El Ple municipal en sessió ordinària del dia 27 d'octubre de 2022, es va adoptar l'acord d'aprovació del Pla de Mesures Antifrau (PMA) i l'aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon goven de l'Ajuntament de Tordera (Annex IV del Pla de Mesures Antifrau). 

Pla de Mesures antifrau 

Annex I. Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció

Annex II. Procediment d'avaluació de riscos

Annex III. Guia de gestió per a la implementació de la declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) i model de DACI.

Annex IV. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern de l'Ajuntament de Tordera (edicte d'aprovació definitiva BOPB i al DOGC)

Annex V: Codi ètic del servei públic de Catalunya.

Document integre del PMA (edicte DOGC núm.8790 de 10 de novembre de 2022, edicte BOPB, publicació Punt Avui )

Declaració institucional (signada)

Mitjançant la Bústia Ètica, tota persona pot comunicar aquells fets o sospites que tinguin coneixements que puguin suposar una situació de frau, corrupció o conflicte d'interès.