En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcaldessa, que és escollida pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Vilobí d’Onyar el Ple està format per 11 regidors i regidores.El Ple ordinari de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar es amb caràcter bimensual, el quart dimecres no festiu dels mesos imparells (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a les 20 hores, prèvia convocatòria de l’alcaldessa.En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, festiu o vigília de festiu, aquesta tindrà lloc el següent dimecres hàbil, a la mateixa hora.L'ordre del dia es pot consultar prèviament al portal de transparència: Convocatòries de sessions del ple

Consulta el decret d'alcaldia mitjançant el qual es regula el calendari de les sessions ordinàries dels diferents òrgans de govern: Decret modificació dia i hora celebració Plens, Comissions informatives i Consell de Govern

Atribucions del Ple

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per l’alcaldia.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Cristina Mundet Benito

Cristina Mundet Benito

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Josep Borrell Mató

Josep Borrell Mató

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Joaquim Vivas Vidal

Joaquim Vivas Vidal

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Biel Merino Serra

Biel Merino Serra

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Laura Rosales Pérez

Laura Rosales Pérez

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Sandra Ros Cruz

Sandra Ros Cruz

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Salvador Riumalló Sureda

Salvador Riumalló Sureda

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Olga Guillem Pujol

Olga Guillem Pujol

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Lluis Salvi Camps

Lluis Salvi Camps

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Judith González Garrancho

Judith González Garrancho

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Joan Pagès Aregay

Joan Pagès Aregay

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Funcions:

Corresponen a l'alcaldia les següents atribucions:
 

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 • Exercir la direcció de la Guàrdia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Atribucions de l’alcaldia delegades pel Ple

 1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 2. La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
 3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Cristina Mundet Benito

Cristina Mundet Benito

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Funcions:

Dins de l'organització necessària en els Ajuntaments, els articles 20.1.a) i 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 53.2 i 55 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen l'existència del càrrec representatiu de Tinent o tinenta d'alcaldia. 

 

Els tinents d'alcaldia com a tals, son nomenats per l'alcaldessa en l'exercici de les seves funcions i els hi correspon substituir a l'alcaldessa en la totalitat de les seves funcions en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per l'exercici de les seves atribucions. A aquests efectes, quan l'alcaldessa s'hagi d'absentar del terme municipal, establirà mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències. 

 

En data 21/06/2019 es van nomenar les persones que exerceixen la funció de tinents d'alcaldia mitjançant decret nº 2019DECR000303.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Borrell Mató

Josep Borrell Mató

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Joaquim Vivas Vidal

Joaquim Vivas Vidal

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern és integrada per l'alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.La Junta de Govern Local a Vilobí d’Onyar, es reuneix quinzenalment per les seves reunions resolutives, els dijous que no siguin festius a les 13.00 hores. En els mesos d’agost/setembre i de desembre/gener, per compaginar-ho amb les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, es podrà celebrar una sessió mensual. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.Els acords es poden consultar al portal de transparència: Acords de junta de govern

Competències de la Junta de Govern per delegació de l'alcaldia: 

En matèria de personal:

a. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovades pel Ple 

b. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball 

c. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes o periòdiques 

   En matèria d'Hisenda: 

a. Aprovar els padrons fiscals 

b. Operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior 

c. Aprovar l'atorgament de subvencions en els termes fixats per cada exercici a les bases d'execució del pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 

    En matèria de contractació i patrimoni: 

a. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import superiors al 2% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit del 10% establert legalment dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 € incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys. 

b. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits: 

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost 

- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, quan la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost 

c. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 

    En matèria d'Urbanisme:

a. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estigui previst en el pressupost 

b. Aprovació prèvia de projectes d'actuacions específiques d'interès públic que es refereix l'article 47.4 TRLUC

c. Atorgament de llicències per noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable 

d. Autorització d'usos i obres de caràcter provisional 

e. Aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització 

f. Aprovar plans d'autoprotecció 

Delegacions del Ple:

Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions plenàries següents:

 

a. Aprovar els estudis de seguretat i salut, la conformitat als plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinació en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competències del Ple.Aprovar les recepcions d’obres i les devolucions de garanties.

 

b. Declarar les resolucions dels contractes o concessions, quan no es formuli oposició per part del contractista.

c. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent i sempre que per motius de termini legal sigui necessari.

d. La declaració que fa referència l’article 103.2 a) del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals “les ordenances fiscals poden regular les bonificacions següents sobre la quota de l’impost:

- una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric o artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”

e. L’exercici d’accions administratives i judicials en matèries de competència del Ple.

f. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

 

g. La declaració de les situacions de compatibilitat o incompatibilitat del personal.

h. En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, excepte els urbanístics i els que exigeixen un quòrum especial i sempre que el seu contingut no resulti un compromís econòmic a càrrec de la corporació que excedeixi dels límits establerts per la legislació vigent per la contractació a càrrec de l’Alcalde.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Cristina Mundet Benito

Cristina Mundet Benito

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Joaquim Vivas Vidal

Joaquim Vivas Vidal

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Laura Rosales Pérez

Laura Rosales Pérez

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Salvador Riumalló Sureda

Salvador Riumalló Sureda

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Funcions:

De conformitat amb el que disposa els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i article 58 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 125 i 127 del RD 2568/1986 pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, la Comissió Especial de Compte té caràcter obligatori. 

