Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

 

Carta de Serveis

Una carta de serveis és un document mitjançant el qual l'Ajuntament informa la ciutadania dels serveis públics que ofereix.

Objectius

  • Apropar l'Ajuntament als ciutadans. Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l'Ajuntament.
  • Expressar l'esforç de l'Ajuntament per la millora dels serveis municipals.
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.

Continguts de cada carta de servei

  • Identificació.
  • Missió i valors.
  • Oferta de serveis i requisits per sol·licitar-los.
  • Formes de col·laboració i participació dels usuaris en la millora del servei.
  • Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments.

Cada carta de servei té una data i un responsable d'actualització. Els serveis establerts a les cartes es revisaran anualment.

Actualment es troben en fase d'aprovació. (febrer 2020)