Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2018/673 Llicència d’obres consistents en la construcció d’una tanca perimetral amb ús provisional, amb malla de simple torsió

Per aquest Ajuntament s'està tramitant llicència d’obres consistents en la construcció d’una tanca perimetral amb ús provisional, amb malla de simple torsió, situada al polígon 9, parcel.la 80, del municipi de l’Aldea,  núm. d’expedient 2018/673, de conformitat amb l'article 54.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci  en el BOPT.

llicencia obres exp 2018-673.pdf
memòria
2018/989 Projecte d'obres obres per ampliació de vorera, arranjament de rampa i construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya 291

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de  l’Aldea,  ha acordat en sessió de data 31 d’octubre de 2018, aprovar inicialment el projecte d'obres obres  per ampliació de vorera, arranjament de rampa i construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya 291. Aquest  es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOPT.

anunci BOPT
projecte
2018/988 Projecte d'obres obres d’arranjament diversos trams de ferm i voreres en mal estat de l’Avinguda Catalunya

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l’Aldea, ha acordat en sessió de data 31 d’octubre de 2018, aprovar inicialment el projecte d'obres obres  d’arranjament diversos trams de ferm i voreres en mal estat de l’Avinguda Catalunya. Aquest  es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOPT.

aprovació inicial BOPT.pdf
Projecte.pdf
2018/990 Projecte d'obres obres per arranjament i millora de la zona de jocs de la Plaça dels Segadors.

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de  l’Aldea,  ha acordat en sessió de data 31 d’octubre de 2018, aprovar inicialment el projecte d'obres obres  per arranjament i millora de la zona de jocs de la Plaça dels Segadors de L’Aldea. Aquest es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP.

anunci BOPT inicial
Projecte