Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

ALCALDIA

Corresponen a l'alcaldia les següents atribucions:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 • Exercir la direcció de la Guàrdia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Atribucions de l’alcaldia delegades pel Ple

 1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 2. La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
 3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

PLE

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és escollida pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Vilobí d’Onyar el Ple està format per 11 regidors.

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar es amb caràcter bimensual, el quart dijous dels mesos de: gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 hores, prèvia convocatòria de l’alcaldessa.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, festiu o vigília de festiu, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora.

L'ordre del dia es pot consultar prèviament al portal de transparència: Convocatòries de sessions del ple

Atribucions del Ple

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per l’alcaldia.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern és integrada per l'alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

La Junta de Govern Local a Vilobí d’Onyar, es reuneix quinzenalment per les seves reunions resolutives, els dilluns a les 9 hores. En els mesos d’agost/setembre i de desembre/gener, per compaginar-ho amb les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, es podrà celebrar una sessió mensual. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.

La Junta de Govern Local es reuneix setmanalment per les seves reunions deliberatives, alternativament, els dimecres a les 9:15 del matí i els dijous a les 6 de la tarda (18 hores). Els acords es poden consultar al portal de transparència: Acords de junta de govern

Correspon a la Junta de Govern:

Delegacions de l’Alcaldia:

Delegar a favor de la Junta de Govern Local, les atribucions que tot seguit es detallaran,les quals no obstant podran ser advocades per l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència.

 1. En matèria de personal:
  • Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari o laboral i aprovar les llistes d’aspirants admesos i exclosos i fixació de dates de selecció.
  • Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.
 2. En matèria de gestió econòmica i financera:
  • Autoritzar i disposar despeses en bens corrents i de serveis i inversions reals i reconèixer obligacions per imports superiors al 2% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit del 10% establert legalment.
 3. En matèria de contractació:
  • Les contractacions i concessions d’import superior al 2% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al 10% legalment establert.
 4. En altres matèries:
  • L’aprovació de projectes d’obres i serveis, quan li correspongui la competència per contractar-los.
  • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i l’alienació de patrimoni quan no resti reservada al ple de la Corporació.
  • L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple municipal, així com la dels instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
  • L’exercici de totes aquelles competències municipals que no estiguin atribuïdes a cap òrgan municipal expressament per la Llei i no siguin competència de l’Alcalde en virtut de l’article 21.1 m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
  • Altres que l’Alcaldia posi en coneixement de la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
  • Totes aquelles altres competències que estiguin relacionades amb les ja esmentades i per coherència administrativa i d’òrgan competent sigui recomanable aprovar per la Junta de Govern Local.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
  • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

Delegacions del Ple:

Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:

 1. L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
 2. La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
 3. La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Caràcter obligatori.

Competències: Informar el comptes municipals previament a la seva aprovació pel Ple.

Composició :

 1. Presidenta: Cristina Mundet i Benito.
 2. Vocals:
  • Tres membres representants del grup polític municipal del GMI
  • Dos membres representants del grup polític municipal de CiU
 3. Interventora : Irene Ramos Burch
 4. Secretària : Ma. Rosa Sanglas Garangou

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TEMES DEL PLE «CITP»

Caràcter: Potestatiu.

La CITP, estarà integrada per tots els regidors que integren el Ple Municipal, de la forma següent:

 1. Presidenta: Cristina Mundet i Benito, alcaldessa.
 2. Vocals els regidors:
  • Josep Borrell Bueno
  • Rosa Güell Planella
  • Pitu Borrell Mató
  • Joaquim Vivas Vidal
  • Pilar Plata Ramírez
  • Olga Guillem Pujol
  • Lluís Salvi Camps
  • Joan Viñolas Esteva
  • Xavier Cufí Frigola
  • Anna Cornellà Batlle.
 3. Secretària : Ma. Rosa Sanglas Garangou, secretaria de la corporació.

Establir que les comissions informatives permanents celebrin sessió ordinària amb caràcter bimensual, el tercer dijous dels mesos de: gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 hores.

Competències: Dictaminar les propostes d’acord previament a la seva aprovació pel Ple.