Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Núm. ord. Concepte

ORDENANCES FISCALS

Núm 0 Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. (Versió 01/01/2019)

Núm 1

Impost sobre béns i immobles. (Versió 01/01/2021)

Núm 2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (Versió 01/01/2021)

Núm 3

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. (Versió 01/01/2021)
Núm 4 Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. (Versió 01/01/2021)
Núm 5 Ordenança general de contribucions especials. (Versió 01/01/2013)

Núm 5bis

Impost sobre activitats econòmiques. (Versió 01/01/2021)

Núm 6

Taxa per expedició de documents administratius. (Versió 01/01/2018)
Núm 7 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i intal.lacions. (Versió 01/01/2020)

Núm 8

Taxa pel servei de clavegueram. (Versió 01/01/2020)
Núm 9 Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. (Versió 01/01/2021)
Núm 10 Taxa per la llicència d'autotaxi. (Versió 01/01/2017)
Núm 11 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. (Versió 01/01/2016)

Núm 12

Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (Versió 01/01/2021)
Núm 13 Taxa per la instal.lació de quioscos en la via pública. (Versió 01/01/2017)
Núm 14 Taxa per la cobertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. (Versió 01/01/2017)
Núm 15 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materilas de construcció, runes, tanques... (Versió 01/01/2020)
Núm 16 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. (Versió 01/01/2021)

Núm 17

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'uús públic, indústries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic. (Versió 01/01/2019)
Núm 18 Taxa per ocupacions del subsól, el sól i la volada de la via pública. (Versió 01/01/2013)
Núm 19 Taxes per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. (Versió 01/01/2015)
Núm 20 Taxa del cementiri municipal. (Versió 01/01/2019)
Núm 21 Taxa reguladora de l'exibició d'anuncis. (Versió 01/01/2016)
Núm 22 Taxa per serveis especials de vigilàncvia i altres motivats per espectacles públics i grans transports. (Versió 01/01/2017)
Núm 23 Taxa per la prestació d'ajuda a domicili. (Versió 01/01/2016)
Núm 24 Taxa reguladora d'utilització d'instal.lacions i dependències municipals. (Versió 01/01/2021)

Núm 25

Taxa per l'utilització del Centre Cultural i de les activitats que s´hi realitzin. (Versió 01/01/2021)
Núm 27 Taxa reguladora de la instal.lació de rètols, tendals i cartells publicitaris. (Versió 01/01/2016)
Núm 28 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de suministrament d'interés general. (Versió 01/01/2013)
Núm 30 Taxa reguladora de la instal.lació de cartells indicadors de llocs d’interès. (Versió 01/01/2016)
Núm 31 Taxa per la prestació dels serveis socioeducatius en establiments municipals. (Versió 07/04/2015)