Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2020/374 Projecte executiu de millora i arranjament de l’esplanada de l’antiga via del tren

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de maig de 2020 va aprovar inicialment el projecte executiu de millora i arranjament de l’esplanada de l’antiga via del tren, entre els trams que confronten els carrers Estació,
Lligallo de Carvallo, c/ de l’Ebre i camí municipal.

Aquest es
sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP, a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions.

projecte executiu
anunci BOPT inicial.pdf
2019/1172 Projecte elèctric de distribució en baixa tensió per reforma de l'enllumenat del camp de futbol municipal

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 25 de novembre de 2019, va aprovar el Projecte elèctric en baixa tensió per reforma de l'enllumenat del camp de futbol municipal.

Es fa púbica per al general coneixement.

Projecte
Annex 1