Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2021/414 Memòria valorada renovació de la xarxa a l'Avinguda Catalunya (tram 1).

La Junta de Govern Local celebrada en data 26 de març de 2021, va aprovar la memòria valorada de renovació de la xarxa a l'Avinguda Catalunya (tram 1).

S'exposa al públic per al seu coneixement.

certificat aprovació.pdf
memòria valorada.pdf
2021/317 i 2021/339 Reglament tinença d’animals domèstics i de gossos potencialment perillosos i de l’Ordenança municipal de circulació

El Ple de L’Ajuntament de l’Aldea, em sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2021, acordà l’aprovació inicial de les modificacions del Reglament municipal sobre tinença d’animals domèstics i de gossos potencialment perillosos i de l’Ordenança municipal de circulació.

Es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils.

Anunci inicial BOPT.pdf
0001_Memòria justificativa - Reg. animals.pdf
0001_Memòria justificativa - Ord. circulació.pdf
2021/354 Modificació NNSS 2-2021. Sector DIA 5, CN-340 Nord - Oest

El Ple en sessió ordinària celebrat en data 18 de març de 2021 va aprovar inicialment la Modificació de Normes Subsidiàries 2-2021. Sector DIA 5, CN-340 Nord - Oest.

Es sotmet a exposició pública durant un període d'un mes.

Anunci aprovació inicial BOPT.pdf
Projecte modificació NNSS.pdf
2018/1058 Sol·licitud de llicència d'obres modificació de la Línia Aèria 25kV ‘ALDEAHOSTAL’

Projecte, en sòl urbanitzable no delimitat, de línia aèria 25kV amb nou centre de transformació EBRO010 sobre suport metàl·lic.

Exposició pública.

Anunci BOPT.pdf
Projecte DOC 1.pdf
Projecte DOC 2.pdf
2021/154 bases reguladores de la concessió per a la concessió d’ajuts destinats al finançament de despeses d’ensenyament

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 12 de febrer de 2021 va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió per a la concessió d’ajuts destinats al finançament de despeses d’ensenyament.

Es publiquen durant un termini de 30 dies hàbils a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.

Anunci BOPT incial.pdf
BASES ESPECÍFIQUES LLIBREs.pdf