Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

INFORMACIÓ CONTRIBUENT - EXERCICI 2019

BOP 57 de 21/03/2019 - Núm. 2000


Edicte d’aprovació dels padrons i del calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2019 es va adoptar el següent acord:

Aprovar els Padrons i el calendari fiscal dels tributs que es relacionen, de venciment periòdic i notificació col·lectiva, recaptats directament per l’Ajuntament, per a l’exercici 2019 del municipi de la Vall de Bianya, amb els següents terminis de cobrament en voluntària:
 

TRIBUT

TERMINI DE COBRAMENT

Rebuts no domiciliats

Rebuts domiciats

Impost sobre vehicle tracció mecànica

Del 2 de maig al 31 d'octubre

7/6/2019

Taxes recollida d'escombraries

Del 2 de maig al 31 d'octubre

4/10/2019

 

LLOCS DE PAGAMENT:

  • Oficines municipals (Ctra. Camprodon, 2) - Hostalnou de Bianya

  • Horari d’atenció al púlic (Dilluns a Divendres de 8h a 15h)

  • Telèfon 972 29 09 33
     

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment executiu de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.

En compliment de l’article 102.3 de la Llei General Tributària, i 24 del Reglament General de Recaptació, el present acord es publica per advertir que les liquidacions pels tributs referenciats es notifiquen col·lectivament, entenent-se realitzades les notificacions al dia en que finalitzi l’exposicióal púlic del padrócorresponent a cada tribut.