El Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és el document que defineix l'objecte social de la XAL i on s’estableix que la societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en concret les següents:

a) L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió.

b) La prestació de serveis d’agència de notícies i serveis de comunicació a les administracions locals o d’altres, i en general als ens públics i privats.

c) La prestació de serveis de formació i d’assessorament a tercers en relació amb les activitats anteriors.

d) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local.

Pots consultar aquí el document del Protocol vigent.

Consulta aquí el darrer acord de modificació del Protocol General de Serveis de la XAL de 9 de setembre de 2021

El Protocol Particular, per la seva banda, és el document que signa cada entitat adherida amb la XAL i que fixa les condicions particulars de la seva adhesió al Protocol General.

Aquí pots consultar la llista d'entitats adherides a la XAL i els seus Protocols particulars