Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2022/1505 Projecte de construcció del nou col·lector d’aigües residuals tractades a l’estació depuradora del sector industrial Estació de Mercaderies fins al Riu Ebre, al terme municipal de l’Aldea, Fase 1

La Junta de Govern Local de l’Aldea celebrada en data 23 de setembre de 2022, va aprovar inicialment el “Projecte de construcció del nou col·lector d’aigües residuals tractades a l’estació depuradora del sector industrial Estació de Mercaderies fins al Riu Ebre, al terme municipal de l’Aldea, Fase 1”, presentat per l’Institut Català del Sòl.

Aquest es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP, a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions. El projecte es podrà consultar al portal de la transparència de l’Ajuntament de l’Aldea. Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.

Anunci aprovació inicial BOPT
Projecte
2022/1481 Projecte d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat a l’accés de l’Escola 21 d’Abril i a les travesseres

La Junta de Govern Local de l’Aldea celebrada en data 9 de setembre de 2022, va aprovar inicialment el “Projecte d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat a l’accés de l’Escola 21 d’Abril i a les travesseres”.

Aquest es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP, a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions. El projecte es podrà consultar al portal de la transparència de l’Ajuntament de l’Aldea. Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.

Anunci aprovació inicial BOPT
Projecte
2022/1151 memòria tècnica valorada on es descriuen les tasques a realitzar per la redacció del Pla director de la xarxa d’abastament La Junta de Govern Local celebrada en data 15 de juliol de 2022 v a aprovar la memòria tècnica valorada on es descriuen les tasques a realitzar per la redacció del Pla director de la xarxa d’abastament certificat JGL.pdf
memoria.pdf
2022/1132 Canvi denominació de vies públiques a la zona Raval de Sant Ramon

El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea celebrat en data 14 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el canvi de denominació de vies públiques a la zona Raval de Sant Ramon.

Trascorregut el termini d'informació i audiència pública ha esdevingut definitivament aprovat mitjançant publicació al BOP de Tarragona de data 13 de setembre de 2022.

Anunci aprovació definitiva BOPT
planol.pdf
2022/1150 Projecte col·lector pluvials de l’Av. Catalunya, del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 2. Aprovació inicial

La Junta de Govern Local de l’Aldea celebrada en data 23 de setembre de 2022, va aprovar definitivament el “Projecte executiu col·lector de pluvials de l’Avinguda Catalunya, del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 2”.

Anunci aprovació definitiva BOPT
Anunci DOGC aprovació definitiva fase 2.pdf
projecte 2.pdf
2022/1149 Projecte col·lector de pluvials de l’Av. Catalunya, del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 1. Aprovació incial

La Junta de Govern Local de l’Aldea celebrada en data 23 de setembre de 2022, va aprovar definitivament el “Projecte executiu col·lector de pluvials de l’Avinguda Catalunya, del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 1”.

Anunci aprovació definitiva BOPT
Anunci aprovació definitiva DOGC
projecte 1.pdf
2022/982 Modificació puntual 3/2022 NNSS, de la zona de la Raval de Sant Ramon. Aprovació inicial

El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària de data 16 de juny de 2022, adoptà un acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual número 03/2022 de les Normes Subsidiàries de planejament de l’Aldea, de la zona de la Raval de Sant Ramon.

S'exposa al públic durant un mes per consultar l’expedient i formular al·legacions i suggeriments

 

 

Anunci BOPT inicial.pdf
modificació 3-2022.pdf