Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2018/557 Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2/2018 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l'Aldea. El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, adoptà un acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2/2018 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l'Aldea. El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. Poden consultar el projecte a l'enllaç al portal de transparència. Publicació BOPT
Modificació
2018/282 Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2018 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l'Aldea. El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, adoptà un acord sobre la aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2018 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l'Aldea. El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. Poden consultar el projecte a l'enllaç al portal de transparència. Publicació BOPT
Text refós de la modificació
2018/692 Projecte simplificat per a l'arranjament del camí de la Sèquia Mare al Municipi de l'Aldea. La Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2018 va aprovar inicialment el projecte d'obres per a l'arranjament del camí municipal conegut amb el nom de "Camí de la Sèquia Mare". El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOPT. Poden consultar el projecte a l'enllaç al portal de transparència. PROJECTE SEQUIA MARE
Anunci BOPT aprovació inicial PROJECTE CAMÍ SEQUIA MARE