Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 29-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 04-01-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 24-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-03-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 12-11-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 18-06-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 17-01-2011 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu públic per la prestació de serveis del Departament de Promoció Econòmica 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 preu públic per la prestació de serveis per part del Centre de Planificació Familiar 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals i d'ensenyament 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora del preu públic per la venda de discos compactes 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 31 reguladora del preu públic per la prestació de serveis d'atenció domiciliària 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora del preu públic per la prestació de serveis de cementiri municipal 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per les obres de connexió a la xarxa de clavegueram 31-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 16-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 26-10-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 17-10-2008 Enllaç
Preus dels productes aliens a la venda d'aigua per al municipi de Sant Andreu de la Barca 30-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per l'expedició de documents administratius 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 15-01-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció, tanques i instal·lacions anàlogues 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega i pràctiques d'autoescola 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per a la connexió a la xarxa de clavegueram públic 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la utilització de sales d'equipament municipal 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la utilització dels serveis prestats per l'emissora municipal 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de les Contribucions especials 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per la recollida i transport dels sacs de runes ubicats a la via pública 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per llicències d'autotaxi 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per a l'expedició de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per prestació de serveis singulars de la Policia Local i per circulacions especials 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per la recollida d'animals de companyia extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos 09-11-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 22-09-2006 Enllaç
Preu públic per a la participació al viatge cultural a la ciutat de València (dies 7 i 8 d'octubre de 2006) 22-09-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora del Preu públic per la utilització del servei de teleassistència 07-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 10-06-2005 Enllaç
Preu públic per a la participació al viatge de cap de setmana a la mantxa, els dies 10 a 12 de juny de 2005 05-05-2005 Enllaç
Preu públic per a l'accés a la pista de gel 20-11-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos 11-06-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la utilització dels serveis prestats pel Patronat municipal d'Esports i de les instal·lacions esportives 21-08-2008 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2018 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2018/2a409560-ceda-4919-a7af-8d5789d15aac
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2017 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/ORDENANCES+FISCALS+2017/4aa1b21c-cacd-4d6d-91b3-13177f9145c6
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2016 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2016/ab0da08e-70df-4cfa-9d05-2368a41f9d22
Text complet de les Ordenances Fiscals anteriors a l'any 2013 http://www.sabarca.cat/LlistaOrdenances/_UQrS4Rhp-NacDFcShGiliLob6lsioRS2
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2015 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2015.pdf/c235c800-bdd5-4431-8c62-7144359f7a9b
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2014 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2014.pdf/c330f33a-2733-4cf9-948b-e47925d89cc2
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2013 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2013.pdf/0ce78c37-9378-445e-8556-73c3e4e9bc0a