Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

 

Carta de Serveis

Una carta de serveis és un document mitjançant el qual l'Ajuntament informa la ciutadania dels serveis públics que ofereix.

Objectius

  • Apropar l'Ajuntament als ciutadans. Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l'Ajuntament.
  • Expressar l'esforç de l'Ajuntament per la millora dels serveis municipals.
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.

Continguts de cada carta de servei

  • Identificació.
  • Missió i valors.
  • Oferta de serveis i requisits per sol·licitar-los.
  • Formes de col·laboració i participació dels usuaris en la millora del servei.
  • Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments.

Cada carta de servei té una data i un responsable d'actualització. Els serveis establerts a les cartes es revisaran anualment.

Actualment es troben en fase d'aprovació. (febrer 2020)