimitzada.pdf/3aad5500-2715-4a20-a0ac-be0e9dcf4705

- Sentència núm. 214/2018 del Jutjat Administratiu 11 de Barcelona en procediment ordinari 113/2013 F

/documents/27801/8761138/st+214-2018+sorea+anoni.pdf/030fe69a-8082-43d9-a404-b71557e5f57e

- Sentència núm. 816/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en procediment rotlle d'apel.lació d'auto 264/2016, recurs contenciós administratiu núm. 272/2009

/documents/27801/9584227/2018+10+31+Sentencia+desestima+apelaci%C3%B3n+pero+ordena+resolver+imposibilidad_.pdf/e1e46b0f-bc26-448b-9837-4a8e7cccc118

- Decret del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 8-2-2019, en procediment recurs d'apel.lació 166/2015

/documents/27801/9584227/Imposici%C3%B3+costes+recurs+apel.laci%C3%B3+166-15.pdf/8487598f-2dee-4ce0-ae0b-9996b6c03f0c

- Sentència núm. 307/2014 del Jutjat contencios administriu núm. 11 de Barcelona, en procediment ordinari núm. 59/2013D

/documents/27801/9584227/sentencia+proc+59-2013.pdf/b9764ff7-a9d3-46e5-bfc5-4e4c8b6f8f71