Aquí encontrarás la actividad contractual de esta institución: licitaciones, adjudicaciones provisionales, acuerdos, resoluciones. Además también hallarás los pliegos de cláusulas administrativas particulares y información esencial sobre los procedimientos.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registros cargados

PERFIL DEL CONTRACTANT

Perfil del contractant del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

 

En compliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha creat aquest apartat del web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme conforme al precepte legal esmentat.

 

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

 

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

 

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme està adherit a la Plataforma de serveis de contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per poder consultar les licitacions i adjudicacions publicades podeu clicar en aquest enllaç  ENTRAR

 

 

A continuació, trobaran els plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats, del Consell Comarcal del Maresme, als quals el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme està adherit mitjançant acord de la Junta General de data 29 de novembre de 2016, i es troben publicats en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Maresme, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 15 de 17 de gener de 2009:

 

Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats.