Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

COMISSIÓ DE TREBALL PER GESTIONAR LA CRISIS DEL COVID-19

Descripció

Aquesta comissió es consituteix el 14 de maig de 2020, definint-ne com a objectiu i funcions les de:

  • Analitzar la situació en cada moment i detectar les necessitat que vagin sorgint i que precisin de l'actuació per part de la corporació municipal a fi de pal·liar-ne els efectes sobre la població de Tordera.
  • Dissenyar les polítiques de suport al comerç local de proximitat i autònoms, a les persones que han patit l'impacte de la crisi i a l'alumnat per tal de pal·liar els efectes de l'escletxa educativa.

CONSELL VEÏNAL

Descripció

El Consell Veïnal, és l'òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu a través del qual s’instrumentarà el procés de Pressupostos Participats.

I per objectius:

  • Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de l’aplicació pressupostària entre les diferents zones i determinar-ne la seva ponderació.
  • Estudiar els Informes de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes.
  • Supervisar les propostes que se sotmetran a votació i vetllar per la claredat, la transparència i l’eficàcia del procés.
  • Determinar les propostes guanyadores, en funció del nombre de vots obtinguts i de l’assignació econòmica corresponent a cada zona.
  • Fer el seguiment i control de l’execució de totes les propostes que s’hagin acceptat.
  • Proposar a l’òrgan municipal competent les modificacions que consideri oportunes del present Reglament .
  • Qualsevol altra funció de caràcter consultiu relativa al procés de Pressupostos Participats que li sigui encomanada.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS

Descripció

La comissió de seguiment dels pressupostos té la finalitat de constituir un espai d'estudi, informe i consulta en relació als pressupostos municipals, així com de seguiment i control dels mateixos. Tindrà per objecte la implementació de processos de Pressupostos participatius, definint els mecanismes que han de permetre la participació directa de la ciutadania en l'elaboració dels mateixos.

Formada pels membres integrants de la comissió i hi podran assistir, amb veu i sense vot, altres membres de la corporació personal tècnic de la corporació, personal assessor, així com representants d'organitzacions, entitats o de la ciutadania.

 

COMISSIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTONIQUES

Descripció

La Comissió per a la supressió de les barreres arquitectoniques participa i aporta criteris i directrius per la millora d'accesibilitat i la supressió de barreres arquitectoniques en el nostre municipi.

Formada per representants politics, arquitecte municipal i representants de l'Associació Voluntariat de Tordera i representant del col.lectiu d'afectats.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Descripció

El Consell Escolar Municipal de Tordera és un organisme de consulta i de participació de totes les escoles, tant públiques com concertades, que formen del nostre municipi per configurar la programació de l'ensenyament no universitari dins del terme municipal.

Formada per representants polítics, directors del centres docents, professorat, pares d'alumnes, alumnes, personal d'administració i serveis, Psicóloga municipal, representant de la llar d'infants, representant de l'escola d'adults i representant de la formació artística del Teatre Clavé.

COMISSIÓ DE FESTES

Descripció

La Comissió de festes és una comissió organitzadora de festes populars i tradicionals torderenques formada per representants de les entitats locals i el regidor de l'àrea.

CONSELL DE LA VILA

Descripció

El Consell de la Vila és una eina de comunicació directa i de participació activa entre els aspectes culturals d'àmbit municipal.

Està format per representants polítics i representants de les entitats inscrites al registre d'associacions de l'Ajuntament de Tordera.

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Descripció

El Consell municipal de cultura és l'òrgan sectorial de participació, consulta i assessorament per tots els aspectes culturals d'àmbit municipal.
 
Està format per representants polítics i representants de les entitats inscrites al registre d'associacions de l'Ajuntament de Tordera.

CONSELL MUNICIPAL DE LA FIRA-MERCAT DEL RAM

Descripció

El Consell municipal de la Fira-Mercat esta format per una direcció i un comité Assessor.​

La Direcció està formada per representant politics i la tècnica responsable de fires, les seves competencies serán dirigir la Fira Mercat del Ram, gestionar l'organització, el pressupost; la comunicació i el protocol de la Fira.

El Comité Assessor està format per representants politics i representants de les associacions del teixit econòmic del municipi i té com a funcions promoure i difondre la celebració i les activitats de la Fira-Mercat del Ram, informar el pressupost i el balanç econòmic de la Fira, vetllar pel compliment de la normativa administrativa.