Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 11-07-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 03-05-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 22-11-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 02-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 13-10-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 17-09-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 18-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 28-09-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 22-11-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 29-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 de la Taxa per aprofitament de les instal·lacions esportives municipals 29-08-2008 Enllaç
Preus públics de les activitats del Patronat municipal d'esports - Preus públics per aprofitamenta de les instal·lacions esportives municipals 20-06-2008 Enllaç
Preus públics pels serveis de la llar d'infants municipal El Niu 28-03-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per connexió a les xarxes d'aigua i clavegueram 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa pel registre i recollida d'animals de companyia 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per a l'autorització, la llicència i el permís municipal 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per immobilització de vehicles a motor a les vies públiques 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per expedició de llicències urbanístiques 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per assistència d'estades i del procediment d'admissió a la Residència Municipal Josep Baulida 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa de documents administratius 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel control i altres activitats singulars de la Policia Local 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 19-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 16-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 18-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 18-12-2006 Enllaç
Preu públic de venda de material als usuaris de la biblioteca 14-12-2006 Enllaç
Preu públic per a la utilització de les instal·lacions municipals 14-12-2006 Enllaç
Preu públic per publicacions municipals 14-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 30-10-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 16-06-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques del municipi 15-06-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 11-07-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 22-09-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministraments que no afectin la generalitat del veïnat 31-12-2002 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 08-11-2002 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Text íntegre ordenances fiscals 2018 16-04-2018 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/ordenances_2018_ok.pdf
Edicte d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 28-12-2017 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/245/2017245010891.pdf
Preus públics 22-03-2018 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/preus_publics.pdf