Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Observacions als indicadors de gestió econòmica

Aquestes gràfiques són indicadors econòmics i mitjanes relacionades amb la despesa ciutadana. El Pressupost municipal de 2021 es pot consultar en aquest enllaç on també hi ha actualitzades les modificacions de  crèdit i altres acords relacionats amb la seva execució