Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2020/849 Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu de la plantilla de personal

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió extraordinària celebrada en data 12 de novembre de 2020, va aprovar inicialment una amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu de la plantilla de personal.

S'exposa durant el termini de 15 dies hàbils.

documentació.pdf
Publicació BOPT inicial
2020/1031 Modificació núm. 4/20 transferència de crèdit. Aprovació inicial

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea celebrat en data 12 de novembre de 2020 va aprovar inicialment la modificació núm. 4/20 transferència de crèdit.

S'exposa al públic durant 15 dies hàbils.

anunci BOPT. Aprovació incial.pdf
exp modificació 4-2020.pdf
2020/1001 Projecte d'ampliació de la xarxa d'aigua potable de la Raval de Sant Josep

En data 29 d'octubre de 2020 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2020/401 ha estat aprovat inicialment el projecte d'ampliació de la xarxa d'aigua potable de la Raval de Sant Josep.

Es sotmet a informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de transparència de l’Ajuntament i en l’e-tauler.

Anunci BOPT.pdf
Projecte
2020/507 Memòria d'arranjament i manteniment de varis carrers de L'Aldea

La Junta de Govern Local celebrada en data 18 de juny de 2020 va aprovar la memòria per a l'arranjament i manteniment de varis carrers del nucli urbà.

Es publica la mèmòria per al seu coneixement.

memòria arranjament carrers.pdf
2020/491 Memòria valorada arranjament varis camins del municipi

Per decret d'alcaldia núm. 2020/218 de data 12 de juny, es va aprovar la memòria valorada de manteniment i arranjament varis camins del municipi.

S'exposa al públic per al seu coneixement.

memòria valorada varis camins.pdf
2020/402 Projecte d'asfaltat aparcament CEIP 21 d'abril

La Junta de Govern Local celebrada en data 21 de maig de 2020, va aprovar inicialment el projecte d'asfaltat de l'aparcament del CEIP 21 d'abril, el qual preveu un pressupost d'execució material d'obres d'11.120,36 euros.

Es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils.

 

0001_Projecte Asfaltat CEIP 21 abril_Signat.pdf
0008_publicació inicial BOPT.pdf
2020/374 Projecte executiu de millora i arranjament de l’esplanada de l’antiga via del tren

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de maig de 2020 va aprovar inicialment el projecte executiu de millora i arranjament de l’esplanada de l’antiga via del tren, entre els trams que confronten els carrers Estació,
Lligallo de Carvallo, c/ de l’Ebre i camí municipal.

Durant el termini d'exposició pública no es van presentar reclamacions o al·legacions i va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020.

projecte executiu
2019/1172 Projecte elèctric de distribució en baixa tensió per reforma de l'enllumenat del camp de futbol municipal

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 25 de novembre de 2019, va aprovar el Projecte elèctric en baixa tensió per reforma de l'enllumenat del camp de futbol municipal.

Es fa púbica per al general coneixement.

Projecte
Annex 1