Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

ORDENANÇA ESPECÍFICA DEL RECÀRREC DE FINS EL 50% SOBRE L'IBI PER A HABITATGES DESOCUPATS

De conformitat amb allò que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu estratègic expressat en el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, d’incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer, s’obre una consulta pública per millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, a través del portal web de l’Ajuntament, amb caràcter previ a l'elaboració d’una ordenança fiscal específica de recàrrec de fins al 50% sobre la quota líquida de l’impost de béns immobles, respecte dels habitatges que es troben desocupats amb caràcter permanent i de  forma injustificada; ordenança que té el seu suport en l’article 72.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Es demana l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura ordenança sobre:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

 

c) Els objectius de la norma.

 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats, en el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de la publicació d’aquest anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Moció aprovada pel Ple municipal de 30 de gener de 2020

Esborrany d'ordenança

 

 

Dades de contacte

Podeu aportar les vostres propostes mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Al registre electrònic de l'Ajuntament de Viladecavalls de forma presencial o telemàticament mitjançant el tràmit d'instàcia genèrica a través del següent link:

https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html

o

https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=auth&redirect_uri=https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/forms_base/validresponse.asp&response_type=code&client_id=tramits2.seu.cat&approval_prompt=auto&codiens=0830080001

 

Així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. b) de la LLei 39/2015

A les oficines de correus

A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

 A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Data inici 04-02-2020

Data fi 24-02-2020

FINALITZAT - Procés de consulta sobre la construcció d’un nou equipament sociocultural a la plaça Roc Blanc de Can Trias

Per tal de complementar la xarxa actual d’equipaments públics de Can Trias, es planteja la possibilitat de construir un nou equipament sociocultural dedicat a l’activitat veïnal i associativa del barri. És per això que des de l’ajuntament iniciem un procés de consulta, amb l’objectiu que els veïns i veïnes de Can Trias pugueu decidir sobre la necessitat o no de construir aquest equipament

PREGUNTA: Vols que es construeixi un nou equipament sociocultural a la plaça del Roc Blanc de Can Trias?

Informació sobre procés de consulta:

ANUNCI  DE CONVOCATÒRIA

PLATAFORMA DE VOTACIÓ I PREGUNTES FREQÚENTShttps://consulta.viladecavalls.cat

Informació sobre el projecte:

1.MEMÒRIA

2.PLECS

3.PRESSUPOST

4.ESTUDI SEGURETAT I SALUT

5.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

 

RESULTATS DE LA CONSULTA

 

 

Dades de contacte

 

Com puc votar?

Per Internet

Podeu votar a través d’aquest portal web   https://consulta.viladecavalls.cat mitjançant qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tauleta, ordinador, etc.) amb connexió a Internet.

Si teniu qualsevol dubte o incidència us podeu desplaçar al punt informatiu situat a les dependències municipals de la OAC o enviar un correu electrònic a participacio@viladecavalls.cat

Presencialment

Podeu dipositar el vostre vot a la urna que trobareu a l’entrada del centre cívic Paco Cano en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 18h.

Què necessito per votar?

Només necessiteu introduir el DNI (8 dígits+lletra sense espais ni guions) o, en el cas de no tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+lletra sense espais ni guions) o el passaport (si no teniu DNI o NIE caldrà posar el número de passaport tal i com es va entrar en el registre d’empadronament de l’Ajuntament).

 

També haureu d’indicar la vostra data de naixement. El format amb el qual s’ha d’introduir la data de naixement és aquest: DD/MM/AAAA (per exemple 03/02/1980).

Fins quan puc votar?

El període per votar començarà el 3 de febrer i finalitzarà el 16 de febrer (ambdós inclosos)

 

Data inici 03-02-2020

Data fi 16-02-2020

FINALITZAT - REGLAMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

-DECRET

-MEMÒRIA

-REGLAMENT

Dades de contacte

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de la bústia ciutadana al web municipal:
https://www.viladecavalls.cat/bustia-ciutadana 

 

 

Data inici 30-09-2019

Data fi 25-10-2019

FINALITZAT - PROJECTE DE REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERE CALDERS

Sotmetre a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de reglament, la regulació relativa al Reglament d’ús de la Biblioteca Pere Calders, durant un termini de vint dies. La documentació que reuneix tota la informació precisa a l’efecte comprèn la Memòria de la nova regulació i l’esborrany inicial d’Ordenança, que s’adjunten com Annex I i II

 

Dades de contacte

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de la següent bústia de correu electrònic:

b.viladecavalls.pc@diba.cat

Data inici 11-10-2017

Data fi 09-11-2017