El Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és el document que defineix l'objecte social de la XAL i on s’estableix que la societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en concret les següents:

a) L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió.

b) La prestació de serveis d’agència de notícies i serveis de comunicació a les administracions locals o d’altres, i en general als ens públics i privats.

c) La prestació de serveis de formació i d’assessorament a tercers en relació amb les activitats anteriors.

d) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local.

Pots consultar aquí el document del Protocol vigent.

El Protocol Particular, per la seva banda, és el document que signa cada entitat adherida amb la XAL i que fixa les condicions particulars de la seva adhesió al Protocol General.

Aquí pots consultar la llista d'entitats adherides a la XAL i els seus Protocols particulars