 

Tanmateix, la normativa estableix que a d'estar constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres serà proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament  o igual per cada grup. 

 

Competències:

 

a) Informar dels comptes municipals previament a la seva aprovació pel Ple. 

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Cristina Mundet Benito

Cristina Mundet Benito

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Joaquim Vivas Vidal

Joaquim Vivas Vidal

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Laura Rosales Pérez

Laura Rosales Pérez

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Salvador Riumalló Sureda

Salvador Riumalló Sureda

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Olga Guillem Pujol

Olga Guillem Pujol

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Joan Pagès Aregay

Joan Pagès Aregay

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Funcions:

Competències:

a) Dictaminar les propostes d'acord previament a la seva aprovació del Ple

Establir que les comissions informatives permanents celebrin sessió ordinària amb caràcter bimensual, el tercer dimecres dels mesos de: gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 19.30 hores.

Consulta el decret d'alcaldia mitjançant el qual es regula el calendari de les sessions ordinàries dels diferents òrgans de govern: Decret modificació dia i hora celebració Plens, Comissions informatives i Consell de Govern

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Cristina Mundet Benito

Cristina Mundet Benito

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Josep Borrell Mató

Josep Borrell Mató

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Joaquim Vivas Vidal

Joaquim Vivas Vidal

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Biel Merino Serra

Biel Merino Serra

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Laura Rosales Pérez

Laura Rosales Pérez

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Sandra Ros Cruz

Sandra Ros Cruz

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Salvador Riumalló Sureda

Salvador Riumalló Sureda

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Olga Guillem Pujol

Olga Guillem Pujol

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Lluis Salvi Camps

Lluis Salvi Camps

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Judith González Garrancho

Judith González Garrancho

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Joan Pagès Aregay

Joan Pagès Aregay

Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Funcions:

D'acord amb el que disposa l'article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 49 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en virtud a la seva potestat d'autoorganització, l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar pot crear un òrgan complementari no necessari amb caràcter col·legiat, informatiu i consultiu, no resolutori. 

 

En aquest sentit, amb l'objectiu de millorar la gestió municipal es considera necessaria l'existència d'un òrgan col·legiat de govern que sota la presidència de l'alcaldessa garanteixi la coordinació de l'activitat dels regidors i regidores amb competències i que tingui per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i al Ple, i alhora trobar un espai de comunicació i debat amb el grup municipal de l'oposició.  

 

Es constitueix doncs el CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL integrat per l'alcaldessa i els membres de l'equip de govern. Excepcionalment l'alcaldessa podrà convidar als càrrecs electes a l'oposició. 

 

Les sessions ordinaries del Consell de Govern Municipal es convocaran amb caràcter ordinari els dimecres que no siguin festius cada 15 dies a les 19.30 hores. 

Consulta el decret d'alcaldia mitjançant el qual es regula el calendari de les sessions ordinàries dels diferents òrgans de govern: Decret modificació dia i hora celebració Plens, Comissions informatives i Consell de Govern

 

Les funcions concretes de l'òrgan del Consell de Govern seran les següents: 

 

 • Estudi, informe i consulta dels assumptes que ham de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l'Ajuntament 
 • Coordinació de l'activitat dels regidors i regidores amb competències delegades 
 • Vetllar per l'eficàcia i l'eficiència en l'acció de govern i l'administració municipal 
 • Mantenir informats als grups municipals a l'oposició, així com crear un espai de comunicació i debat de tots els temes de rellevància municipal 
 • Seguiment de l'actuació de l'Alcaldessa i de les regidories amb competències delegades 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Cristina Mundet Benito

Cristina Mundet Benito

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Josep Borrell Mató

Josep Borrell Mató

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Joaquim Vivas Vidal

Joaquim Vivas Vidal

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Biel Merino Serra

Biel Merino Serra

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Laura Rosales Pérez

Laura Rosales Pérez

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Sandra Ros Cruz

Sandra Ros Cruz

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa
Foto Salvador Riumalló Sureda

Salvador Riumalló Sureda

Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyar - Independents de la Selva (GMI-VO-IdSelva)

Veure fitxa

Consulta el calendari de reunions previstes pels òrgans de govern els anys 2022 i 2023: