Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2017-812 Modificació núm. 2-2017 Relació de Llocs de Treball. Aprovació Inicial. El Ple ordinari celebrat en data 29 de desembre de 2017 va aprovar inicialment la modificació núm. 2-2017 de la RLT. S'exposa al públic durant un termini de 15 dies hàbils per presentar reclamacions Certificat aprovacio.pdf
Fitxa descriptiva Cap Urbanisme diputació Tarragona.pdf
Fitxa valoració Cap Urbanisme diputació tARRAGONA.pdf
2017-817 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o d'aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments.

El Ple ordinari celebrat en data 29 de desembre de 2017 va aprovar inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o d'aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments. S'exposa al públic durant un termini de 30 dies hàbils per presentar reclamacions

CCF10012018.pdf
2017/816 Aprovació inicial de la modificació de l'annex del reglament municipal regulador de la participació dels regidors i dels grups municipals en els mitjans d'informació i difusió municipals. Aprovació inicial de la modificació de l'annex del reglament municipal regulador de la participació dels regidors i dels grups municipals en els mitjans d'informació i difusió municipals. modificació ordenança.pdf
2017/818 Aprovació inicial d'una nova Ordenança municipal reguladora de les Bases per a l'atorgament de subvencions a entitats i associacions del municipi Aprovació inicial d'una nova Ordenança municipal reguladora de les Bases per a l'atorgament de subvencions a entitats i associacions del municipi Aprov. Inicial Ordenança Subvencions a entitats i associacions del municipi
2017/819 Aprovació inicial Pressupost Municipal 2018 Aprovació inicial Pressupost Municipal 2018 PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 (aprov. inicial)
Exposició pública d'expedients en fase d'informació pública