D'acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) estableix que per formular sol·licituds en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació mitjançant “qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència”.  Així, per complir amb aquest requisit, teniu disponible el model d'atorgament de la representació per actuar davant de l'Ajutament de Tordera.