Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 27-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 31-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 24-04-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 27-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 20-06-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 18-02-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 16-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per l'ús del servei municipal de connexió a internet via wifi 16-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora del servei d'atenció domiciliària 16-04-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per la prestació de serveis a la zona esportiva 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per utilització del centre cultural i les activitats que s'hi realitzin 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal rnúm. 29 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 31-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 5 bis reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 04-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'instal·lació de cartells indicadors de llocs d'interès 04-08-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 13-06-2007 Enllaç
Ordenança núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 13-06-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa de la instal·lació de rètols, tendals i cartells publicitaris 16-02-2007 Enllaç
Ordenança núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 25-03-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 10-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 10-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa del cementiri municipal 10-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa de la utilització d'instal·lacions i dependències municipals 10-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 10-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 10-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 10-02-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 07-02-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 07-02-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la llicència d'autotaxi 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora dels Preus públics per a la prestació de serveis del centre telemàtic 31-12-2003 Enllaç
Ordenança núm. 8 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 01-03-2002 Enllaç
Núm. ord. Concepte

ORDENANCES FISCALS

Núm 0 Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. (Versió 01/01/2018)

Núm 1

Impost sobre béns i immobles. (Versió 01/01/18)

Núm 2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (Versió 01/01/18)

Núm 3

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. (Versió 01/01/18)
Núm 4 Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. (Versió 01/01/2017)
Núm 5 Ordenança general de contribucions especials.

Núm 5bis

Impost sobre activitats econòmiques. (Versió 01/01/2018)

Núm 6

Taxa per expedició de documents administratius. (Versió 01/01/2018)
Núm 7 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i intal.lacions.

Núm 8

Taxa pel servei de clavegueram. (Versió 01/01/2018)
Núm 9 Taxa per recollida d'escombraries. (Versió 01/01/2016)
Núm 10 Taxa per la llicència d'autotaxi. (Versió 01/01/2017)
Núm 11 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. (Versió 01/01/2016)

Núm 12

Taxa per llicències urbanístiques. (Versió 01/01/2018)
Núm 13 Taxa per la instal.lació de quioscos en la via pública. (Versió 01/01/2017)
Núm 14 Taxa per la cobertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. (Versió 01/01/2017)
Núm 15 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materilas de construcció, runes, tanques... (Versió 01/01/2017)
Núm 16 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. (Versió 01/01/2017)

Núm 17

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'uús públic, indústries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic. (Versió 01/01/2018)
Núm 18 Taxa per ocupacions del subsól, el sól i la volada de la via pública.
Núm 19 Taxes per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Núm 20 Taxa del cementiri municipal. (Versió 01/01/2016)
Núm 21 Taxa reguladora de l'exibició d'anuncis. (Versió 01/01/2016)
Núm 22 Taxa per serveis especials de vigilàncvia i altres motivats per espectacles públics i grans transports. (Versió 01/01/2017)
Núm 23 Taxa per la prestació d'ajuda a domicili. (Versió 01/01/2016)
Núm 24 Taxa reguladora d'utilització d'instal.lacions i dependències municipals. (Versió 01/01/2017)

Núm 25

Taxa per l'utilització del Centre Cultural - CCVV. (Versió 01/01/2018)
Núm 27 Taxa reguladora de la instal.lació de rètols, tendals i cartells publicitaris. (Versió 01/01/2016)
Núm 28 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de suministrament d'interés general.
Núm 29 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. (Versió 01/01/2016)
Núm 30 Taxa reguladora de la instal.lació de cartells indicadors de llocs d’interès. (Versió 01/01/2016)
Núm 31 Taxa per la prestació dels serveis socioeducatius en establiments municipals.