Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 31-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 13-09-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 12-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 27-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 28-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 23-05-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 11-07-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 24-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 17-03-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 13-06-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 01-03-2004 Enllaç

Ordenances Fiscals

OF-1 Impost sobre bens immobles

OF-2 Impost sobre activitats econòmiques

OF-3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF-4 Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

OF-5 Impost sobre construccions,instal·lacions i obres

OF-6 Contribucions especials

OF-7 Taxa per llicència d'obertura d'establiments

OF-8 Taxa per prestació de serveis, en cementiris locals,conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

OF-9 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

OF-10 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants

OF-11 Taxa per la utilització de la bàscula pública

OF-12 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

OF-14 Taxa per la prestació del serveis de fotocopiadora i fax

OF-15 Taxa per expedició de documents administratius

OF-16 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general

OF-17 Preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal

OF-18 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

OF-19 Preu públic per la prestació del servei de trituradors municipal

OF-20 Preu públic per la prestació del servei de buidat de les  fosses sèptiques

OF-21 Taxa per llicències a la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

OF-22 Taxa per l'ocupació de terrenys públics

OF-23 Taxa pels serveis relacionats amb els animals de companyia

OF-24 Taxa per la prestació del servei d'intervenció administrativa

OF-25 Taxa per la prestació dels serveis esportius

OF- 26 Taxa per l'assistència a l'esplai d'estiu

OF-27 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments municipals i altres organitzades per l'ajuntament