Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 06-03-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 31-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 27-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 21-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 20-08-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 18-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 06-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 14-09-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 14-10-2006 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del servei de la llar d'infants municipal 'Els Tabollets' 14-10-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 19-01-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de veu pública 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per treta d'arenes i altres materials de construcció en terrenys de domini públic 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de piscina 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa pel lloguer de la plataforma mòbil autopropulsada elevadora 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa per expedició de documents 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa de clavegueram 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per serveis d'escorxador 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 27-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 27-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 Taxa per la prestació del servei de la bàscula municipal 10-01-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 Taxa pel subministrament d'aigües 10-01-2002 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2002 27-11-2001 Enllaç