Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2018/938 Document únic de Protecció Civil Municipal –DUPROCIM. Aprovació inicial

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària de data 21 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal - DUPROCIM.

Restarà exposat al públic durant un termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOPT durant el qual es prodran presentar reclamacions o al·legacions 

anunci BOPT
Document DUPROCIM