Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 18-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 27-02-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 01-06-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 03-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 14-07-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 02-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 29-07-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 30-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 11-06-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per Inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlegs i d'establiments industrials i comercials 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la utilització de l'escut del municipi 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a traves de la voreres i la reserves de via pública per aparcament carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per parades barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'us públic i indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació del serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'escola bressol 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 General de Contribucions especials 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació per la ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d'entreteniment i similars 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per llicencies urbanístiques 18-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 02-02-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 23-03-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament que no afectin a la generalitat del veïnat 31-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per parades barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'us públic i indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics 31-12-2001 Enllaç